Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

В сила от 07.03.2017 г.
Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на вътрешните работи
Обн. ДВ. бр.20 от 7 Март 2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 99 от 20 ноември 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 24 Февруари 2023г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят мерките по прилагане на Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 (ОВ, L 150/195 от 20 май 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 517/2014“, както и актовете за изпълнение съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014.

Чл. 2. Наредбата се прилага от:
1. физическите лица, извършващи дейностите по чл. 17б, ал. 1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух, наричан по-нататък „ЗЧАВ“;
2. юридическите лица, извършващи дейностите по чл. 17б, ал. 2 ЗЧАВ;
3. физическите лица, извършващи възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове от климатични инсталации на моторни превозни средства, попадащи в обхвата на Наредба № 134 от 2007 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на емисиите от климатични системи и за одобряване на типа на пропускащ компонент или типа на климатична система (ДВ, бр. 92 от 2007 г.);
4. физическите лица, извършващи възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове от оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорсъдържащи парникови газове;
5. органите по издаване на документи за правоспособност по чл. 17б, ал. 3 ЗЧАВ;

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.