Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал

В сила от 14.09.2003 г.

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.23 от 12 Март 2003г., изм. ДВ. бр.84 от 23 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.56 от 29 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.99 от 8 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 18 Май 2007г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Март 2008г., изм. ДВ. бр.47 от 20 Май 2008г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2009г., попр. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.86 от 2 Ноември 2010г., доп. ДВ. бр.29 от 10 Април 2012г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2014г., изм. ДВ. бр.81 от 30 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 8 Май 2015г.

Част първа.
ОБЩА ЧАСТ

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Основни положения

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) (1) Тази наредба определя:
1. лицата от авиационния персонал, на които се издават свидетелства за правоспособност;
2. условията, изискванията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на лицата от авиационния персонал;
3. видовете свидетелства за правоспособност, квалификационните класове за всеки вид свидетелство, условията, изискванията и реда за придобиване на квалификационни класове;
4. правата, които дава всяко от свидетелствата за правоспособност и квалификационните класове;
5. класовете медицинска годност, които се изискват за съответния вид свидетелство за правоспособност, и сроковете на свидетелствата за медицинска годност;
6. условията и реда за признаване валидността на свидетелства за правоспособност, издадени от друга държава.
(2) Тази наредба не се прилага за свидетелствата, квалификациите и удостоверенията, издавани при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и регламентите за неговото изменение и допълнение.

 

Чл. 2. Свидетелства за правоспособност се изискват за:
1. пилотите на граждански въздухоплавателни средства (ВС);
2. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) членовете на летателния състав от екипажите на гражданските ВС, различни от пилоти с изключение на подлежащите на сертифициране по реда на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
3. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
4. ръководителите на полети;
5. лицата, извършващи техническо обслужване на граждански ВС;
6. лицата, осигуряващи полетите (полетни диспечери).
7. (новa - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) лицата, извършващи техническо обслужване на средствата за управление на въздушното движение (УВД);
8. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) ученик - ръководители на полети;
9. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) асистенти - координатори на полети;
10. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) лицата, извършващи дейности по координация и взаимодействие при управление на въздушното движение (УВД).

 

Чл. 3. На авиационния персонал се издават следните видове свидетелства за правоспособност (в скобите е дадена абревиатура на свидетелството):
1. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
7. свидетелство за правоспособност на пилот на планер (PL(G));
8. свидетелство за правоспособност на пилот на свободен балон (PL(FB));
9. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)
10. свидетелство за правоспособност на борден инженер (F/EL);
11. свидетелство за правоспособност на щурман (борден навигатор) (F/NL);
12. свидетелство за правоспособност на борден радиооператор - (F/ROL);
13. свидетелство за правоспособност на борден оператор (F/OL) - като отделно свидетелство или квалификационен клас;
14. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
15. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) свидетелство за правоспособност на борден съпроводител (F/CL);
16. свидетелство за правоспособност на ученик - ръководител на полети (SATCL);
17. свидетелство за правоспособност на ръководител полети (ATCL);
18. свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС (AML);
19. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) свидетелство за правоспособност на полетен диспечер (сътрудник по осигуряване на полетите) (FDL).
20. (новa - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на средствата за УВД (ATSML);
21. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) свидетелство за правоспособност на асистент - координатор на полети (FDA);
22. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) свидетелство за правоспособност за координатор по УВД (CATM).

 

Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Свидетелства за правоспособност се издават на лица, които:
1. са пълнолетни;
2. имат завършено най-малко средно образование;
3. не са поставени под запрещение.
(2) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Свидетелства за правоспособност на ръководители на полети се издават на лица, които са навършили 21 години.

 

Чл. 5. Не се изисква свидетелство за правоспособност за лицата, които самостоятелно използват едноместни въздухоплавателни средства с максимална маса под 70 kg - когато са без двигател, и с максимална маса под 120 kg - когато са с двигател.

 

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., попр. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) Свидетелствата за правоспособност по чл. 2, т. 2, 3, 5, 6 и 7 се издават за срок 5 години, а по чл. 2, т. 4, 9 и 10 са безсрочни.
(2) В срока по ал. 1 свидетелствата за правоспособност се преиздават от главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") в следните случаи:
1. (попр. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) след първоначално вписване, възстановяване валидността или заличаване на квалификационен клас;
2. (попр. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) при липса на място за нови вписвания;
3. (попр. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) при смяна на имената, гражданството или адреса на притежателя;
4. при смяна на образците на свидетелствата;
5. когато свидетелството за правоспособност е повредено, унищожено, загубено или откраднато.

 

Чл. 7. (1) Свидетелството за правоспособност на лицата от авиационния персонал съдържа следните задължителни данни:
1. държавата, издала свидетелството;
2. вид на свидетелството за правоспособност;
3. номер, започващ с означението "BG" и състоящ се от арабски цифри и букви от латинската азбука;
4. трите имена, дата на раждане и пол;
5. адрес;
6. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) гражданство на притежателя;
7. подпис на притежателя;
8. пълно наименование на ГД "ГВА";
9. правата, давани със свидетелството, и срок на свидетелството;
10. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) подпис на длъжностното лице, издало свидетелството;
11. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) дата на издаване, дата на преиздаване и печат на ГД "ГВА";
12. квалификационни класове и техните срокове.
(2) В свидетелството за правоспособност на лицата от авиационния персонал могат да се вписват забележки, свързани с разрешения или ограничения.
(3) Данните по ал. 1, т. 1, 2, 4, 6, 9 и ал. 2 се вписват на български и на английски език.
(4) Квалификационни класове, разрешения и ограниченията в свидетелствата за правоспособност се вписват съгласно приложение № 1. Ограниченията се вписват заедно с квалификационните класове, към които се отнасят.

 

Чл. 8. (1) (Предишен текст на чл. 8 - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Притежателят на свидетелство за правоспособност може да изпълнява само функциите и дейностите, за които има вписани в свидетелството квалификационни класове и разрешения, като спазва вписаните в свидетелството за правоспособност ограничения.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Свидетелството за правоспособност се носи от притежателя при изпълнение на дейностите и функциите, за които се изисква правоспособност по наредбата. Лицата по чл. 2, т. 5 могат да оставят свидетелството си за правоспособност на подходящо за съхранение място.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) При изпълнение на дейностите и функциите, за които се изисква правоспособност, лицата, които ги изпълняват, са длъжни да представят свидетелството за правоспособност при поискване от инспектор по въздухоплаване.

 

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., попр. - ДВ, бр. 15 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) Кандидатите за придобиване на свидетелства за правоспособност по чл. 2, т. 2 и 4 и квалификационни класове към тях трябва по време на обучението да са с медицинска годност от съответния на свидетелството за правоспособност клас.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., попр. - ДВ, бр. 15 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) Притежателите на свидетелствата за правоспособност по чл. 2, т. 2 и 4 могат да упражняват правата си при условие, че имат и медицинска годност от съответния на свидетелството за правоспособност клас.
Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Кандидатите за свидетелства за правоспособност или квалификационен клас, за които се изисква медицинска годност, преминават медицински преглед пред комисията за авиомедицинско освидетелстване (КАМО) по правилата на Наредба № 21 от 2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване.
(2) Комисията за авиомедицинско освидетелстване изготвя протокол за резултатите от медицинския преглед, който предава на лицето, преминало прегледа, и писмено уведомява ГД "ГВА" за даденото заключение за медицинска годност. Свидетелството за медицинска годност съдържа данните и информацията, посочени в приложение № 2.

 

Чл. 11. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., попр. - ДВ, бр. 15 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) На лицата по чл. 2, т. 2 и 4 се издават свидетелства за медицинска годност със срок на валидност по чл. 7 от Наредба № 21 от 2007 г.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.)
(3) Когато заключението за медицинска годност е "ограничено годен" или "индивидуално годен", в свидетелството за медицинска годност се вписва съответното ограничение, а неговият срок се определя от КАМО.

 

Чл. 12. (1) Когато притежателят на свидетелство за правоспособност упражнява правата си в Република България, срокът на свидетелството за медицинска годност, издадено без ограничения, може да се продължи веднъж за 60 дни.
(2) Когато притежател на свидетелство за правоспособност упражнява правата си извън Република България, срокът на свидетелството за медицинска годност, издадено без ограничения, може да бъде удължен, а медицинският преглед пред КАМО може да се отложи в следните случаи:
1. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)
4. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) за ръководител полети - веднъж, за не повече от 12 месеца при условие, че лицето е преминало медицински преглед пред оправомощена авиомедицинска комисия в страната, където се намира, и протоколът от този преглед е получен в ГД "ГВА".

 

Чл. 13. Притежателите на свидетелства за медицинска годност не упражняват правата, дадени им от свидетелствата за правоспособност и съответните квалификационни класове, когато знаят или се съмняват, че здравословното им състояние не позволява безопасно упражняване на тези права.

 

Чл. 14. (1) Притежателите на свидетелства за медицинска годност веднага уведомяват КАМО в следните случаи:
1. постъпване в болница за повече от 12 часа;
2. хирургическа операция;
3. редовна употреба на лекарства;
4. необходимост от коригиране на зрението.
(2) В случаите по ал. 1 КАМО преценява състоянието на лицето и при необходимост може да наложи ограничения или да намали срока на свидетелството за медицинска годност.

 

Чл. 15. (1) Притежателите на свидетелства за медицинска годност са длъжни писмено да уведомят ГД "ГВА" при настъпване на следните събития:
1. тежка и средна телесна повреда;
2. заболяване с продължителност над 21 дни;
3. бременност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) При настъпване на някое от събитията по ал. 1 свидетелството за медицинска годност се анулира. Ново свидетелство за медицинска годност се издава след извършване на преглед от КАМО.

 

Чл. 16. Притежателите на свидетелства за правоспособност нямат право да упражняват правата си под въздействие на психотропни вещества.

 

Чл. 17. (1) Лице, на което е издадено свидетелство за правоспособност и което е зависимо от психотропни вещества, се отстранява от дейности, свързани с осигуряване на безопасността на полетите.
(2) На лицата по ал. 1 се отнема свидетелството за правоспособност, а в случаите, когато се изисква и медицинска годност - свидетелството за медицинска годност се анулира.
(3) Лицата по ал. 1 могат да възстановят свидетелствата си за правоспособност и квалификационните класове към тях след провеждане на лечение и преминаване на медицински преглед от КАМО.

 

Чл. 18. (1) Притежателите на свидетелство за правоспособност, квалификационни класове и разрешения могат да изпълняват функции и дейности в състава на екипажа на гражданско ВС, регистрирано в Република България, да участват в управлението на въздушното движение във въздушното пространство на Република България, да изпълняват други функции и дейности в гражданското въздухоплаване, изискващи свидетелство за правоспособност, при условие че свидетелството за правоспособност, квалификационните класове и разрешенията са издадени или признати за валидни от ГД "ГВА".
(2) При изпълнение на нетърговски полети условието по ал. 1 не се прилага за пилоти, притежаващи валидни свидетелства за правоспособност, издадени от друга държава.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Когато член на екипажа с валидно свидетелство за правоспособност се обучава или упражнява правата, давани от свидетелството за правоспособност на тип ВС, който не е регистриран в Република България, ГД "ГВА" може да впише в свидетелството за правоспособност или да потвърди вписани в него квалификационни класове и разрешения при спазване на условията и изискванията, установени с тази наредба.

 

Чл. 19. (1) Валидността на свидетелство за правоспособност и вписан в него квалификационен клас, издадено от друга държава, се признава, ако притежателят отговаря на условията, посочени в приложение № 3, и се удостоверява чрез специално допълнение към свидетелството.
(2) За признаване на валидността на квалификационен клас кандидатът трябва да отговаря на условията и изискванията за неговото потвърждаване.
(3) Валидността на свидетелства за правоспособност, непосочени в приложение № 3, се признава, ако са издадени при равни или по-високи изисквания от изискванията по тази наредба.
(4) Срокът на признаване на валидността е до една година, но не повече от срока на свидетелството за правоспособност и срока на квалификационния клас, който се признава.

 

Чл. 20. Не се изисква признаване на валидността на свидетелства за правоспособност в случаите, когато ВС, регистрирано в Република България, се експлоатира от чуждестранен авиационен оператор (АО) при условие, че с държавата на АО е подписано споразумение, с което тя се е задължила да упражнява надзор върху експлоатацията на ВС.

 

Чл. 21. Свидетелство за правоспособност, издадено от друга държава, може да бъде заменено с българско по силата на международен договор, по който Република България е страна. В българското свидетелство за правоспособност се вписва името на държавата, която го е издала първоначално.

 

Чл. 22. (1) Български гражданин, който е притежател на свидетелство за правоспособност, издадено от друга държава, може да поиска от ГД "ГВА" да му бъде заменено свидетелството за правоспособност със съответното българско свидетелство за правоспособност.
(2) Замяна по ал. 1 се извършва, ако лицето отговаря на условията по чл. 4 и при спазване на следните условия:
1. да има изисквания от тази наредба за летателен или практически опит;
2. да е издържало предвидените в наредбата изпити и успешно преминало летателна или практическа проверка.

 

Чл. 23. (1) (Предишен текст на чл. 23, изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Обучение за придобиване на свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и/или разрешения към тях се извършва по програми, одобрени от ГД "ГВА".
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Обучение за възстановяване на квалификационни класове и/или разрешения към тях се извършва по индивидуални програми, одобрени от ГД "ГВА".
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Индивидуалните програми по ал. 2 се изготвят от работодателя или от АУЦ.

 

Чл. 24. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Обучение за придобиване на свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и разрешения се извършва в авиационни учебни центрове (АУЦ) с издадено или признато от ГД "ГВА" свидетелство за АУЦ съгласно Наредба № 27 от 2000 г. за авиационните учебни центрове (ДВ, бр. 32 от 2000 г.).
(2) Учебните ВС, използвани в АУЦ, се одобряват от ГД "ГВА".

 

Чл. 25. Авиационните учебни центрове уведомяват ГД "ГВА" преди започване на летателно обучение за участниците във всеки курс, преминатата от тях наземна подготовка, календарния план за летателно обучение и местата на провеждането му.

 

Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 14.03.2008 г.) (1) Проверката на нивото на езикова квалификация на лица от авиационния персонал се извършва от изпитни езикови центрове.
(2) Изпитният езиков център отговаря на следните изисквания:
1. е юридическо лице или едноличен търговец;
2. прилага тест за оценка на владеене на английски език в съответствие с изискванията за езикова квалификация, разработен съгласно Документ 9835 на ИКАО;
3. разполага с подходящо помещение за провеждане на изпита;
4. разполага със звукозаписно оборудване, което позволява извършването на аудиозапис на изпита на всяко лице;
5. поддържа система за архивиране на аудиозаписите от проведените изпити, на оценките на всяко изпитано лице във всяка от лингвистичните категории и на крайната оценка от изпита;
6. осигурява конфиденциалност на оценяващите по отношение на оценените от тях лица;
7. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) да разполага с изпитващи и/или оценяващи специалисти, които са преминали курс за обучение за работа с теста, който се прилага в центъра;
8. осигурява обучението и провеждането на изпита да се извършва от различни специалисти, като изпитващите и оценяващите специалисти нямат право да изпитват и оценяват лица, които те са обучавали езиково през последните 3 години;
9. съхранява личните данни на изпитваните лица съгласно действащото законодателство за защита на личните данни;
10. създава и поддържа система за управление на качеството;
11. създава и поддържа собствено ръководство за провеждане на изпити, което се одобрява от главния директор на ГД "ГВА" или от оправомощено от него длъжностно лице.
(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Изпитният езиков център може да сключи договор за осигуряване на оценяващи специалисти с друга организация.

