Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари

В сила на 20.05.2018 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.39 от 11 Май 2018 г.

Глава първа.
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. задълженията на водачите и превозвачите за укрепване на товарите;
2. изискванията за укрепване на товарите при превоза, товаренето, разтоварването и обработката им;
3. видовете неизправности, свързани с укрепването на товарите и тяхната класификация;
4. контролът за укрепване на товарите.
(2) Укрепването на товарите, превозвани с пътни превозни средства (ППС), се извършва така, че да не пречи на безопасното управление на превозното средство и да не застрашава живота и здравето на участниците в движението, имуществото им, както и околната среда.

Чл. 2. Тази наредба се прилага за товари, превозвани с превозни средства с максимална конструктивна скорост над 25 km/h от следните категории:
1. моторни превозни средства от категория N1, проектирани и конструирани основно за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 t;
2. моторни превозни средства от категории N2 и N3, проектирани и конструирани основно за превоз на товари, с технически допустима максимална маса над 3,5 t;
3. превозни средства от категории O3 и O4, проектирани и конструирани основно за превоз товари с технически допустима максимална маса над 3,5 t;
4. колесни трактори от категория Т5, които се използват за превоз на товари главно по пътища, отворени за обществено ползване, и чиято конструктивна максимална скорост надвишава 40 km/h.

Глава втора.
Задължения на водачите и превозвачите за укрепване на товарите

Чл. 3. Преди натоварването водачът е длъжен:
1. да приложи най-подходящите методи за обезопасяване на товарите съгласно изискванията на чл. 8;
2. да определи броя и вида и да използва необходимите средства за максимална надеждност на обезопасяването.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.