Наредба № 12 от 16.11.2018 г. за здравните изисквания към обществените перални

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., доп. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2019г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят здравните изисквания към изграждането, устройството, обзавеждането, експлоатацията и перилния процес в обществените перални.

Чл. 2. (1) Изискванията на тази наредба не се прилагат за обектите, предлагащи химическо чистене.
(2) В обектите по ал. 1 и в обекти, които не са обществени перални по смисъла на чл. 3, не се допуска предоставянето на перилни услуги по смисъла на тази наредба.

Чл. 3. (1) Обществени перални са:
1. перални, предназначени за предоставяне на перилни услуги на гражданите, на обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, на заведенията за хранене и развлечения и на други търговски, производствени, промишлени и стопански обекти;
2. индивидуални перални на самообслужване, предназначени за предоставяне на перилни услуги на гражданите, които сами извършват перилния процес.
(2) В обществените перални по ал. 1, т. 2 не се допуска изпиране на пране от обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, от заведенията за хранене и развлечения и от други търговски, производствени, промишлени и стопански обекти.

Чл. 4. Обществени перални по чл. 3, ал. 1, т. 1 са:
1. перални за изпиране на пране от обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9, букви „в“, „г“ и „е“ от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, от заведенията за хранене и развлечения, от студентски общежития, спортни бази за детски и ученически отдих и туризъм и др. и от други търговски, производствени, промишлени и стопански обекти;
2. перални за изпиране на пране от лечебни заведения по смисъла на Закона за лечебните заведения, от здравни заведения по смисъла на Закона за здравето и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, от обекти, в които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, и от специализирани институции за предоставяне на социални услуги за възрастни;
3. перални за изпиране на пране от детски заведения, от специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и ученици и от ученически общежития;
4. ведомствени перални за обслужване единствено на обекта, към който са разкрити;
5. комбинирани перални със самостоятелно обособени сектори за изпиране на пране от обекти, посочени в т. 1, 2 и 3.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

1 мнение за “Наредба № 12 от 16.11.2018 г. за здравните изисквания към обществените перални”

 1. Наредбата поставя изискване за разработване на Добра производствена практика, като е посочено, че Ръководството за Добра производствена практика ще бъде разработено от представителните за икономическата дейност организации съгласувано с главния държавен здравен инспектор. Не е поставен срок докога да се разработи това ръководство и такова към 02.2020 г. не съществува.

  Срокът за изпълнение на изискванията на наредбата изтече на 1 декември 2019 г., поради което отправихме запитване към Столична регионална здравна инспекция как трябва да се процедира в случая (няма ръководство).

  Получихме следния отговор:

  „По повод запитването Ви, постъпило в Столична РЗИ по електронен път, заведено под вх. № 94-76/21.01.2020 г., касаещо въвеждане на Добра производствена практика в обществените перални, Ви уведомявам следното:
  В съответствие с разпоредбите на чл. 23, т. 7 от Наредба № 12 за здравните изисквания към обществените перални (ДВ бр.98/2018 г.), „собствениците или ръководителите на обществена пералня внедряват Добра производствена практика, което включва разработена програма за последователността на перилния процес, система от мерки за поддържане на добро хигиенно състояние на помещенията и транспортните средства за пране“.
  До официалното публикуване на ръководство за Добра производствена практика, следва да разработите собствени процедури гарантиращи безопасността и качеството на предлаганата перилна услуга.“

  Отговор