Наредба № 3 от 16 юни 1997 г. за пожарната безопасност на обектите в експлоатация

Обн. ДВ. бр.54 от 8 Юли 1997г., попр. ДВ. бр.60 от 28 Юли 1997г.
Загубила значение. Материята е преуредена с Наредба № I-209 от 22 ноември 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация - ДВ, бр. 107 от 7 декември 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.
Актуална наредба: Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят общите изисквания за пожарната безопасност на обектите в експлоатация и тези при извършване на монтажни, ремонтни и други видове дейности в тях.

Чл. 2. Изискванията за пожарна безопасност, предвидени в наредбата, са задължителни за всички ръководители на учреждения, организации, търговски фирми, обекти, за работниците, служителите и временно пребиваващите в тях.

Глава втора
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОХРАНА

Чл. 3. Ръководителите на министерствата и другите учреждения организират разработването и утвърждават отраслови и вътрешноведомствени правилници, наредби, инструкции и други документи за осигуряване на пожарната безопасност.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.