Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние

Приета с ПМС № 262 от 07.10.2016 г.

Обн. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г.

Отменена с § 1. на Преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 12 от 28 януари 2020 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние

Част първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Предмет

Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние.
Чл. 2. С наредбата се определят:
1. правата и задълженията на собствениците и операторите на язовирни стени и съоръженията към тях, наричани по-нататък "собственици" и "оператори";
2. изискванията за осъществяване на техническата експлоатация в различните ѝ етапи;
3. изискванията за осигуряване на безопасна експлоатация в нормални, екстремни и аварийни условия;
4. набирането и обработката на информацията от метеорологичния, хидрологичния и техническия мониторинг - за големите язовирни стени, и от техническия мониторинг - за малките язовирни стени;
5. редът за извършване на оценка на сигурността, анализи за техническото състояние и формиране на експертни технически съвети за приемането им;
6. архивирането и въвеждането на регистър и единна номенклатура за съхраняваната документация за язовирните стени и съоръженията към тях;
7. задълженията и отговорностите на оператора на язовирна стена, както и редът и начинът, по който той ще осъществява дейността си;
8. използването на измервателна и контролна апаратура за мониторинг на дейността на собствениците на водностопанските системи и хидротехническите съоръжения, включително на язовирни стени и/или съоръженията към тях;
9. осъществяването на контрола върху техническото състояние и условията за експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях;
10. извеждане от експлоатация и/или ликвидиране на язовирни стени и съоръженията към тях.
Чл. 3. Наредбата се прилага за язовирни стени и прилежащите им:
1. облекчителни съоръжения и енергогасители;
2. водовземни съоръжения;
3. контролно-измервателна система;
4. други специфични съоръжения и системи, свързани с поддръжката и експлоатацията на язовирните стени.
Чл. 4. (1) Собственикът стопанисва, поддържа, организира, провежда, ръководи и осъществява техническата и безопасната експлоатация на язовирната стена и съоръженията към нея и отговаря за тяхната сигурност и опазването на околната среда в съответствие с изискванията на наредбата.
(2) Собственик, който не отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена, възлага стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея на лице, което отговаря на изискванията на наредбата.
(3) Собственикът и операторът уреждат взаимоотношенията си с договор или с акт на компетентен орган, с който се възлагат функциите на оператора.
(4) В 7-дневен срок от подписването на договора или от издаването на акта по ал. 3 собственикът предоставя копие от него на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).
(5) Лицата, на които със Закона за водите (ЗВ) е възложено стопанисването на комплексните и значими язовири по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите, до издаването на акт от съответния компетентен орган за възлагане на функциите на оператор осъществяват дейностите по техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, предвидени за собственика/оператора на язовирна стена, съгласно наредбата.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.