 

Чл. 25б. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 14.03.2008 г.) (1) Кандидатът за изпитен езиков център подава заявление до главния директор на ГД "ГВА".
(2) Към заявлението се прилагат ръководството за провеждане на изпити и документите, удостоверяващи съответствието с изискванията по чл. 25а, ал. 2. В 10-дневен срок кандидатът се уведомява, ако документите са непълни или не доказват съответствието с изискванията, и му се дава 7-дневен срок за отстраняване на непълнотата и/или несъответствието. В случай, че кандидатът не направи това, заявлението не се разглежда и му се връща заедно с документите към него.
(3) Заявлението се разглежда в срок до 30 дни от подаването или отстраняването на непълнотата и/или несъответствието. Когато кандидатът отговаря на изискванията, главният директор на ГД "ГВА" или оправомощеното от него длъжностно лице издава одобрението в 10-дневен срок след изтичането на срока по ал. 1.
(4) Одобрение не се издава, когато кандидатът не отговаря на някое от изискванията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Изпитният езиков център уведомява главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" или оправомощено от него лице за всяка промяна в заявените обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. Към уведомлението се прилагат съответните документи за променените обстоятелства. Уведомлението се разглежда по реда за разглеждане на заявлението по ал. 2.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Отказът за одобряване подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Чл. 25в. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 14.03.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице одобрява изпитващите и оценяващите специалисти.
(2) Специалистите по ал. 1 отговарят най-малко на следните изисквания:
1. да са авиационни специалисти или лингвисти-експерти;
2. да познават Документ 9835 на ИКАО и препоръките на работната група PRICESG към ИКАО.
(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице отказва одобрение на изпитващите или оценяващите специалисти, когато не отговарят на изискванията по ал. 2.

 

Чл. 25г. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 14.03.2008 г.) (1) Изпитният езиков център провежда изпити на лица от авиационния персонал за проверка на нивото на езикова квалификация в съответствие с изискванията за езикова квалификация на Анекс I към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Изпитният езиков център осигурява извършването на оценяването да се осъществи от одобрени по чл. 25в оценяващи специалисти в 3-седмичен срок след провеждането на изпита и писмено уведомява главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" или оправомощено от него лице за издаденото удостоверение. На изпитаното лице се издава удостоверение от оценяващ специалист, заверено от изпитния езиков център и съдържащо:
1. резултатите във всяка отделна лингвистична категория;
2. крайната оценка от изпита;
3. крайния срок за следващия изпит (при крайна оценка не по-ниска от ниво 4) или уведомяване за отпадането на необходимостта от следващ изпит (в случай на демонстрация на езикова квалификация на ниво 6).
(3) Лицето, на което е издадено удостоверение по ал. 2, го представя в ГД "ГВА" за вписване в регистъра по чл. 28, ал. 1.
(4) Удостоверението за успешно издържан изпит, положен в изпитен езиков център, гарантира следните нива на владеене на английски език:
1. ниво 4 (работно ниво/Operational level), което предполага явяването на изпит за оценка на езиковата подготовка през следващите три години;
2. ниво 5 (разширено ниво/Extended level), което предполага явяването на изпит за оценка на езиковата подготовка през следващите шест години;
3. ниво 6 (експертно/Expert level), което не налага последващо явяване на изпит за оценка на езиковата подготовка.
(5) Изискванията за езиково ниво на владеене на английски език са определени в приложение № 38.
(6) Изпитите са успешно издържани, при условие, че резултатите на изпитваните лица съответстват на изискванията за ниво на владеене на английски език по приложение № 38.
(7) Лицата, положили изпит, имат право на възражение срещу резултатите до ръководителя на изпитния езиков център, когато крайната оценка от изпита съответства на подексплоатационно ниво (ниво 3) или на по-ниско съгласно скалата за оценяване на езиковата квалификация на Анекс I.
(8) При постъпване на възражение при условията на ал. 1 на лицето незабавно се предоставя възможност за повторно явяване на езиков изпит, като изпитването и оценяването му се извършва от други изпитващи и оценяващи специалисти.
(9) При получаване на същата или по-ниска крайна оценка на изпита по ал. 1 лицето няма право на повторно възражение срещу резултатите от първия и повторния изпит и може да се яви отново само след изтичане на срок не по-малък от два месеца.
(10) При неуспешно полагане на изпит в изпитен езиков център се допуска едно или повече следващи явявания, като техният брой не е ограничен при спазване на сроковете по ал. 8 и 9.

 

Чл. 26. Свидетелство за правоспособност се отнема и/или вписан квалификационен клас се заличава, когато притежател на свидетелство за правоспособност не отговаря на изискванията на тази наредба.

 

Раздел II.
Правомощия на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

Чл. 27. (1) (Предишен текст на чл. 27 - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
1. издава и преиздава свидетелствата за правоспособност по тази наредба;
2. вписва квалификационни класове, разрешения и ограничения в свидетелствата за правоспособност;
3. потвърждава и възстановява валидността на свидетелствата за правоспособност и квалификационни класове;
4. признава валидността на свидетелствата за правоспособност, издадени от друга държава;
5. подменя свидетелствата за правоспособност на български граждани, издадени от друга държава, със свидетелства за правоспособност по тази наредба;
6. контролира лицата, притежаващи правоспособност, временно отнема свидетелства за правоспособност и заличава квалификационни класове;
7. води регистър на авиационния персонал;
8. одобрява програмите за обучение за издаване на свидетелства за правоспособност;
9. одобрява програмите за обучение за квалификационни класове и разрешения;
10. одобрява опреснителни програми за квалификационни класове;
11. одобрява индивидуални програми за възстановяване на квалификационни класове;
12. одобрява и контролира АУЦ, провеждащи обучение за свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и разрешения;
13. признава обучението за квалификационни класове в други държави, като проверява и одобрява ВС, тренажорите, инструкторите и организациите, провеждащи обучение;
14. одобрява тренажорите за ВС, на които се признава полетното време и проведеното обучение;
15. определя списък на типовете ВС, за които се изисква квалификационен клас за тип ВС;
16. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
17. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) одобрява програмите за обучение на инструктори;
18. определя наблюдаващи инструктори за потвърждаване и възстановяване на инструкторски квалификационни класове;
19. определя проверяващи за извършване на летателни и практически проверки за издаване, потвърждаване и възстановяване на свидетелства за правоспособност и квалификационни класове и за определяне на проверяващи;
20. издава задължителни указания за уеднаквяване на провеждането на летателните и практическите проверки и осигуряване на безопасност от проверяващите;
21. провежда теоретични изпити за издаване на свидетелства за правоспособност и квалификационни класове;
22. одобрява ВС, използвани за обучение;
23. (нова - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 14.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) одобрява изпитни езикови центрове и изпитващите и оценяващите специалисти.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Главният директор на ГД "ГВА" със заповед определя длъжностните лица, които извършват действията по ал. 1.

 

Чл. 28. (1) Главна дирекция "ГВА" води регистъра на лицата по чл. 1, т. 1.
(2) Регистърът на авиационния персонал съдържа данни за лицата по чл. 2.
(3) В регистъра на авиационния персонал се поддържат данни и за лицата, имащи непосредствено отношение към опасни товари, превозвани по въздуха, лицата с право да извършват безразрушителен контрол на авиационна техника и лицата, извършващи товарене и контрол върху товаренето на ВС.

 

Чл. 29. (1) В регистъра по чл. 28 се вписват:
1. име, презиме и фамилия на лицето, дата на раждане, ЕГН, адрес за кореспонденция;
2. вид и номер на свидетелството за правоспособност, дати на първоначално издаване и преиздаване;
3. вид и дати на вписване на квалификационни класове, разрешения и ограничения;
4. дати на потвърждаване и възстановяване и срокове на валидност на квалификационни класове и разрешения;
5. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) номер, дата и издател на удостоверения за преминато обучение или стаж за придобиване на квалификация;
6. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) номер, дата и издател на изпитни протоколи и на удостоверения за преминати теоретични изпити;
7. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) номер и дата на протоколи от летателни и практически проверки и от кого са извършени;
8. за членовете на екипажа - полетно време към датите на вписване, потвърждаване и възстановяване на квалификационни класове;
9. (отм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.)
10. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) номер, дата на издаване, издател и срок на свидетелството за медицинска годност;
11. наложени административни наказания;
12. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) имената на инспекторите, извършили проверките за съответствие с наредбата;
13. (нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) номер и дата на заявленията, подадени от съответното лице;
13. (нова - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 14.03.2008 г.) ниво на езикова квалификация за лицата, за които се изисква.
(2) Главният директор на ГД "ГВА" със заповед определя длъжностното лице, което води регистъра по чл. 28, ал. 1 и отговаря за неговото поддържане.

 

Раздел III.
Ред за провеждане на теоретични изпити за свидетелства за правоспособност и квалификационни класове на F/EL, AML (за ВС без типов сертификат по Регламент 216/2008 г.) и ATCL (Загл. доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатите за свидетелство за правоспособност F/EL се явяват на теоретичен изпит пред ГД "ГВА" по предметите, посочени в приложение № 4.
(2) Кандидатите за свидетелство за правоспособност AML се явяват на теоретичен изпит пред ГД "ГВА" по предметите, посочени в приложение № 5.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Кандидатите за свидетелства за правоспособност ATCL се явяват на теоретичен изпит по реда на този раздел, а кандидатите за свидетелства за правоспособност за техническо обслужване на средствата за УВД се явяват на теоретичен изпит по предметите, посочени в чл. 399, ал. 2.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Теоретичните изпити по ал. 1 се провеждат най-малко в две сесии годишно - пролетна и есенна. Датите за провеждане на сесиите, графикът по предмети и езиците, на които се провеждат изпитите, се определят със заповед на главния директор на ГД "ГВА", която се обявява един месец предварително.
(5) Заповедта по ал. 4 се обявява на видно и достъпно място в ГД "ГВА" и в страницата на ГД "ГВА" в Интернет.

 

Чл. 31. (1) Лицата по чл. 30, ал. 1, 2 и 3 подават заявление до главния директор на ГД "ГВА", към което се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) заверено копие от диплом за завършено образование;
2. удостоверение за преминато теоретично обучение в АУЦ или за завършен интегриран курс;
3. летателна книжка за лицата по чл. 30, ал. 1;
4. документ за внесена държавна такса.
(2) Заявленията по ал. 1 се подават в срок до 10 дни преди започване на сесията.

 

Чл. 32. Теоретичният изпит се провежда от комисия, определена със заповед на главния директор на ГД "ГВА".

 

Чл. 33. (1) Теоретичният изпит на кандидатите по чл. 30, ал. 1 се провежда по предмети, чиято продължителност и брой на въпросите е съгласно приложение № 6. Изпитът се провежда на български и/или английски език, като най-малко 80 на сто от въпросите са тестови.
(2) (Новa - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Видът на изпита - писмен или на компютърна система за автоматизирано изпитване, се определя от главния директор на ГД "ГВА".
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Изпитът на кандидатите по чл. 30, ал. 1 е писмен или на компютърна система за автоматизирано изпитване с изключение на предмета "комуникации".
(4) (Новa - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) При използване на компютърна система за автоматизирано изпитване на кандидатите по чл. 30, ал. 1 се спазват следните изисквания:
1. изпитването се извършва по модули;
2. извършва се автоматизирано (независимо) оценяване по брой верни отговори по степен на трудност за определено време;
3. данните от изпитите се архивират;
4. кандидатът има възможност за проверка на резултатите.

 

Чл. 34. Главна дирекция "ГВА" обявява на видно и достъпно място веднъж годишно примерни въпроси за теоретичния изпит.

 

Чл. 35. (1) Главна дирекция "ГВА" може да разреши на кандидатите за теоретичен изпит за ATPL и F/EL да се явят на изпита в две сесии. В тези случаи разпределението на предметите по сесии се определя от ГД "ГВА".
(2) Изпитът по предмета "комуникации" се провежда самостоятелно. Веднъж издържан изпит по предмета "комуникации" се признава при полагане на друг теоретичен изпит при условие, че кандидатът притежава валидно свидетелство за правоспособност.
(3) Главна дирекция "ГВА" осигурява подходящи карти, схеми и таблици за провеждане на изпита. По време на изпита не може да се използва друго електронно устройство освен калкулатор с четири действия.

 

Чл. 36. (1) Всеки кандидат се легитимира с документ за самоличност преди започване на изпита.
(2) Кандидатът изписва четливо и точно трите имена, ЕГН и адреса си на лист, който се затваря в непрозрачен плик. На плика не се поставят знаци или символи, които могат да нарушат анонимността.
(3) Върху изпитната си работа кандидатът няма право да слага знаци или символи, които могат да нарушат анонимността.
(4) При опит за нарушаване на анонимността изпитната работа се анулира и кандидатът се лишава от правото за по-нататъшно участие в изпита.
(5) Когато действието по ал. 4 не е умишлено, кандидатът е длъжен веднага да заяви това на длъжностните лица в изпитната зала. В този случай длъжностните лица унищожават листа или плика със знака или символа и на кандидата се дава друг работен лист или плик.
(6) Когато действието по ал. 4 е умишлено, се съставя констативен протокол, който се подписва от длъжностните лица в изпитната зала, от председателя на комисията за организиране и провеждане на изпита или от упълномощено от него лице, и кандидатът се отстранява от изпита.

 

Чл. 37. Кандидатът не може да напуска изпитната зала по-рано от два часа след започване на изпита, временно напускане на изпитната зала се извършва с придружител и за не повече от 10 минути, а изпитната работа се предава на длъжностните лица, които отбелязват в протокола часа на напускане и завръщане в залата.

 

Чл. 38. (1) Приключването на изпита се извършва пред кандидата и включва:
1. предаване на изпитната работа от кандидата и вписване в протокола часа на предаването й;
2. проверка на спазване на анонимността във връзка с чл. 36, ал. 3, 4 и 5.
(2) Кандидатът собственоръчно запечатва в голям плик изпитната си работа заедно със запечатания плик с личните си данни и го предава на председателя на изпитната комисия.

 

Чл. 39. (1) В срок две седмици след последния изпит от сесията комисията оценява изпитните работи на кандидатите и изготвя протокол за резултатите от изпита, който се съхранява в ГД "ГВА".
(2) На кандидатите, издържали изпита, се издава удостоверение, подписано от Главния директор на ГД "ГВА". На неиздържалите изпита се издава справка за резултатите от изпита по предмети. Всеки кандидат може да види изпитната си работа.

 

Чл. 40. (1) Изпитът по отделен предмет е издържан, когато кандидатът е отговорил правилно най-малко на 75 на сто от тестовите въпроси, а на останалите има оценка най-малко "добър" (4).
(2) Кандидат, издържал най-малко половината предмети от изпита, може да се яви на изпит по предметите, които не е издържал, на следващата сесия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Теоретичният изпит се признава, ако е издържан по всички предмети в две сесии. Кандидатите за F/EL могат да се явят на изпит по всички предмети в три сесии.

 

Чл. 41. (1) Удостоверението по чл. 39, ал. 2 се признава за издаване на свидетелство за правоспособност до 36 месеца след датата на първо явяване на изпита.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Удостоверението по чл. 39, ал. 2 се признава за издаване до 7 години след последната дата на валидност на квалификационен клас за тип ВС, вписан в F/EL.
(3) Срокът на съхранение на протоколите от теоретичните изпити е 3 години след изтичане на сроковете по ал. 1 и 2.

 

Раздел IV.
Издаване, преиздаване, подмяна, временно отнемане и признаване на свидетелства за правоспособност, вписване и потвърждаване на квалификационен клас и разрешение

Чл. 42. (1) Главният директор на ГД "ГВА" със заповед определя лицата, които отговарят за разглеждане на подадените заявления от кандидати за свидетелства за правоспособност и квалификационни класове към тях.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Нередовни заявления не се разглеждат, а кандидатите писмено се уведомяват за нередовностите в срок пет работни дни след подаване на заявлението.
(3) На кандидатите се дава 7-дневен срок от съобщаването да отстранят допуснатите нередовности.

 

Чл. 43. (1) Първоначално издаване на свидетелство за правоспособност се извършва въз основа на заявление от кандидата по образци съгласно приложение № 7. Към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) копие от личната карта;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) свидетелство за медицинска годност от съответния клас, а за лицата по чл. 2, т. 5 и 6 - медицинско свидетелство;
3. копие от диплом за завършено образование;
4. удостоверение за завършено летателно или практическо обучение в АУЦ;
5. удостоверение за издържан теоретичен изпит за лицата по чл. 30, ал. 1, 2 и 3;
6. летателна книжка за свидетелства за правоспособност на член на екипажа на ВС;
7. документ за внесена държавна такса.
(2) В срок един месец след подаване на заявлението по ал. 1 ГД "ГВА" насрочва теоретичен изпит, ако е необходимо, и летателна или практическа проверка. Теоретичният изпит се насрочва не по-късно от 3 месеца от датата на подаване на заявлението. Летателната или практическата проверка се провежда до един месец след успешно преминаване на теоретичния изпит.
(3) В срок до 15 дни, след като кандидатът издържи изпитите и проверките, ГД "ГВА" издава свидетелство за правоспособност и вписва обстоятелствата в регистъра по чл. 28.

 

Чл. 44. (1) За преиздаване на свидетелство за правоспособност кандидатът представя в ГД "ГВА" до 3 месеца преди изтичане на валидността, но не по-късно от 15 дни преди тази дата, заявление, придружено от:
1. удостоверение за преминат курс, когато е необходимо;
2. (нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) документите по чл. 43, ал. 1, т. 1 и 2;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) документ за внесена държавна такса.
(2) До датата на изтичане на валидността на свидетелството за правоспособност ГД "ГВА" го преиздава, като вписва в него валидните квалификационни класове.
(3) Старото свидетелство за правоспособност се унищожава.

 

Чл. 45. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Кандидатът за квалификационен клас и/или разрешение към него подава в ГД "ГВА":
1. заявление;
2. валидно свидетелство за правоспособност;
3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) свидетелство за медицинска годност от съответния клас;
4. удостоверение за завършено обучение в АУЦ;
5. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) удостоверение за издържан теоретичен изпит - за квалификационен клас IR;
6. летателна книжка за свидетелства за правоспособност на член на екипажа;
7. документ за внесена държавна такса.
(2) В срок 10 дни след подаване на заявлението по ал. 1 ГД "ГВА" насрочва теоретични изпити и летателна или практическа проверка. Теоретичният изпит и летателната или практическата проверка се насрочват до два месеца от датата на заявлението.
(3) След като кандидатът издържи изпитите и премине проверката, ГД "ГВА" вписва в свидетелството за правоспособност съответния квалификационен клас и вписва обстоятелствата в регистъра по чл. 28.
(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) Главна дирекция "ГВА" вписва в свидетелството за правоспособност съответния квалификационен клас при условията на чл. 18, ал. 3 и ако документите отговарят на изискванията на действащото законодателство.

 

Чл. 46. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Кандидат за потвърждаване на валидността на квалификационен клас и/или разрешение към него подава 3 месеца преди изтичане срока на валидността заявление в ГД "ГВА", придружено от документ за внесена държавна такса. За притежатели на свидетелства за правоспособност, които имат трудов договор, заявлението се подава служебно от работодателя.
(2) В 15-дневен срок ГД "ГВА" насрочва изпита и летателната или практическата проверка на кандидата.
(3) След преминаване на проверката кандидатът представя в ГД "ГВА" свидетелството за правоспособност за вписване на квалификационния клас заедно с протокола от проверката, а за членовете на екипаж - и летателна книжка.
(4) Потвърденият квалификационен клас се вписва до 3 работни дни след успешно преминаване на летателната или практическата проверка, но не по-рано от 15 дни преди изтичане на срока на квалификационния клас.

 

Чл. 47. (1) Кандидат за възстановяване на квалификационен клас подава в ГД "ГВА" заявление, придружено от:
1. свидетелство за правоспособност;
2. летателна книжка за членове на екипажа;
3. индивидуална програма за възстановяване на квалификационния клас;
4. документ за внесена държавна такса.
(2) В срок до 30 дни от датата на подаване на заявлението ГД "ГВА" одобрява програмата и определя проверяващ. Кандидатът участва лично при разглеждане на индивидуалната му програма.
(3) След завършване на обучението и летателната или практическата проверка кандидатът представя в ГД "ГВА" свидетелството за правоспособност за вписване на квалификационния клас заедно с протокола от проверката, а за членове на екипаж - и летателна книжка.
(4) След като кандидатът издържи изпитите и премине проверката, ГД "ГВА" вписва в свидетелството за правоспособност възстановения квалификационен клас и вписва обстоятелствата в регистъра по чл. 28.

 

Чл. 48. (1) За признаване на свидетелство за правоспособност, издадено от друга държава, авиационният оператор, с когото притежателят на свидетелството за правоспособност е сключил трудов договор, подава заявление, придружено от:
1. копие от свидетелството за правоспособност;
2. копие от свидетелството за медицинска годност;
3. копие от данните в летателната книжка за последните 12 месеца за свидетелства за правоспособност на член на екипажа;
4. копие от документ за самоличност;
5. документ за внесена държавна такса.
(2) В срок 20 дни след подаване на заявлението по ал. 1 ГД "ГВА" насрочва теоретични изпити и/или летателна или практическа проверка.
(3) Теоретичният изпит и летателната или практическата проверка се насрочват до 30 дни от датата на заявлението.
(4) След успешно преминаване на изпита и проверката ГД "ГВА" издава допълнението към свидетелството на лицето и вписва обстоятелствата в регистъра по чл. 28. Кандидатът се явява лично в ГД "ГВА" за получаване на допълнението срещу представяне на оригиналните документи по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4.
(5) В случаите, когато се признава чуждо свидетелство за правоспособност за участие в състава на екипажа на ВС, които се експлоатират извън Република България, изпитът и проверката могат да се проведат на място, а допълнението се предава служебно на авиационния оператор.
(6) Разходите по ал. 3, 4 и 5, свързани с признаване на свидетелство за правоспособност, издадено от друга държава, са за сметка на АО по ал. 1.

 

Чл. 49. (1) Подмяна на свидетелство за правоспособност, издадено от друга държава, се извършва въз основа на заявление от кандидата, придружено от:
1. притежавано свидетелство за правоспособност;
2. два броя цветни фотоснимки с формат 3 x 4 сm;
3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) свидетелство за медицинска годност от съответния клас;
4. копие от диплом за завършено образование;
5. свидетелство за правоспособност и летателна книжка на член на екипажа;
6. документ за внесена държавна такса.
(2) В срок 30 дни след подаване на заявлението по ал. 1 ГД "ГВА" насрочва теоретични изпити и летателна или практическа проверка. Теоретичният изпит се насрочва не по-късно от 3 месеца след подаване на заявлението. Летателната или практическата проверка се провежда до един месец след успешно преминаване на теоретичния изпит.
(3) В срок до 15 дни, след като кандидатът издържи изпитите и проверките, ГД "ГВА" издава свидетелство за правоспособност и вписва обстоятелствата в регистъра по чл. 28.

 

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" отнема свидетелство за правоспособност или заличава квалификационен клас, когато лицето е:
1. получило свидетелство за правоспособност чрез представяне на подправени документи или неверни данни;
2. подписало удостоверение за допускане до експлоатация на ВС, без да е изпълнено изцяло техническото обслужване, за което е издадено удостоверението;
3. упражнявало правата, произтичащи от свидетелството за правоспособност, след употреба на психотропни вещества;
4. виновно не е изпълнило служебните си задължения при упражняване на правата по издаденото свидетелство.
(2) Квалификационният клас в свидетелството за правоспособност на ръководителите на полети се заличава и когато комисия, назначена за разследване на авиационно произшествие или инцидент, установи липса на компетентност.
(3) Свидетелство за правоспособност се отнема временно въз основа на влязло в сила наказателно постановление в случаите, когато е установено нарушение по чл. 143 или чл. 144 от Закона за гражданското въздухоплаване.
(4) Свидетелството за правоспособност се отнема със заповед на главния директор на ГД "ГВА".
(5) Решенията за отнемане на свидетелство за правоспособност се вземат въз основа на доклади от проверки на инспектори по въздухоплаването и/или доклади за нарушения от органите за управление на въздушното движение и/или от органите по гражданското въздухоплаване на други държави или от други органи.
(6) Заповедта на главния директор на ГД "ГВА" по ал. 4 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Раздел V.
Общи положения за членовете на екипажа на граждански ВС

Чл. 51. (1) На членовете на екипажа се издават свидетелства за правоспособност за следните категории ВС (в скобите е дадена абревиатура на категорията ВС):
1. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
3. планери (G);
4. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) свободни балони (FB);
5. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 52. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 53. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) Главна дирекция "ГВА" може да определи квалификационен клас за тип ВС, който е включен в някой от квалификационните класове по ал. 4 въз основа на следните критерии:
1. типово удостоверение за летателна годност;
2. характеристики на управляемост, които изискват допълнително летателно обучение или обучение на тренажор;
3. минимален състав на екипажа;
4. равнище на технологията.

 

Чл. 54. (1) Членовете на екипажа водят летателни книжки. В летателните книжки се вписват данните, посочени в приложение № 8.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
(3) При нетърговски полети записите в летателната книжка се заверяват от органа или лицето, което е дало разрешението за полет.

 

Чл. 55. (1) Обучение за придобиване на свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и разрешения могат да провеждат лица, притежаващи съответни на провежданото обучение свидетелство за правоспособност и квалификационен клас, заедно с квалификационен клас за инструктор.
(2) Главна дирекция "ГВА" дава разрешение за инструктор на лица със свидетелства за правоспособност и квалификационен клас за инструктор, издадени от друга държава, в случаите, когато се провежда обучение за тип ВС, за който от авиационния персонал няма лица с инструкторска правоспособност.
(3) Квалификационните класове за инструктор на тренажор могат да се придобиват от лица без свидетелство за медицинска годност.

 

Чл. 56. (1) Издаване на свидетелства за правоспособност на членовете на екипажа и квалификационни класове към тях се извършва след полагане на теоретичен изпит и летателна проверка.
(2) Времето за летателна проверка за издаване на свидетелства за правоспособност на членовете на екипажа и квалификационни класове към тях не се признава за полетно време на кандидата.

 

Чл. 57. (1) (Предишен текст на чл. 57 - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) За преиздаване на свидетелство за правоспособност на член от екипажа притежателят преминава в рамките на 18 месеца преди изтичане на валидността курс за промените във: въздушното право, стандартите, свързани с гражданското въздухоплаване, измененията в технологиите и оборудването, човешкия фактор. В преиздаденото свидетелство за правоспособност се вписват валидните квалификационни класове.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) За потвърждаване на квалификационен клас, вписан в свидетелство за правоспособност на член от екипажа, притежателят трябва да е преминал успешно летателна проверка до 3 месеца преди изтичане на валидността на квалификационния клас.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) За възстановяване на квалификационен клас, вписан в свидетелство за правоспособност на член от екипажа, кандидатът трябва да е преминал успешно летателна проверка. Ако са изтекли повече от 3 месеца след последния отразен в летателната книжка полет на клас/тип ВС, съответстващо на квалификационния клас, преди летателната проверка кандидатът преминава обучение за възстановяване по индивидуална програма.

 

Чл. 58. (1) Летателните проверки за издаване на свидетелства за правоспособност на членовете от екипажа и квалификационни класове към тях се извършват от определени от ГД "ГВА" проверяващи, след като е издържан съответният теоретичен изпит.
(2) Проверяващият не трябва да е участвал като инструктор при обучението на кандидата.
(3) Кандидатите в интегрирани курсове за обучение могат да преминат с разрешение на ГД "ГВА" летателната проверка преди полагане на теоретичния изпит.

 

Чл. 59. Видът и използването на тренажор при изпълнение на летателни проверки за издаване на свидетелства за правоспособност, както и за издаване, потвърждаване на валидността и възстановяване на квалификационни класове към тях, се одобряват от ГД "ГВА".

 

Чл. 60. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Летателните проверки за свидетелства за правоспособност на пилот по глави четвърта, пета и шеста и квалификационни класове към тях, трябва да бъдат преминати успешно до 6 месеца след завършване на летателното обучение.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 кандидатът преминава допълнително обучение по индивидуална програма преди следваща летателна проверка.

 

Чл. 61. (1) Летателна проверка за издаване на свидетелства за правоспособност и квалификационни класове се извършва на ВС в полет. Летателните проверки за потвърждаване квалификационни класове могат да се извършват в имитиран полет на летателен тренажор след одобрение от ГД "ГВА".
(2) Летателните проверки се състоят от елементи, групирани в части.
(3) Летателната проверка се счита за успешна, когато всички части от нея са преминати успешно. Част от летателната проверка се счита за успешна, когато всички елементи от нея са преминати успешно. При непреминаване на повече от една част цялата проверка се преминава отново. При непреминаване на една част се преминава отново само тази част.
(4) По преценка на проверяващия всеки елемент на летателната проверка може да се повтори веднъж. Проверяващият може да прекъсне проверката във всяка нейна фаза, ако прецени, че подготовката на кандидата налага повторна проверка.
(5) Работата и контролните проверки в пилотската кабина се извършват в съответствие с одобрените контролни карти на използваното ВС, а така също и в съответствие с приетия ред за взаимодействие в екипажа (за многопилотни ВС). Преди проверката кандидатът определя данните за полета и ги съгласува с проверяващия.
(6) Летателната проверка за многопилотен самолет се провежда в пълен състав на екипажа. Когато летателната проверка се извършва на ВС, в състава на екипажа участва инструктор с квалификационен клас, за който се извършва проверка.
(6) При две последователни неуспешни проверки допълнителната подготовка е задължителна и се определя от проверяващия.
(7) Когато притежател на свидетелство за правоспособност на член от екипажа започне, но не премине успешно някоя част от летателна проверка за потвърждаване на валидността на квалификационен клас преди изтичане на неговия срок, той не упражнява правата, давани от съответния квалификационен клас, до успешно завършване на проверката.

 

Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Летателните проверки за издаване на F/EL и за вписване на квалификационни класове се извършват на ВС, оборудвани с полетни записващи устройства на разговорите в кабината и на параметрите на полета.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 63. (1) Летателните проверки се извършват от определени от ГД "ГВА" лица, притежаващи свидетелство за правоспособност от съответния вид и квалификационен клас за съответните категория и клас/тип на ВС.
(2) За проверяващи се определят лица от авиационния персонал, притежаващи квалификационен клас за инструктор на свидетелството за правоспособност и квалификационните класове, за които извършват проверки.
(3) Изискването по ал. 2 не се прилага в случаите, когато в авиационния персонал няма лица с квалификационен клас за инструктор.

 

Чл. 64. Проверяващият изпраща в ГД "ГВА" протокол за всяка летателна проверка в 3-дневен срок след нейното завършване.

 

Чл. 65. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 66. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 68. (1) Притежателят на свидетелство за правоспособност на член на екипаж на ВС, преди да упражнява правата си на тип ВС от модификация, с която не е изпълнявал полети в продължение на повече от две години или за която няма полетно време, преминава обучение за различията или за запознаване с особеностите на съответната модификация ВС, като:
1. обучението за различията дава допълнително знания и летателна тренировка на подходящо техническо средство или на самолета;
2. обучението за запознаване с особеностите дава необходимите знания за модификацията на типа ВС.
(2) Обучението за различията или запознаване с особеностите се удостоверява в летателната книжка от провелия го инструктор.
(3) Изискването по ал. 1 не се прилага за типовете и модификациите на самолетите от класа с един бутален двигател.

 

Чл. 69. (1) Притежателите на свидетелства за правоспособност при вписване от ГД "ГВА" на квалификационни класове представят свидетелство за медицинска годност и летателна книжка.
(2) Възстановени квалификационни класове се вписват със срок, считано от датата на успешно преминаване на летателната или практическата проверка.

 

Чл. 70. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 71. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 72. За издаване на свидетелство за правоспособност на пилот се признават до 5 часа от полетното време на друга категория ВС.

 

Чл. 73. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 74. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 75. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 75а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 05.03.2008 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Пилотите на леки ВС, изпълняващи международни полети, са длъжни да докажат владеене на английски език в съответствие с изискванията за езикова квалификация на Анекс I към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване чрез полагането на изпит в изпитен езиков център, одобрен от националната въздухоплавателна администрация на държава - член на Европейския съюз.

 

Чл. 75б. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 05.03.2008 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 76. (1) Ученик-пилот е лице без свидетелство за правоспособност за категорията ВС, на която се обучава.
(2) За започване на летателно обучение за свидетелство за правоспособност ученикът-пилот трябва да е навършил 16 години и неговите родители или настойници да са дали писмено съгласие пред ГД "ГВА".
(3) Ученикът-пилот се допуска до самостоятелни полети, след като е навършил 18 години.

 

Чл. 77. (1) Ученикът-пилот не може да изпълнява самостоятелно полет без писмено разрешение на обучаващия го инструктор.
(2) Ученикът-пилот не може да изпълнява самостоятелно международен полет без разрешение от съответните държави.

 

Чл. 78. (1) Ученикът-пилот не може да изпълнява полет с ВС:
1. на борда, на което има пътници;
2. на борда, на което има товар, превозван срещу възнаграждение;
3. срещу възнаграждение;
4. с което се предоставя въздухоплавателна услуга;
5. при видимост, по-малка от 5 km през деня и по-малка от 8 km през нощта;
6. когато полетът не може да се изпълни по визуални земни ориентири.
(2) Ученикът-пилот няма право да се отклонява от планираните маршрути, височина на полета и от определената за полет зона.
(3) Ученикът-пилот е длъжен да спазва всички ограничения за полета, вписани в летателната книжка от обучаващия го инструктор.

 

Част втора.
ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПАЖ

Дял първи.
Пилоти

Глава втора.
ПИЛОТИ НА САМОЛЕТИ

Раздел I.
Свидетелство за правоспособност на пилот любител на самолет PPL(A) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 79. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 80. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 81. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 82. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 83. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 84. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Раздел II.
Свидетелство за правоспособност на професионален пилот на самолет CPL(A) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 86. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 87. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 88. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 89. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 90. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 91. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 92. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Раздел III.
Квалификационен клас за полети по правилата за полети по прибори със самолет IR(A) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 93. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 94. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 95. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 96. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 97. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 98. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 99. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 100. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 101. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Раздел IV.
Квалификационни класове за клас/тип самолет (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 102. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 103. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 104. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 105. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 106. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 107. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 108. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 109. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 110. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 111. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Раздел V.
Свидетелство за правоспособност на транспортен пилот на самолет ATPL(A) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 112. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 113. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 114. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 115. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 116. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 117. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 118. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 119. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Раздел VI.
Квалификационни класове за инструктори на самолети (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 120. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 121. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 122. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 123. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 124. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 125. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 126. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 127. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 128. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 129. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 130. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 131. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 132. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 133. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 134. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 135. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 136. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 137. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 138. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 139. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 140. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 141. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Раздел VII.
Проверяващи пилоти на самолети (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

Чл. 142. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 143. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 144. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 145. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 146. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 147. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 148. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 149. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Чл. 150. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

 

Глава трета.
ПИЛОТИ НА ВЕРТОЛЕТИ

Раздел I.
Свидетелство за правоспособност на пилот любител на вертолет PPL(H) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 151. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 152. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 153. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 154. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 155. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Раздел II.
Свидетелство за правоспособност на професионален пилот на вертолет CPL(H) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 156. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 157. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 158. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 159. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 160. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 161. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Раздел III.
Квалификационен клас за полети по ППП на вертолет IR(H) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 162. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 163. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 164. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 165. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 166. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 167. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 168. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 169. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 170. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Раздел IV.
Квалификационен клас за тип вертолет (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 171. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 172. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 173. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 174. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 175. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 176. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 177. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Раздел V.
Свидетелство за правоспособност на транспортен пилот на вертолет ATPL(H) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 178. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 179. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 180. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 181. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 182. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 183. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 184. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 185. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Раздел VI.
Правоспособност за инструктори на вертолет (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 186. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 187. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 188. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 189. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 190. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 191. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 192. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 193. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 194. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 195. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 196. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 197. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 198. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 199. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 200. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 201. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 202. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 203. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 204. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Раздел VII.
Проверяващи пилоти на вертолети (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Чл. 205. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 206. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 207. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 208. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 209. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 210. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 211. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Чл. 212. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

Глава четвърта.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ НА ПЛАНЕР PL(G) (ОТМ. - ДВ, БР. 33 ОТ 2015 Г.)
Глава четвърта.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ НА ПЛАНЕР PL(G)

Чл. 213. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 214. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 215. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 216. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 217. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 218.(Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 219. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 220. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 221. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 222. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Глава пета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ НА СВОБОДЕН БАЛОН PL(FB) (ОТМ. - ДВ, БР. 33 ОТ 2015 Г.)
Глава пета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ НА СВОБОДЕН БАЛОН PL(FB)

Чл. 223. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 224. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 225. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 226. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 227. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 228. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 229. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 230. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 231. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 232. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Глава шеста.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ЛЮБИТЕЛ ПИЛОТ НА МАЛКО ВС PPL(SA) (ОТМ. - ДВ, БР. 7 ОТ 2014 Г.)

Чл. 233. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

 

Чл. 234. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

 

Чл. 235. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

 

Чл. 236. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

 

Чл. 237. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

 

Чл. 238. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

 

Чл. 239. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

 

Чл. 240. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

 

Чл. 241. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

 

Чл. 242. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

 

Глава седма.
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ И ПОДНОВЯВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ КЛАСОВЕ И РАЗРЕШЕНИЯ КЪМ СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПАЖ, ИЗПОЛЗВАНИ САМО ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 86 ОТ 2010 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 33 ОТ 2015 Г.)
Глава седма.
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ И ПОДНОВЯВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ КЛАСОВЕ И РАЗРЕШЕНИЯ КЪМ СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПАЖ, ИЗПОЛЗВАНИ САМО ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 86 ОТ 2010 Г.)

Чл. 243. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 244. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 245. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 246. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 247. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 248. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 249. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 249а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 14.03.2008 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 250. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 251. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 252. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 253. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 254. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 255. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 256. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 257. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 258. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 259. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 260. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 261. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 262. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 263. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 264. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 265. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 266. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 267. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 268. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 269. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 270. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 271. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Дял втори.
Членове на екипаж, различни от пилоти

Глава осма.
БОРДНИ ИНЖЕНЕРИ

Раздел I.
Свидетелство за правоспособност на борден инженер F/EL

Чл. 272. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) За придобиване на свидетелство за правоспособност F/EL и за упражняване на правата, давани от него, се изисква валидно свидетелство за медицинска годност 1 клас.

 

Чл. 273. (1) Притежателят на F/EL може да изпълнява функциите на борден инженер в състава на екипажа на типовете ВС, за които е придобил квалификационен клас.
(2) Притежателят на F/EL с вписан квалификационен клас за тип ВС упражнява правата си под наблюдение на борден инженер-инструктор, докато изпълни 100 часа полетно време като борден инженер на съответния тип ВС. От тези 100 часа 50 часа може да са на летателен тренажор под наблюдение на инструктор, от които до 25 часа може да са като пилот.

 

Чл. 274. (1) Кандидатът за F/EL трябва да има валидно удостоверение за издържан теоретичен изпит за ATPL на съответната категория ВС, за която кандидатства.
(2) Кандидатът за F/EL трябва да:
1. е преминал обучение по техническо обслужване за бордни инженери на съответната категория ВС - на самолети с максимална маса над 5700 kg или вертолети с максимална маса над 2230 kg съгласно приложение № 32; или
2. има магистърска степен на образование в областта на авиационното инженерство и практически опит в техническото обслужване на съответната категория ВС - на самолети с максимална маса над 5700 kg или вертолети с максимална маса над 2230 kg повече от две години; или
3. има свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на съответната категория ВС с вписан квалификационен клас "B1", "B2" или "C".
(3) Кандидатът за F/EL трябва да е завършил успешно подготвителен летателен курс за бордни инженери съгласно приложение № 33.
(4) Кандидатът за F/EL трябва да владее английски език съгласно приложение № 16.
(5) Кандидатът за F/EL, който притежава или е притежавал CPL, ATPL(H) с IR, ATPL(A) или има опит като пилот на държавни ВС, се освобождава от изискването по ал. 3.

 

Чл. 275. (1) Кандидатът за F/EL трябва да е преминал курс за обучение за първи квалификационен клас за тип ВС.
(2) Кандидатът за F/EL и първи квалификационен клас за тип ВС преминава обучение за взаимодействие в многочленен екипаж. Обучението включва най-малко 25 часа теоретично обучение и упражнения и 20 часа практическо обучение за взаимодействие в екипажа.

 

Чл. 276. (1) Кандидатът за F/EL трябва да има валидно удостоверение за издържан теоретичен изпит за ATPL за съответната категория ВС.
(2) Кандидатът за първи квалификационен клас за тип ВС трябва да е показал пред ГД "ГВА" знания, съответстващи на квалификационния клас за тип. Издържан теоретичен изпит за тип ВС се признава за вписване на съответния квалификационен клас до 6 месеца след завършването му.

 

Чл. 277. Кандидатът за свидетелство за правоспособност на борден инженер трябва да покаже умения, съответстващи на F/EL и квалификационния клас за тип ВС по време на летателна проверка съгласно приложение № 34.

 

Раздел II.
Квалификационен клас на борден инженер за тип ВС

Чл. 278. (1) Кандидатът за квалификационен клас на борден инженер за тип ВС трябва да е завършил курс за обучение за съответния тип.
(2) Курсът по ал. 1 включва теоретично обучение и летателно обучение, съответстващо на елементите от летателната проверка по приложение № 34.

 

Чл. 279. (1) Кандидатът трябва да е показал пред ГД "ГВА" знания, съответстващи на квалификационния клас за тип. Издържан теоретичен изпит за тип ВС се признава за вписване на съответния квалификационен клас до 6 месеца след завършването му.
(2) Кандидатът трябва да покаже умения, съответстващи на квалификационния клас за тип ВС по време на летателна проверка съгласно приложение № 34.

 

Чл. 280. (1) Срокът на валидност на квалификационен клас на борден инженер за тип ВС е 1 година от датата на издаване или от датата на изтичане, ако валидността е потвърдена, преди да изтече.
(2) Квалификационен клас на борден инженер за тип ВС се потвърждава при условие, че притежателят е:
1. изпълнил най-малко 10 полетни отсечки като борден инженер на съответния тип ВС или една полетна отсечка като борден инженер с проверяващ борден инженер за срока на валидност;
2. показал пред ГД "ГВА" знания, съответстващи на квалификационния клас за борден инженер на типа ВС;
3. преминал успешно летателна проверка на типа ВС съгласно приложение № 34 до 3 месеца преди изтичане на срока.
(3) Квалификационен клас за тип ВС се възстановява при условие, че кандидатът е преминал индивидуална програма за възстановяване и летателна проверка за квалификационен клас за тип ВС. Квалификационният клас се вписва от датата на успешно завършване на летателната проверка.

 

Раздел III.
Квалификационен клас за инструктор - борден инженер за тип ВС

Чл. 281. (1) Квалификационните класове за инструктори на бордни инженери са:
1. борден инженер - инструктор за тип ВС (TRI(E));
2. борден инженер - инструктор на тренажор за тип ВС (SFI(E)).
(2) Квалификационните класове по ал. 1 се вписват заедно с квалификационен клас на борден инженер за тип ВС.

 

Чл. 282. (1) Срокът на валидност на квалификационните класове за бордни инженери-инструктори е 3 години.
(2) Разрешенията за провеждане на обучение се дават за срок до две години.

 

Чл. 283. Притежателят на квалификационен клас за борден инженер-инструктор на тип ВС (TRI(E)) може да провежда обучение за F/EL и за квалификационен клас на борден инженер за тип ВС и обучение за взаимодействие в многочленен екипаж.

 

Чл. 284. Кандидатите за първи квалификационен клас за борден инженер-инструктор преминават основен теоретичен курс за подготовка на инструктори съгласно приложение № 20.

 

Чл. 285. (1) Кандидатът за първи квалификационен клас TRI(E) трябва да:
1. е завършил курс за обучение за TRI(E);
2. има най-малко 1500 часа полетно време като борден инженер;
3. е изпълнил като борден инженер на съответния тип ВС през последните 12 месеца преди кандидатстването най-малко 30 полетни отсечки с излитане и кацане, от които до 15 полетни отсечки могат да са на летателен тренажор;
4. е провел на ВС или летателен тренажор под наблюдение на определен от ГД "ГВА" инструктор TRI(E), най-малко 3 часа полетно време летателно обучение на бордни инженери за квалификационен клас за тип ВС, изпълнявайки функциите на TRI(E).
(2) Притежателят на TRI(E), преди да придобие квалификационен клас за инструктор на друг тип ВС, трябва:
1. да е изпълнил като борден инженер на съответния тип ВС през последните 12 месеца преди кандидатстването най-малко 15 полетни отсечки с излитане и кацане, от които до 7 полетни отсечки могат да са на летателен тренажор;
2. да е завършил техническата част на курс за TRI(E);
3. е провел на ВС или летателен тренажор под наблюдение на определен от ГД "ГВА" инструктор TRI(E) най-малко 3 часа полетно време летателно обучение на бордни инженери за квалификационен клас за тип ВС, изпълнявайки функциите на TRI(E).

 

Чл. 286. (1) Квалификационният клас TRI(E) се потвърждава при условие, че през последните 12 месеца от периода на валидност притежателят е изпълнил едно от двете условия:
1. провел е една от двете посочени части от курс за придобиване, опресняване или възстановяване на квалификационен клас на бордни инженери за тип ВС:
а) едно упражнение на летателен тренажор с продължителност най-малко 3 часа;
б) едно летателно упражнение с продължителност най-малко един час, включващо две излитания и кацания;
2. преминал е опреснително обучение.
(2) Квалификационният клас TRI(E) се възстановява при условие, че кандидатът е:
1. изпълнил като борден инженер на съответния тип ВС през последните 12 месеца преди кандидатстването най-малко 30 полетни отсечки с излитане и кацане, от които до 15 полетни отсечки могат да са на летателен тренажор;
2. завършил успешно частите от одобрен курс за TRI(E), като се отчита предшестващият опит на кандидата;
3. провел на ВС или летателен тренажор под наблюдение на определен от ГД "ГВА" инструктор TRI(E) най-малко 3 часа полетно време летателно обучение на бордни инженери за квалификационен клас за тип ВС, изпълнявайки функциите на TRI(E).

 

Чл. 287. Притежателят на квалификационен клас SFI(E) може да провежда обучение за F/EL, за квалификационен клас на борден инженер за тип ВС на тренажор и обучение на бордни инженери за взаимодействие в екипажа.

 

Чл. 288. (1) Кандидатът за квалификационен клас SFI(E) трябва да:
1. притежава или да е притежавал F/EL;
2. има най-малко 1500 часа полетно време като борден инженер;
3. е преминал курс за обучение за квалификационен клас за съответния тип ВС в частта му, изпълнявана на тренажор;
4. е завършил курс за обучение за TRI(E);
5. е провел на летателен тренажор за съответния тип ВС под наблюдение на определен от ГД "ГВА" инструктор TRI(E) най-малко 3 часа полетно време летателно обучение на бордни инженери за квалификационен клас за тип ВС, изпълнявайки функциите на TRI(E);
6. е преминал успешно летателна проверка съгласно приложение № 34 на летателен тренажор за съответния тип ВС през последните 12 месеца преди кандидатстването;
7. е изпълнил през последните 12 месеца преди кандидатстването най-малко 3 полетни отсечки с излитане и кацане като наблюдател в кабината на екипажа на съответен тип ВС.
(2) Притежателят на SFI(E), преди да придобие квалификационен клас за инструктор на друг тип ВС, трябва да е:
1. преминал курс за обучение за квалификационен клас за съответния тип ВС в частта му изпълнявана на тренажор;
2. провел на летателен тренажор за съответния тип ВС под наблюдение на определен от ГД "ГВА" инструктор TRI(E) най-малко 3 часа полетно време летателно обучение на бордни инженери за квалификационен клас за тип ВС, изпълнявайки функциите на TRI(E).

 

Чл. 289. (1) Квалификационен клас SFI(E) се потвърждава при условие, че през последните 12 месеца от периода на валидност притежателят е:
1. провел на летателен тренажор за съответния тип ВС най-малко едно упражнение с продължителност 3 часа като част от пълен курс за придобиване на правоспособност, възстановяване или потвърждаване на валидността на правоспособност за тип ВС;
2. преминал успешно летателна проверка на летателен тренажор за съответния тип ВС съгласно приложение № 34.
(2) Квалификационен клас SFI(E) се възстановява при условие, че кандидатът е:
1. преминал курс за обучение за квалификационен клас за съответния тип ВС в частта му, изпълнявана на тренажор;
2. преминал обучение за TRI(E) по индивидуална програма;
3. провел на летателен тренажор за съответния тип ВС под наблюдение на определен от ГД "ГВА" инструктор TRI(E) най-малко 3 часа полетно време летателно обучение на бордни инженери за квалификационен клас за тип ВС, изпълнявайки функциите на TRI(E).

 

Раздел IV.
Проверяващи бордни инженери TRE(E)

Чл. 290. За проверяващи бордни инженери се определят лица, които са провели най-малко една летателна проверка на борден инженер под наблюдение на определен от ГД "ГВА" проверяващ.

 

Чл. 291. (1) Проверяващите бордни инженери се определят със заповед на главния директор на ГД "ГВА" за срок от една година.
(2) Главният директор на ГД "ГВА" издава задължителни разпореждания за уеднаквяване на летателните проверки на бордни инженери на вертолети и за осигуряване на безопасност по време на изпълнението им.

 

Чл. 292. Проверяващият борден инженер може да извършва:
1. летателни проверки за F/EL и квалификационен клас на борден инженер за тип ВС;
2. летателни проверки за потвърждаване и възстановяване на квалификационен клас на борден инженер за тип ВС при условие, че има повече от 1500 часа полетно време като борден инженер.

 

Глава девета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА БОРДЕН НАВИГАТОР (ЩУРМАН) F/NL

Чл. 293. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) За издаване на свидетелство за правоспособност F/NL и упражняване на правата, давани от него, се изисква валидно свидетелство за медицинска годност 1 клас.

 

Чл. 294. Притежателят на F/NL може да изпълнява функциите и дейностите на борден навигатор в състава на екипажа на типовете ВС, за които е придобил квалификационен клас.

 

Чл. 295. (1) Кандидатът за свидетелство за правоспособност F/NL трябва да:
1. е завършил курс за обучение, бордни навигатори (щурмани) по програма, или
2. преминал обучение за професионален пилот и за тип ВС.
(2) Обучаемият борден навигатор трябва да е навършил 21 години, преди да изпълни първия си самостоятелен полет като борден навигатор.

 

Чл. 296. (1) Кандидатът за F/NL трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да има общо 200 часа полетно време като обучаем щурман, от които не по-малко от 50 часа на типа самолет, за който кандидатства;
2. да е изпълнил като щурман не по-малко от 50 часа полетно време;
3. да има не по-малко от 30 часа полетно време по маршрут нощем.
(2) Кандидатът за F/NL, който има опит като пилот, трябва да има най-малко:
1. петстотин часа полетно време като пилот на многопилотно ВС;
2. седемдесет часа полетно време по маршрут нощем като борден навигатор;
3. тридесет часа полетно време по маршрут като борден навигатор;
4. тридесет часа полетно време като борден навигатор (щурман) на типа ВС, за който кандидатства.

 

Чл. 297. Кандидатът за F/NL трябва да е показал пред ГД "ГВА", че е придобил опит за:
1. аеронавигация при реални метеорологични условия денем и нощем с използване на всички аеронавигационни средства и системи, с които е оборудван самолетът;
2. спазване правилата за полети и процедурите за управление на въздушното движение;
3. провеждане на радиообмен и използване на радиотелефонната фразеология.

 

Чл. 298. (1) Срокът на валидност на квалификационен клас за тип ВС, вписан в F/NL, е една година.
(2) Валидността на квалификационен клас за тип ВС в F/NL се потвърждава при условие, че притежателят:
1. има 200 часа полетно време за срока на валидност, от които най-малко 30 часа нощем;
2. е преминал успешно летателна проверка за борден навигатор през последните 3 месеца от периода на валидност;
3. е показал пред ГД "ГВА" знания, съответстващи на F/NL.
(3) Притежателят на F/NL с вписани квалификационни класове за повече от един тип ВС трябва да има полетно време на всеки тип най-малко 20 на сто от общото полетно време по ал. 2, т. 1.
(4) Квалификационен клас за тип ВС се възстановява при условие, че кандидатът е преминал обучение по индивидуална програма за възстановяване и е преминал успешно летателна проверка за борден навигатор (щурман) на типа ВС.

 

Чл. 299. Притежателят на квалификационен клас за борден навигатор-инструктор на тип ВС може да провежда летателно обучение и да контролира самостоятелни полети на обучаеми бордни навигатори и бордни навигатори-инструктори на съответния тип ВС.

 

Чл. 300. (1) Кандидатът за квалификационен клас за борден навигатор-инструктор трябва да:
1. е завършил основния теоретичен курс за подготовка на инструктори съгласно приложение № 20;
2. има най-малко 1200 часа полетно време, от които най-малко 800 часа на типа ВС, за който кандидатства за квалификационен клас на инструктор;
3. е преминал обучение за борден навигатор-инструктор на типа ВС.
(2) Кандидатът за борден навигатор-инструктор трябва да е показал пред ГД "ГВА" по време на летателна проверка, че може да провежда обучение на бордни навигатори (щурмани).

 

Чл. 301. (1) Срокът на валидност на квалификационен клас за борден навигатор-инструктор е 3 години.
(2) Валидността на квалификационен клас за борден навигатор-инструктор се потвърждава, при условие, че притежателят има:
1. валиден квалификационен клас за тип ВС;
2. най-малко 60 часа полетно време като борден навигатор-инструктор за срока на валидност на квалификационния клас;
3. най-малко 20 часа полетно време като борден навигатор-инструктор през последните 12 месеца преди изтичане на срока.

 

Глава десета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА БОРДЕН РАДИСТ F/RTOL

Чл. 302. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) За издаване на свидетелство за правоспособност F/RTOL и за упражняване на правата, давани от него, се изисква медицинска годност 2 клас.

 

Чл. 303. Притежателят на F/RTOL може да изпълнява функциите и дейностите на борден радист в състава на екипажа на типовете ВС, за които е придобил квалификационен клас.

 

Чл. 304. (1) Кандидатът за свидетелство за правоспособност F/RTOL трябва да:
1. е завършил курс за бордни радисти, или
2. преминал обучение за професионален пилот и за тип ВС.
(2) Кандидатът за F/RTOL, който има опит като пилот, трябва да има най-малко:
1. сто часа полетно време като пилот на многопилотно ВС;
2. тридесет часа полетно време като борден радист на типа ВС, за който кандидатства.

 

Чл. 305. Кандидатът за F/RTOL трябва да покаже пред ГД "ГВА", че:
1. познава международните правила за радиокомуникация, правилата за провеждане на полети и правилата за търсене и спасяване на ВС, търпящи бедствие;
2. владее английски език и терминологията на радиообмена;
3. може да осъществява радиокомуникация на български и английски език и да работи с бордната радиоапаратура на типа ВС.

 

Чл. 306. (1) Срокът на валидност на квалификационен клас за тип ВС, вписан в F/RTOL, е една година.
(2) Валидността на квалификационен клас за тип ВС се потвърждава при условие, че притежателят:
1. има 200 часа полетно време за срока на валидност;
2. е преминал успешно летателна проверка за борден радист през последните 3 месеца от периода на валидност;
3. е показал пред ГД "ГВА" знания, съответстващи на F/RTOL.
(3) Притежател на F/RTOL с вписани квалификационни класове за повече от един тип ВС трябва да има полетно време за всеки тип най-малко 20 на сто от общото полетно време по ал. 2, т. 1.

 

Чл. 307. Притежателят на квалификационен клас за борден радист-инструктор може да провежда летателно обучение и да контролира самостоятелни полети на обучаеми бордни радисти и бордни радисти-инструктори.

 

Чл. 308. (1) Кандидатът за квалификационен клас на борден радист-инструктор трябва да:
1. е завършил основния теоретичен курс за подготовка на инструктори съгласно приложение № 20;
2. има най-малко 600 часа полетно време, от които най-малко 200 часа на типа, за който кандидатства;
3. е преминал обучение за борден радист-инструктор.
(2) Кандидатът за борден радист-инструктор трябва да е показал пред ГД "ГВА" по време на летателна проверка, че може да провежда обучение на бордни радисти.

 

Чл. 309. (1) Срокът на валидност на квалификационен клас за борден радист-инструктор е 3 години.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Валидността на квалификационен клас за борден радист-инструктор се потвърждава при условие, че притежателят има:
1. валиден квалификационен клас за тип ВС;
2. най-малко 60 часа полетно време като борден радист-инструктор за срока на валидност на квалификационния клас;
3. най-малко 20 часа полетно време, като борден радист-инструктор през последните 12 месеца преди изтичане на срока.

 

Глава единадесета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА БОРДЕН ОПЕРАТОР F/OL

Чл. 310. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) За издаване на свидетелство за правоспособност F/OL и за упражняване на правата, давани от него, се изисква медицинска годност 4 клас.

 

Чл. 311. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) В свидетелството за правоспособност на борден оператор се вписват следните квалификационни класове и разрешения:
1. квалификационен клас за системи за летателни проверки на наземните съоръжения за въздушна навигация и кацане (NFIS);
2. квалификационен клас за борден оператор - инструктор (INS);
3. разрешение за тип ВС.

 

Чл. 312. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Притежателят на свидетелство за правоспособност на борден оператор може да изпълнява функциите на борден оператор в състава на екипажа на типовете ВС, за които има разрешение да извършва летателна проверка на наземните съоръжения за навигация и кацане и да изготвя протоколи за резултатите от проверките.

 

Чл. 313. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) (1) Кандидатът за свидетелство за правоспособност F/OL трябва да:
1. е завършил теоретичен курс за обучение на бордни оператори в АУЦ;
2. е преминал летателно обучение за борден оператор.
(2) Летателното обучение за борден оператор включва проверката на най-малко 20 наземни съоръжения за навигация и кацане под контрола на борден оператор-инструктор.

 

Чл. 314. (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.)

 

Чл. 315. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) (1) Кандидатът за F/OL трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е завършил висше техническо образование със специалност радиотехника или радиоелектроника или компютърна техника;
2. да е завършил успешно теоретичен курс за обучение на бордни оператори в АУЦ;
3. да е преминал летателно обучение за борден оператор, включващо проверката на най-малко 20 наземни съоръжения за навигация и кацане.
(2) Кандидатът за F/OL трябва да е издържал успешно изпит пред комисия, определена от главния директор на ГД "ГВА", като е показал, че:
1. познава принципа на действие, техническите и технологичните характеристики и параметрите на наземните съоръжения за въздушна навигация и кацане, както и допустимите отклонения от тях;
2. познава и принципа на действие на системата за летателни проверки на наземните съоръжения за въздушна навигация и кацане и може да работи с нея;
3. може да извършва обработване и анализ на информацията за параметрите на наземните съоръжения за въздушна навигация и кацане по данните от направените измервания;
4. познава експлоатационните ограничения на ВС, на което е разположена системата за летателни проверки, и е запознат с действията при особени случаи.

 

Чл. 316. (1) Срокът на валидност на квалификационен клас NFIS е 3 години.
(2) Валидността на квалификационен клас NFIS се потвърждава при условие, че притежателят:
1. е преминал опреснителен курс за срока на валидност на квалификационния клас;
2. има най-малко 3 практически проверки на работата със системата за летателни проверки на наземните съоръжения за въздушна навигация и кацане;
3. има най-малко 300 часа полетно време за срока на валидност на квалификационния клас NFIS;
4. има най-малко 100 часа полетно време като борден оператор с NFIS през последните 12 месеца преди изтичане на неговия срок.
(3) Квалификационен клас NFIS с изтекъл срок се възстановява, след като кандидатът изпълни изискванията на чл. 315, ал. 1 и 3.

 

Чл. 317. Притежателят на квалификационен клас за инструктор за квалификационен клас NFIS може да упражнява правата на притежател NFIS, да провежда обучение на бордни оператори с квалификационен клас NFIS и да извършва практически проверки на тяхната работа.

 

Чл. 318. (1) Кандидатът за квалификационен клас на борден оператор-инструктор за NFIS трябва да:
1. има най-малко 3 години стаж като борден оператор на авиационна станция за летателни проверки на наземните съоръжения за въздушна навигация и кацане;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) има най-малко 300 часа общо полетно време като борден оператор с квалификационен клас NFIS;
3. е преминал обучение за борден оператор-инструктор за квалификационен клас NFIS.
(2) Кандидатът за борден оператор-инструктор трябва да е показал пред ГД "ГВА" по време на практическа проверка, че може да провежда обучение на бордни оператори за квалификационен клас NFIS.

 

Чл. 319. (1) Срокът на валидност на квалификационен клас на борден оператор-инструктор за NFIS е 3 години.
(2) Валидността на квалификационен клас на инструктор за NFIS се потвърждава при условие, че притежателят:
1. през последните 12 месеца е изпълнил 200 часа полетно време;
2. е преминал опреснителен курс през последните 12 месеца от периода на валидност;
3. е преминал успешно практическа проверка за борден оператор-инструктор за NFIS до 6 месеца преди изтичане на валидността на квалификационния клас.

 

Глава дванадесета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА СТЮАРД/СТЮАРДЕСА C/AL (ОТМ. - ДВ, БР. 33 ОТ 2015 Г.)
Глава дванадесета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА СТЮАРД/СТЮАРДЕСА C/AL

Чл. 320. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 321. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 322. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 323. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
Чл. 324. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)

Глава тринадесета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА БОРДЕН СЪПРОВОДИТЕЛ F/CL

Чл. 325. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) За издаване на свидетелство за правоспособност F/CL и за упражняване на правата, давани от него, се изисква медицинска годност 4 клас.
(2) Кандидатът за свидетелство за правоспособност трябва да е навършил 21 години.

 

Чл. 326. (1) В свидетелството за правоспособност F/CL се вписва квалификационен клас за:
1. борден съпроводител на товари (C) или
2. борден съпроводител на пътници (PAX).
(2) Срокът на валидност на квалификационните класове по ал. 1 е 3 години. За упражняване на правата, давани от тях, се изисква и квалификационен клас за тип ВС.

 

Чл. 327. (1) Притежателят на свидетелство за правоспособност F/CL може да изпълнява функциите и дейностите на борден съпроводител на типовете ВС, за които има квалификационен клас за тип ВС.
(2) Притежателят на свидетелство за правоспособност F/CL с вписан квалификационен клас за борден съпроводител на пътници може да придобие квалификационен клас за не повече от 7 типа ВС.
(3) Притежателят на свидетелство за правоспособност F/CL с вписан квалификационен клас за борден съпроводител на товари може да придобие квалификационен клас за не повече от 3 типа ВС.

 

Чл. 328. (1) Кандидатът за свидетелство за правоспособност F/CL трябва да:
1. е преминал обучение в АУЦ;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) има най-малко 5 полета като борден съпроводител под контрола на борден съпроводител-инструктор за съответния тип ВС.
(2) Кандидатът за свидетелство за правоспособност F/CL трябва да е показал пред ГД "ГВА" знания за летателно-техническите и експлоатационните характеристики на типа ВС, за който кандидатства, ръководството по летателна експлоатация, на технологиите и на процедурите по натоварване ВС и контрол върху натоварването на ВС, действията при аварийни случаи и процедурите за аварийна евакуация.
(3) Кандидатът за квалификационен клас на борден съпроводител на товари трябва да покаже пред ГД "ГВА" умения за правилно експлоатиране на средствата за натоварване, превозване и разтоварване на товарите и спазване на всички мерки за безопасност.

 

Чл. 329. (1) Валидността на квалификационен клас в свидетелство за правоспособност F/CL се потвърждава при условие, че притежателят:
1. е преминал опреснителен курс в АУЦ през последните 12 месеца преди изтичане на срока на квалификационния клас;
2. е преминал тренировки за действие при аварийни ситуации най-малко веднъж на всеки 12 месеца;
3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) има най-малко 100 полета за срока на валидност на квалификационния клас;
4. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) има най-малко 25 полета през последните 12 месеца преди изтичане на срока на квалификационния клас;
5. успешно е преминал на земя и в полет практическа проверка през последните 6 месеца преди изтичане на срока на квалификационния клас.
(2) Квалификационен клас в свидетелство за правоспособност F/CL с изтекъл срок се възстановява, след като кандидатът изпълни изискванията на чл. 328.

 

Чл. 330. (1) Притежателят на квалификационен клас за борден съпроводител-инструктор може да провежда обучение и контрол на полетите на бордни съпроводители.
(2) Срокът на валидност на квалификационен клас за борден съпроводител-инструктор е 3 години.

 

Чл. 331. (1) Кандидатът за квалификационен клас на борден съпроводител-инструктор трябва да:
1. е преминал обучение за бордни съпроводители-инструктори за квалификационния клас, за който кандидатства;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) има най-малко 150 полета и най-малко 3 години стаж като борден съпроводител;
3. има най-малко 50 полета като борден съпроводител на типа ВС, за който кандидатства;
4. е преминал практическо обучение от най-малко 2 полета с борден съпроводител-инструктор.
(2) За потвърждаване на валидността на квалификационен клас за борден съпроводител-инструктор притежателят трябва за всеки период от 12 месеца да има най-малко 12 полета като борден съпроводител-инструктор.

 

Част трета.
НАЗЕМЕН АВИАЦИОНЕН ПЕРСОНАЛ

Глава четиринадесета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛ ПОЛЕТИ ATCL

Раздел I.
Общи положения

Чл. 332. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) За издаване на свидетелството за правоспособност на ръководител полети - ATCL, и упражняване на правата, давани от него, се изисква медицинска годност 3 клас.

 

Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) В свидетелството за правоспособност на ръководител полети - ATCL, за да се укаже видът обслужване, което може да се предоставя от притежателя на свидетелството, се вписват един или повече от следните квалификационни класове:
1. визуално ОВД на летището (ADV), който указва, че притежателят на свидетелство е компетентен да предоставя обслужване по контрол на летищното движение на летище, което няма публикувани процедури за подход или отлитане по прибори;
2. приборно ОВД на летището (ADI), който указва, че притежателят на свидетелство е компетентен да предоставя обслужване по контрол на летищното движение на летище, което има публикувани процедури за подход или отлитане по прибори;
3. процедурно ОВД в летищния контролиран район (APP), който указва, че притежателят на свидетелство е компетентен да предоставя обслужване по контрол на въздушното движение на кацащи, излитащи или прелитащи въздухоплавателни средства без използването на средства за обзор;
4. ОВД в летищния контролиран район чрез средства за обзор (APS), който указва, че притежателят на свидетелство е компетентен да предоставя обслужване по контрол на въздушното движение на кацащи, излитащи или прелитащи въздухоплавателни средства при използването на средства за обзор;
5. процедурно ОВД в контролирания район (ACP), който указва, че притежателят на свидетелство е компетентен да предоставя обслужване по контрол на въздушното движение на въздухоплавателни средства без използването на средства за обзор;
6. ОВД в контролирания район чрез средства за обзор (ACS), който указва, че притежателят на свидетелство е компетентен да предоставя обслужване по контрол на въздушното движение на въздухоплавателни средства при използването на средства за обзор.
(2) Квалификационните класове по ал. 1, т. 2, 4 и 6 са валидни, когато заедно с тях е вписано едно или няколко от следните разрешения за:
1. контрол на въздушното движение по маневрената площ на летището (GMC);
2. контрол на въздушното движение (AIR);
3. контрол на въздушното движение в контролираната зона за "излитане и кацане" (TWR);
4. контрол на въздушното движение по маневрената площ на летището чрез средствата за обзор (GMS);
5. контрол на въздушното движение чрез радар (RAD);
6. контрол на въздушното движение чрез автоматичен зависим обзор (ADS);
7. контрол на въздушното движение чрез прецизен радар за подход (PAR);
8. контрол на въздушното движение чрез обзорен радар за подход (SRA);
9. контрол на въздушното движение в летищния контролиран район от отделно работно място, от което се извършва само сепариране на потоците отлитащи и долитащи ВС на едно или повече летища (TCL);
(3) Свидетелството за правоспособност на ръководител на полети - ATCL, в органите за ОВД "Кула", "Подход" и "Контрол" се придобива заедно с един от квалификационните класове по ал. 1.
(4) Свидетелствата за правоспособност на ръководител на полети - ATCL, с вписан квалификационен клас по ал. 1 съдържат разрешение за орган за ОВД и се придобиват за определен сектор, група от сектори или работни места, намиращи се под отговорността на конкретен орган за ОВД.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г.) Свидетелството за правоспособност на ръководител на полети - ATCL, може да съдържа и разрешение за инструктор за обучение на работно място (OJTI).
(6) Свидетелството за правоспособност на ръководител на полети - ATCL, и свидетелството за правоспособност на ученик - ръководител на полети SATCL, съдържат "езиково разрешение" (ENG).
(7) Срокът на валидност на инструкторското разрешение OJTI към свидетелството за правоспособност на ръководител на полети - ATCL, по ал. 5 е 36 месеца.

 

Чл. 334. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г.)

 

Чл. 335. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Притежателите на свидетелства за РП с квалификационни класове APS, ACS и разрешение RAD и ADS към тях могат да извършват самостоятелно ОВД с използване на радарни данни или ADS данни от оборудване за автоматичен зависим обзор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Притежателите на свидетелства за РП с квалификационни класове ADI, ADV, APP и ACР могат да извършват самостоятелно ОВД без използване на данни от оборудване за обзор, като: радарни данни или данни от оборудване за автоматичен зависим обзор.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Кандидатите за придобиване на свидетелства за правоспособност за РП (ATCL), издавани по реда на тази глава или за продължаване срока на валидност на квалификационния клас и/или разрешения, освен документите, изброени в раздели III и IV, глава първа, част първа, подават и:
1. заключение от комисия за авиомедицинско освидетелстване за съответния клас (когато е необходимо);
2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) протоколи и/или актове от извършени проверки и удостоверения и/или протоколи за преминато обучение, свидетелстващи, че кандидатът е изпълнил изискванията на наредбата.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Валидността на квалификационните класове и разрешенията по тази глава е за срок до една година.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Продължаването на срока на валидност на квалификационните класове и разрешенията, вписани в свидетелството за РП, се извършва при условие, че притежателят му е изпълнил следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) осъществявал е предоставените от свидетелството му права най-малко 150 часа годишно в реални условия на работно място за валидните квалификационни класове и разрешения, вписани в свидетелството му за РП; доставчиците на аеронавигационно обслужване водят отчет за часовете съгласно одобрената схема за компетентност на органа за ОВД, които всеки РП, притежател на свидетелство за правоспособност, ефективно е изработил на секторите, групата от сектори или работните места в органите за ОВД, и предоставят тези данни на ГД "ГВА" при поискване;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) преминал е успешно проверка на компетентността му в реални условия на работно място съгласно схемата за компетентност на съответния орган за ОВД не по-малко от веднъж на всеки 6 месеца за валидните квалификационни класове и разрешения, вписани в свидетелството му за РП;
3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) положил е успешно изпит при условия и по ред, признати/приети от национална въздухоплавателна администрация на държава - член на Европейския съюз за уменията си да говори и разбира английски език за целите на аеронавигационната комуникация - минимум ниво 4 по скалата на ИКАО съгласно приложение № 38;
4. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) преминал е тренировка в АУЦ за поддържане на компетентност съгласно одобрен план за обучение, което се състои от обучение за поддържане уменията на РП, опреснителни курсове и обучение за осигуряване на ОВД при особени/аварийни ситуации, съгласно схемата за компетентност на съответния орган за ОВД; часовете за тренировка в АУЦ се считат за работни;
5. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) бил е на активна почивка не по-малко от един път за срока на медицинска годност;
6. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) да притежава медицинска годност 3 клас.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., ал. 6 отм., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Валидността на квалификационните класове и/или разрешения, вписани в свидетелството за РП, притежавани от ръководния състав (експертите или инспекторите от ГД "ГВА" и от ДП РВД), се продължава при осъществяване на предоставените от свидетелството му права най-малко 75 часа годишно в органите за ОВД, в реални условия на работно място за по-високия валиден квалификационен клас и/или разрешение, вписан в свидетелството му за РП.
(7) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Когато притежател на ATCL не е упражнявал правата си по него повече от 6 месеца, вписаните в свидетелството за правоспособност квалификационни класове и/или разрешения са невалидни. За възстановяване на валидността на квалификационните класове и/или разрешения кандидатът преминава обучение по индивидуална програма, одобрена от ГД "ГВА", и практическа проверка.
(8) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г., предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Когато притежател на ATCL не е упражнявал правата си по него за период от 3 до 6 месеца, той се допуска до упражняване на правата, ако успешно премине проверка за компетентност. В случаите, когато проверката не е премината успешно, притежателят се допуска до упражняване на правата по реда на ал. 7.
(9) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г., предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Притежател на ATCL, който е бил участник в авиационно произшествие/инцидент, не упражнява правата си по съответния квалификационен клас и/или разрешение към него до завършване на разследването на събитието. Ако разследването установи некомпетентност на притежателя, съответният квалификационен клас и/или разрешението се анулират. Съответният квалификационен клас и/или разрешението се възстановява по реда на ал. 7.
(10) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г., предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Притежател на ATCL, който не е преминал успешно проверката по ал. 5, т. 2, не упражнява правата си по съответния квалификационен клас и/или разрешение към него, докато не я премине. След второто неуспешно явяване на проверка съответният квалификационен клас и/или разрешението към него се анулират. Съответният квалификационен клас и/или разрешението се възстановява по реда на ал. 7;
(11) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Компетентността на РП в органите, секторите за ОВД и/или работните места се проверява от ГД "ГВА" или упълномощено от нея лице в съответствие със схемите за проверка на компетентността в органите за ОВД.

 

Чл. 335а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 14.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Лицата, притежаващи свидетелство за правоспособност на ръководител полети (ATCL), доказват способността си да говорят и разбират английски език за целите на аеронавигационната комуникация (най-малко на работно ниво/Operational level (ниво 4) чрез полагането на изпит при условия и по ред, признати/приети от национална въздухоплавателна администрация на държава - член на Европейския съюз.

 

Чл. 335б. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) Лицата, които са български граждани и придобият свидетелство за правоспособност за ученик - ръководител на полети (SATCL), или за ръководител на полети (ATCL), доказват професионално владеене на български език на експертно ниво.
(2) Доказването на владеене на български език на експертно ниво се извършва еднократно пред комисията за теоретичен изпит по чл. 339, ал. 2 при получаване на първото свидетелство за правоспособност и се извършва чрез проверка за отсъствието на говорен дефект или трудноразбираем диалект чрез събеседване.
(3) Лица, които не са български граждани, се допускат до доказване на професионално владеене на български език на експертно ниво след представяне на документи, доказващи ползването на български език. Такива документи могат да бъдат документи за българския им произход, дипломи за завършено образование в Република България или други документи по преценка на комисията по чл. 339, ал. 2.

 

Раздел II.
Свидетелство за правоспособност на ученик ръководител полети

Чл. 336. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Кандидатът за издаване на свидетелство за правоспособност на ученик РП трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е навършил 18 години;
2. да притежава диплома за средно образование или друга еквивалентна диплома;
3. успешно да е завършил в АУЦ първоначално обучение;
4. да има медицинска годност 3 клас;
5. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) да е положил успешно изпит при условия и по ред, признати/приети от национална въздухоплавателна администрация на държава - член на Европейския съюз, за уменията си да говори и разбира английски език за целите на аеронавигационната комуникация - най-малко ниво 4 по скалата на ИКАО съгласно приложение № 38.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Теоретичният изпит по ал. 1 в зависимост от квалификационния клас се полага по следните дисциплини:
1. нормативни актове за гражданското въздухоплаване;
2. организация, управление и обслужване на въздушното движение;
3. метеорология;
4. навигация;
5. въздухоплавателни средства;
6. човешки фактор;
7. оборудване и системи;
8. професионална среда;
9. управление на въздушното движение при аварийни ситуации;
10. управление на въздушното движение при намалена работоспособност на системите;
11. летища.
(3) В свидетелството на ученик РП при започване обучението на работно място се записват данни за:
1. успешно завършените курсове за обучение;
2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) наименование на органа за ОВД, на секторите и/или работното място в него, на които ще се извърши обучението.

 

Чл. 337. (1) Притежателят на валидно свидетелство за ученик РП с медицинска годност:
1. може да се обучава на работно място за получаване на свидетелство за РП, квалификационен клас и разрешения към него;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) може да осъществява КВД в реална въздушна обстановка под ръководство и контрол на правоспособен инструктор за обучение на работно място.
(2) Обучението по ал. 1, т. 1 трябва да започне не по-късно от 2 месеца от датата на издаване на свидетелството за ученик РП.

 

Чл. 338. (1) Срокът на валидност на свидетелството за ученик РП е 12 месеца от датата на издаване.
(2) Продължаване на валидността се извършва само когато е започнато обучение на работно място.
(3) Продължаването на валидността се извършва за срок не по-голям от 6 месеца.
(4) След изтичане на сроковете, указани в предходните алинеи, процедурите започват отначало, като кандидатът за ученик РП трябва отново да е преминал курсове в АУЦ за първоначално, преходно и предварително обучение за работното място, на което ще се провежда стажът.

 

Раздел III.
Свидетелство за правоспособност на ръководител полети

Чл. 339. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) Кандидатът за издаване на свидетелство за РП трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е навършил 21 години;
2. да притежава свидетелство за ученик РП и да е преминал обучението съгласно раздел IV на тази глава и успешно положен практически изпит;
3. да има медицинска годност 3 клас;
4. да е положил успешно изпит в изпитен езиков център, одобрен от национална въздухоплавателна администрация на държава - член на Европейския съюз, за уменията си да говори и разбира английски език за целите на аеронавигационната комуникация - минимум ниво 4 по скалата на ИКАО съгласно приложение № 38.
(2) Практическите изпити по ал. 1 и за придобиване на квалификационен клас и/или разрешения към него се провеждат от комисия, определена от главния директор на ГД "ГВА". Комисията се състои от председател и двама членове от съответния център за ОВД, като председателят на комисията трябва да притежава или да е притежавал квалификационен клас, съответстващ на този, за който се провежда изпитът. Членовете на комисията трябва да притежават свидетелство с валиден квалификационен клас и разрешения, съответстващи на този, за който се провежда изпитът.
(3) При провеждане на практическия изпит кандидатът за придобиване на квалификационен клас и/или разрешения към него трябва да покаже практически умения съгласно плановете за обучение в органите за ОВД според приложимостта по:
1. приемане и предаване на работното място;
2. предварително планиране ;
3. откриване на конфликти;
4. работа със стрипмарки (електронни/книжни);
5. подреждане и поддържане на експедитивен поток на ВС;
6. векториране на ВС;
7. спазване на нормите за сепариране;
8. координация и взаимодействие със съседни органи/ сектори/служби;
9. използване на правилна радиотелефонна фразеология.
(4) Практическият изпит включва и част "събеседване", по време на която кандидатът за придобиване на квалификационен клас и/или разрешения към него трябва да покаже теоретически знания по:
1. сценарии, създадени да тестват знанията на кандидата от практическата част, които не са били демонстрирани или проверени по време на изпита;
2. организацията на въздушното пространство на органа/сектора за ОВД, където се провежда изпитът;
3. местни процедури/договори за взаимодействие;
4. типове ВС и техните характеристики;
5. метеорология;
6. действия при извънредни ситуации.
(5) Практическият изпит не трябва да е по-кратък от:
1. осем часа (2 дни по 4 часа - с почивка от 30 мин. до 1 час) за частта от изпита по ал. 3;
2. един час за част "събеседване".

 

Чл. 340. (1) Всеки притежател на валидно свидетелство за РП с медицинска годност след полагане на теоретичен изпит пред ГД "ГВА" или упълномощено от нея лице може да се обучава:
1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) в курсове за преходно обучение и за предварително обучение за работно място за допълнителен квалификационен клас и/или разрешения;
2. на работно място, за което има квалификационен клас или разрешение за придобиване на допълнителен квалификационен клас и/или разрешение;
3. на друго работно място за придобиване на квалификационен клас и/или разрешение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Теоретичните изпити по ал. 1 се полагат в обем в зависимост от квалификационния клас по следните дисциплини:
1. нормативни актове за гражданското въздухоплаване;
2. управление на въздушното движение;
3. метеорология;
4. навигация;
5. въздухоплавателни средства;
6. човешки фактор;
7. оборудване и системи;
8. професионална среда;
9. обслужване на въздушното движение при особени и аварийни ситуации;
10. намалена работоспособност на системите;
11. летища;
12. авиационен английски;
13. радиотелефонна фразеология.

 

Чл. 341. (1) Когато един ръководител полети се обучава на същото или друго работно място за придобиване на квалификационен клас и/или разрешения към него, се нарича обучаем ръководител полети.
(2) Обучаемият ръководител полети:
1. може да се обучава на работно място за получаване на свидетелство за РП, квалификационен клас и разрешения към него;
2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) може да осъществява ОВД в реална въздушна обстановка в съответствие с правата за квалификационния клас и/или разрешения, за които се обучава под ръководство на правоспособен инструктор за обучение на работно място.

 

Чл. 342. Обучението на ръководителите на полети за придобиване на квалификационен клас и/или разрешение се извършва под контрола на правоспособен ръководител полети инструктор с валиден квалификационен клас и/или разрешения, за които се провежда обучението, а така също и притежаващ допълнително разрешение OJTI.

 

Чл. 342а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) Обучението в органите за ОВД се провежда по планове за обучение на РП на орган/сектор за ОВД или работно място.
(2) Плановете за обучение се утвърждават от директора на ГД "ГВА".
(3) Преходно и предварително обучение се провежда само ако е указано в утвърдените планове за обучение в органите за ОВД.

 

Раздел IV.
Изисквания за придобиване на квалификационни класове и разрешения (Загл. изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.)

Чл. 343. (1) Кандидатът за придобиване на квалификационен клас ADV трябва да отговаря на следните изисквания:
1. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) да притежава валидно свидетелство за ученик РП или валидно свидетелство за РП с вписан квалификационен клас;
2. успешно да е завършил курс за преходно обучение за квалификационен клас ADV;
3. успешно да е завършил курс за предварително обучение за работно място за квалификационен клас ADV;
4. успешно да е завършил обучението си на работно място най-малко в продължение на 180 часа или 3 месеца, ако притежава валидно свидетелство за ученик РП, или най-малко в продължение на 90 часа или един месец, ако притежава валидно свидетелство за РП с валидни квалификационни класове ADI, APS или ACS;
5. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) да има медицинска годност 3 клас;
6. успешно да е положил теоретичен изпит пред ГД "ГВА" или упълномощено от нея лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Притежателят на валидно свидетелство за РП с вписан в него квалификационен клас ADV и с валидна медицинска годност може да извършва самостоятелно контрол на летищното движение в контролираната зона, за която няма публикувани процедури за подход или отлитане по прибори.
(3) Квалификационният клас ADV се използва без разрешения.

 

Чл. 344. (1) Кандидатът за придобиване на квалификационен клас ADI и разрешение GMC към него, трябва да отговаря на следните изисквания:
1. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) да притежава валидно свидетелство за ученик РП или валидно свидетелство за РП с вписан квалификационен клас;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) успешно да е завършил курс за преходно обучение за квалификационен клас ADI и разрешението GMC към него;
3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) успешно да е завършил курс за предварително обучение за работно място за квалификационен клас ADI и разрешението GMC към него;
4. успешно да е завършил обучението си на работно място най-малко в продължение на 180 часа или 3 месеца, ако притежава валидно свидетелство за ученик РП, или най-малко в продължение на 90 часа или един месец, ако притежава валидно свидетелство за РП с друг квалификационен клас;
5. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) да има медицинска годност 3 клас;
6. да е положил успешно теоретичен изпит пред ГД "ГВА" или упълномощено от нея лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Притежателят на валидно свидетелство за РП със записани квалификационен клас ADI и разрешение GMC към него и валидна медицинска годност може да извършва самостоятелно контрол на въздушното движение по работната площ на летището.
(3) Притежателят на валидно свидетелство за РП със записан квалификационен клас ADI и разрешение GMC към него не може да използва радар за летателното поле при упражняване на правата си по ал. 2, докато не му бъде издадено разрешение GMS.
(4) Кандидатът за придобиване на разрешение GMS трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да има валидни квалификационен клас ADI и разрешение GMC към него;
2. успешно да е завършил курс за преходно обучение за разрешение GМS;
3. успешно да е завършил курс за предварително обучение за работно място за разрешение GМS;
4. успешно да е завършил обучението си на работно място най-малко в продължение на 90 часа или един месец.
(5) Притежателят на валидно свидетелство за РП със записан квалификационен клас ADI и разрешения GMC и GMS към него и валидна медицинска годност може да използва радар за обзор на летателното поле при упражняване на правата по ал. 2.
(6) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Притежателят на валидно свидетелство за РП със записан квалификационен клас ADI и разрешение GMS в допълнени към GMC или TWR и валидна медицинска годност може да предоставя контрол на наземното движение с помощта на системи за контрол на наземното летищно движение.

 

Чл. 345. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Кандидатът за придобиване на квалификационен клас ADI и разрешението AIR към него трябва да отговаря на следните изисквания:
1. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) да притежава валидно свидетелство за ученик РП или валидно свидетелство за РП с вписан квалификационен клас;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) успешно да е завършил курс за преходно обучение за квалификационен клас ADI и разрешението AIR към него;
3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) успешно да е завършил курс за предварително обучение за работно място за квалификационен клас ADI и разрешението AIR към него;
4. успешно да е завършил обучението си на работно място най-малко в продължение на 180 часа или 3 месеца, ако притежава валидно свидетелство за ученик РП, или най-малко в продължение на 90 часа или 1 месец, ако притежава валидно свидетелство за РП с друг квалификационен клас;
5. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) да има медицинска годност 3 клас;
6. успешно да е положил теоретичен изпит пред ГД "ГВА" или упълномощено от нея лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Притежателят на валидно свидетелство за РП със записани квалификационен клас ADI и разрешението AIR към него и валидно свидетелство за медицинска годност може да извършва самостоятелно контрол на летищното движение, за което има публикувани процедури за подход или отлитане по прибори.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Притежателят на валидно свидетелство за РП със записани квалификационен клас ADI и разрешението AIR към него не може да използва радар при упражняване на правата си по ал. 2, докато не му бъде издадено разрешението RAD.
(4) Кандидатът за придобиване на разрешение RAD трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да има валидни квалификационен клас ADI и разрешение AIR към него;
2. успешно да е завършил курс за преходно обучение за разрешение RAD;
3. успешно да е завършил курс за предварително обучение за работно място за разрешение RAD;
4. успешно да е завършил обучението си на работно място най-малко в продължение на 90 часа или един месец.
(5) Притежателят на валидно свидетелство за РП със записани квалификационен клас ADI и разрешения AIR и RAD към него може да използва радар при упражняване на правата по ал. 2.

 

Чл. 346. (1) Кандидатът за придобиване на квалификационен клас ADI и разрешение TWR към него трябва да отговаря на следните изисквания:
1. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) да притежава валидно свидетелство за ученик РП или валидно свидетелство за РП с вписан квалификационен клас;
2. успешно да е завършил курс за преходно обучение за квалификационен клас ADI и разрешение TWR към него;
3. успешно да е завършил курс за предварително обучение за работно място за квалификационен клас ADI и разрешение TWR към него;
4. успешно да е завършил обучението си на работно място най-малко в продължение на 180 часа или 3 месеца, ако притежава валидно свидетелство за ученик РП, или най-малко в продължение на 90 часа или 1 месец, ако притежава валидно свидетелство за РП с друг квалификационен клас;
5. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) да има медицинска годност 3 клас;
6. да е положил успешно теоретичен изпит пред ГД "ГВА" или упълномощено от нея лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Притежателят на валидно свидетелство за РП със записани квалификационен клас ADI и разрешение TWR към него и валидна медицинска годност може да извършва самостоятелно контрол на въздушното движение, където обслужването по контрол на летищното движение се предоставя от едно работно място/ една работна позиция.
(3) Притежателят на валидно свидетелство за РП със записани квалификационен клас ADI и разрешение TWR към него при упражняване на правата си по ал. 2 не може да използва:
1. радар за обзор на летателното поле, докато не му бъде издадено разрешение GMS;
2. летищен радар, докато не му бъде издадено разрешение RAD.
(4) Кандидатът за придобиване на разрешение GMS, трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да има валидни квалификационен клас ADI и разрешение TWR към него;
2. успешно да е завършил курс за преходно обучение за разрешение GМS;
3. успешно да е завършил курс за предварително обучение за работно място за разрешение GМS;
4. успешно да е завършил обучението си на работно място най-малко в продължение на 90 часа или 1 месец.
(5) Кандидатът за придобиване на разрешение RAD трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да има валидни квалификационен клас ADI и разрешение TWR към него;
2. успешно да е завършил курс за преходно обучение за разрешение RAD;
3. успешно да е завършил курс за предварително обучение за работно място за разрешение RAD;
4. успешно да е завършил обучението си на работно място най-малко в продължение на 90 часа или един месец.

 

Чл. 347. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Разрешенията GMC и AIR се издават за функциите за управление на движението по маневрената площ на летището и за управление на полетите в зона за "излитане и кацане", когато се извършват от две отделни работни места.
(2) Разрешението TWR се издава за функциите за управление на движението по маневрената площ на летището и за управление на полетите в зона за "излитане и кацане", когато се извършват от едно работно място.
(3) Към разрешенията GMC и TWR, когато за управление на движението по маневрената площ на летището се използва радар за обзор на летателното поле, се издава разрешение GМS.
(4) Към разрешенията AIR и TWR, когато за наблюдение на полетите в зона за "излитане и кацане" се използва радар, се издава разрешение RAD.
(5) Разрешението RAD по ал. 4 не упълномощава РП да използва радарно оборудване за обзор по какъвто и да е начин, изместващ изпълнението на основната му задача за осъществяване на управление чрез визуално наблюдение на летищното движение.
(6) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Притежателят на валидно свидетелство за РП с вписан квалификационен клас ADI и разрешение RAD към разрешенията AIR или TWR и валидна медицинска годност може да предоставя КВД в контролираната зона с помощта на радарно оборудване за обзор.

 

Чл. 348. (1) Кандидатът за придобиване на квалификационен клас AРP трябва да отговаря на следните изисквания:
1. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) да притежава валидно свидетелство за РП с вписан квалификационен клас;
2. успешно да е завършил курс за преходно обучение за квалификационен клас AРP;
3. успешно да е завършил курс за предварително обучение за работно място за квалификационен клас AРP;
4. успешно да е завършил обучението си на работно място най-малко в продължение на 180 часа или 3 месеца, ако притежава валиден квалификационен клас ADI, или най-малко в продължение на 120 часа или два месеца, ако притежава валиден квалификационен клас ACS или ACP;
5. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) да има медицинска годност 3 клас;
6. успешно да е положил теоретичен изпит пред ГД "ГВА" или упълномощено от нея лице.
(2) Притежателят на валидно свидетелство за РП със записан квалификационен клас APР и валидна медицинска годност може да извършва самостоятелно УВД в зона "ПОДХОД" без използване на радарни данни или данни от оборудване за автоматичен зависим обзор.
(3) Квалификационният клас APP се използва без разрешения към него.

