Наредба № 41 от 4 август 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация

Издадена от Министерството на транспорта

Обн. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 19 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 9 Юли 2021г., доп. ДВ. бр.48 от 2 Юни 2023г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:
1. провеждане на курсове за начална квалификация на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача;
2. провеждане на курсове за периодично обучение на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача;
3. извършване на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация на лицата, организиращи и провеждащи курсове за обучение на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача;
4. организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на начална квалификация.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Водачите на моторни превозни средства, за управлението на които се изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство от категории C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D или DE, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози, превози за собствена сметка или пътна помощ, трябва да отговарят на изискването за квалификация на водача и да притежават карта за квалификация на водача за съответната категория или сертификат за водач на моторно превозно средство за обществен превоз на товари по шосе.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2021 г., в сила от 09.07.2021 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице издава карта за квалификация на водача (приложение № 1) на лица, притежаващи удостоверение за професионална компетентност (приложение № 2), удостоверяващо началната квалификация или периодичното обучение на водача.
(3) Изискването за начална квалификация на водача е изпълнено, когато водачът притежава познания, придобити чрез посещения в курсове за обучение, и е положил успешно изпит.
(4) Водачите, придобили начална квалификация, подлежат на периодично обучение за усъвършенстване на познанията им на всеки 5 години.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.