Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини

Издадена от Министерството на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007 г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 21 Август 2012 г., изм. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят здравните изисквания към детските градини.
(2) Наредбата се прилага за всички детски градини независимо от вида на тяхната собственост.
Чл. 2. Здравните изисквания се отнасят до:
1. сградите и помещенията;
2. оборудването и обзавеждането на помещенията;
3. факторите на средата;
4. дейността в детската градина.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар