Наредба № 11 от 1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки

Издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и хранителната промишленост

Обн. ДВ. бр.37 от 21 Април 1995г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.34 от 3 Април 2002 г., отм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2022г.


Отменена с параграф единствен от Наредба за отменяне на Наредба № 11 от 1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки - ДВ, бр. 77 от 27 септември 2022 г., в сила от 01.10.2022 г.


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2002 г.) С тази наредба се определят санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.