 

Чл. 349. (1) Кандидатът за придобиване на квалификационен клас AРS и разрешения RAD или ADS към него трябва да отговаря на следните изисквания:
1. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) да притежава валидно свидетелство за РП с вписан квалификационен клас;
2. успешно да е завършил курс за преходно обучение за квалификационен клас APS и разрешенията RAD или ADS към него;
3. успешно да е завършил курс за предварително обучение за работно място за квалификационен клас APS и разрешенията RAD или ADS към него;
4. успешно да е завършил обучението си на работно място най-малко в продължение на 300 часа или 5 месеца, ако притежава валиден квалификационен клас ADI, или най-малко в продължение на 120 часа или два месеца, ако притежава валиден квалификационен клас ACS;
5. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) да има медицинска годност 3 клас;
6. успешно да е положил теоретичен изпит пред ГД "ГВА" или упълномощено от нея лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Притежателят на валидно свидетелство за РП със записани квалификационен клас APS и разрешенията RAD или ADS към него и валидна медицинска годност може да предоставя самостоятелно обслужване по КВД в летищния контролиран район с използване на данни съответно от първичен и/ или вторичен радар или данни от оборудване за автоматичен зависим обзор (ADS).
(3) Притежателят на валидно свидетелство за РП със записани квалификационен клас APS и разрешение RAD към него при упражняване на правата по ал. 2 не може да осъществява УВД на финалния подход:
1. с прецизен радар, докато не му бъде издадено разрешение PAR;
2. с обзорен радар, докато не му бъде издадено разрешение SRA.
(4) Кандидатът за придобиване на разрешението PAR трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да има валидни квалификационен клас APS и разрешение RAD към него;
2. успешно да е завършил курс за преходно обучение за разрешението PAR;
3. успешно да е завършил курс за предварително обучение за работно място за разрешението PAR;
4. успешно да е завършил обучението си на работно място, като е осъществил радарно обслужване на не по-малко от 150 финални подхода за кацане.
(5) Кандидатът за придобиване на разрешението SRA трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да има валидни квалификационен клас APS и разрешение RAD към него;
2. успешно да е завършил курс за преходно обучение за разрешението SRA;
3. успешно да е завършил курс за предварително обучение за работно място за разрешението SRA;
4. успешно да е завършил обучението си на работно място, като е осъществил радарно обслужване на не по-малко от 150 финални подхода за кацане.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Притежателят на валидно свидетелство за РП със записани квалификационен клас APS и разрешенията RAD или ADS към него при упражняване на правата по ал. 2 не може да осъществява УВД в зона "ПОДХОД" от отделно работно място, от което се извършва само сепариране на потоците отлитащи и долитащи ВС на едно или повече летища, като долитащите ВС се управляват до определено полетно ниво (ешелон) в зоните за изчакване, докато не му бъде издадено разрешението TCL.
(7) Кандидатът за придобиване на разрешението TCL трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да има валидни квалификационен клас APS и разрешенията RAD или ADS към него;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) успешно да е завършил курс за преходно обучение за разрешението TCL;
3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) успешно да е завършил курс за предварително обучение за работно място за разрешението TCL;
4. успешно да е завършил обучението си на работно място в продължение на не по-малко от 120 часа или два месеца.

 

Чл. 350. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) Разрешението RAD за квалификационен клас APS се издава, когато за предоставяне на обслужване по KВД в летищния контролиран район се използват първични и/или вторични радари.
(2) Разрешението ADS се издава за квалификационен клас APS, когато за предоставяне на обслужване по КВД в летищния контролиран район се използва оборудване за автоматичен зависим обзор.
(3) В допълнение на разрешението RAD се издава разрешение PAR за квалификационен клас APS, когато за КВД при наземно контролирани точни (прецизни) подходи в летищния контролиран район се използва радар за точен (прецизен) подход за въздухоплавателни средства, намиращи се на финалния подход на пистата за излитане и кацане (ПИК).
(4) В допълнение на разрешението RAD се издава разрешение SRA за квалификационен клас APS, когато за КВД при наземно контролирани неточни подходи в летищния контролиран район се използват средства за обзор за въздухоплавателни средства, намиращи се на финалния подход на ПИК.
(5) Към разрешенията RAD и ADS се издава разрешение TCL, когато в летищния контролиран район има отделно работно място, от което се извършва само сепариране на потоците отлитащи и долитащи ВС на едно или повече летища, като долитащите ВС се управляват до определено полетно ниво (ешелон) в зоните за изчакване.
(6) За квалификационен клас APS в допълнение на разрешенията RAD и ADS се издава разрешение TCL, когато за предоставянето на обслужване по КВД се използват средства за обзор за въздухоплавателни средства в определен летищен район и/или съседни сектори.

 

Чл. 351. (1) Кандидатът за придобиване на квалификационен клас AСP трябва да отговаря на следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) да притежава валидно свидетелство за ученик РП или валидно свидетелство за РП с вписан квалификационен клас;
2. успешно да е завършил курс за преходно обучение за квалификационен клас AСP;
3. успешно да е завършил курс за предварително обучение за работно място за квалификационен клас AСP;
4. успешно да е завършил обучението си на работно място най-малко в продължение на 180 часа или 3 месеца, ако притежава валиден квалификационен клас ADI, или най-малко в продължение на 120 часа или 2 месеца, ако притежава валиден квалификационен клас APS или APP;
5. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) да има медицинска годност 3 клас;
6. успешно да е положил теоретичен изпит пред ГД "ГВА" или упълномощено от нея лице.
(2) Притежателят на валидно свидетелство за РП със записан квалификационен клас AСР и валидна медицинска годност може да извършва самостоятелно УВД в зона "КОНТРОЛ" без използване на радарни данни или данни от оборудване за автоматичен зависим обзор.
(3) Квалификационният клас AСР се използва без разрешения към него.

 

Чл. 352. (1) Кандидатът за придобиване на квалификационен клас AСS и разрешение RAD или ADS към него трябва да отговаря на следните изисквания:
1. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) да притежава валидно свидетелство за ученик РП или валидно свидетелство за РП с вписан квалификационен клас;
2. успешно да е завършил курс за преходно обучение за квалификационен клас AСS и разрешение RAD или ADS към него;
3. успешно да е завършил курс за предварително обучение за работно място за квалификационен клас ACS и разрешение RAD или ADS към него;
4. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) успешно да е завършил обучението си на работно място най-малко в продължение на:
а) 300 часа или 5 месеца, ако притежава валидно свидетелство за ученик РП; или
б) 250 часа или 4 месеца, ако притежава валиден квалификационен клас ADI или АРР;
в) 120 часа или два месеца, ако притежава валиден квалификационен клас AРS;
5. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) да има медицинска годност 3 клас;
6. успешно да е положил теоретичен изпит пред ГД "ГВА" или упълномощено от нея лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Притежателят на валидно свидетелство за РП със записан квалификационен клас AСS и разрешение RAD или ADS към него и валидна медицинска годност може да извършва самостоятелно КВД в контролирания район с използване на данни съответно от обзорен радар или данни от оборудване за автоматичен зависим обзор (ADS).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Притежателят на валидно свидетелство за РП със записани квалификационен клас AСS и разрешение RAD или ADS към него при упражняване на правата по ал. 2 не може да осъществява сепариране на потоците на отлитащи и долитащи ВС на едно или повече летища, когато долитащите ВС се управляват до определено полетно ниво (ешелон) в зоните за изчакване, докато не му бъде издадено разрешението TCL.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Кандидатът за придобиване на разрешението TCL трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да има валидни квалификационен клас AСS и разрешение RAD или ADS към него;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) успешно да е завършил курс за преходно обучение за разрешението TCL;
3. успешно да е завършил курс за предварително обучение за работно място за разрешение TCL;
4. успешно да е завършил обучението си на работно място в продължение на не по-малко от 120 часа или два месеца.

 

Чл. 353. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Разрешението RAD се издава за УВД за контролирания район, в която при УВД се използват данните от първични и/или вторични радари.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Разрешението ADS се издава за УВД за контролирания район, в която при УВД се използват данните от оборудване за автоматичен зависим обзор.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Към разрешенията RAD и ADS се издава разрешение TCL, когато в контролирания район има отделен сектор, от който се извършва само сепариране на потоците отлитащи и долитащи ВС на едно или повече летища, когато долитащите ВС се управляват до определено полетно равнище в зоните за изчакване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Притежателят на валидно свидетелство за РП със записани квалификационен клас ACS и разрешение TCL в допълнение на RAD и ADS и валидна медицинска годност може да предоставя обслужване по КВД с използването на средства за обзор за въздухоплавателни средства в определен летищен контролиран район и/или съседни сектори.

 

Чл. 353а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) За квалификационен клас AСS се издава разрешение OCN, когато притежателят на свидетелство е компетентен да предоставя обслужване по КВД за въздухоплавателни средства в океански контролиран район.

 

Чл. 354. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Кандидатът за придобиване на инструкторско разрешение OJTI към свидетелството си за РП трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да притежава валидно свидетелство за РП с вписан квалификационен клас;
2. най-малко две години да е притежавал валиден квалификационен клас и разрешение към него за органа, сектора за ОВД или за работното място, на което ще обучава;
3. успешно да е завършил одобрен от ГД "ГВА" курс за инструктор за обучение на работното място, на което ще обучава, по време на който необходимите знания и педагогически умения са били оценени чрез съответни изпити.
(2) Притежателят на валидно свидетелство за РП със записано разрешение OJTI към него може да:
1. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) осъществява обучение и контрол на работно място;
2. провежда и участва в провеждането на изпити на РП;
3. проверява и оценява компетентността на РП;
4. провежда изпити и проверки и извършва оценяване на ученик РП, на обучаеми РП или на РП с временно прекратена валидност на свидетелството за РП;
5. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) обучава РП в теоретически или практически курсове.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Притежателят на валидно свидетелство за РП със записано разрешение OJTI, когато провежда или участва в провеждането на изпити на РП, отговаря за безопасността при УВД по време на обучението и/или изпита.
(4) Разрешението OJTI се издава към един или няколко от валидните квалификационни класове и/или разрешения, нанесени в свидетелството за РП.
(5) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Разрешението OJTI се продължава на всеки 36 месеца, при условие че притежателят му:
1. е преминал проверка при обучение на работно място в органа за ОВД, където обучава;
2. е преминал в АУЦ опреснителен курс за инструктори на работно място за времето на валидност на разрешението;
3. успешно е положил теоретичен изпит пред ГД "ГВА" или упълномощено от нея лице, където са оценени необходимите знания и педагогически умения.
(6) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) В специфични случаи, когато обстоятелствата налагат, се допускат изключения по изискванията на ал. 1, т. 2, като изключенията са предмет на специално разрешение от ГД "ГВА". Тези изключения трябва да осигуряват необходимото ниво на безопасност.

 

Чл. 355. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г.)

 

Чл. 356. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г.)

 

Чл. 356а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Свидетелството за правоспособност на ученик - ръководител на полети, и ръководител на полети се счита за валидно само когато съдържа един или повече квалификационни класове и съответните разрешения, разрешения за орган за ОВД и езикови разрешения, за които е преминал успешно обучение.

 

Раздел V.
Придобиване на правоспособност в друг център за управление на въздушното движение

Чл. 357. (1) Притежател на валиден квалификационен клас и разрешения, издадени за един център за УВД, може да придобие разрешения за други центрове за УВД към същия квалификационен клас.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Кандидатът за придобиване на разрешението трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да притежава валиден квалификационен клас най-малко две години;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) успешно да е завършил курс за преходно и предварително обучение за работно място за новия орган за ОВД;
3. успешно да е завършил обучението си на работно място в продължение най-малко на 60 часа или един месец.

 

Глава петнадесета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВС (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 56 ОТ 2004 Г.)

Раздел I.
Общи положения

Чл. 358. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Разпоредбите на настоящата глава се прилагат за издаване на свидетелства за техническо обслужване на ВС, за които не са издадени типови сертификати съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО, както и за ВС, попадащи в приложното поле на Приложение 2 от посочения регламент. На лицата, които удостоверяват техническо обслужване (ТО) на ВС, се издава свидетелство за правоспособност за ТО (AML).
(2) (Заличена - ДВ, бр. 87 от 2004 г.)
(3) (Заличена - ДВ, бр. 87 от 2004 г.)

 

Чл. 359. (1) В свидетелството за правоспособност AML се вписват квалификационни и подквалификационни класове по чл. 367 и 372, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) квалификационен клас А за удостоверяване на малко линейно ТО на ВС и/или авиационен двигател;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) квалификационен клас B1 за удостоверяване на:
а) (изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) линейно ТО на конструкция на ВС, техните двигатели, механичните им системи и електрическата им система;
б) (изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) базово ТО на конструкцията на самолети с максимална излетна маса до 5700 kg и вертолети с максимална излетна маса до 3175 kg и на техните двигатели, механични системи и електрическа система;
3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) квалификационен клас B2 за удостоверяване на:
а) (изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) линейно ТО на авионикс системите на ВС, на електрониката на двигателите им, на авионикс компонентите и на електрическата им система;
б) (изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) базово ТО на авионикс системите, на електрониката на двигателите, на авионикс компонентите и на електрическата система на самолети с максимална излетна маса до 5700 kg и вертолети с максимална излетна маса до 3175 kg;
4. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) квалификационен клас C за удостоверяване на цялостно базово техническо обслужване на ВС, включвайки авиационните двигатели и всички системи;
5. квалификационен клас за тип(ове) ВС и/или двигател(и).
(2) Главният директор на ГД "ГВА" със заповед определя типовете ВС, за които се изискват квалификационни класове за тип по ал. 1, т. 5.
(3) Към квалификационните класове по ал. 1, т. 2 и 3 могат да се впишат ограничения за ТО на електрическата система на ВС.
(4) Свидетелствата за правоспособност могат да бъдат издавани без вписан квалификационен клас за тип ВС и/или тип двигател.

 

Чл. 360. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Кандидатът за придобиване на свидетелство за правоспособност за ТО и/или квалификационни класове А, В1, В2 и С трябва да:
1. има удостоверение за издържан теоретичен изпит за AML за съответния квалификационен клас;
2. е преминал успешно практически изпит пред ГД "ГВА", като е показал знания и умения, съответстващи на квалификационния клас;
3. е преминал стаж по ТО на конструкцията на ВС, системите му, авиационен двигател и/или отделни компоненти за съответния квалификационен клас или подквалификационен клас.
(2) Стажът по ал. 1, т. 3 трябва да бъде придобит в лицензирана организация за ТО по Наредба № 145. Кандидатът трябва да докаже, че най-малко 6 месеца през последните 12 месеца преди подаване на заявление за издаване на AML е преминал стаж по ТО.

 

Чл. 361. (1) Притежателят на AML може да упражнява правата, давани от свидетелството и вписаните в него квалификационни и подквалификационни класове, при условие че през последните 24 месеца има най-малко 6 месеца стаж по съответните квалификационни и подквалификационни класове.
(2) Изискваният по ал. 1 стаж може да се натрупва с прекъсване.
(3) Притежателят на AML, който не е изпълнил условието по ал. 1, преминава опреснителен курс и едномесечен стаж по ТО за съответния квалификационен и подквалификационен клас.

 

Чл. 362. (1) Кандидатът за квалификационен клас за тип ВС и/или авиационен двигател трябва да е преминал основен курс за обучение на типа и стаж за съответния тип ВС и/или авиационен двигател в лицензирана организация по Наредба № 145 или в чужда организация, призната от ГД "ГВА".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Кандидатът по ал. 1 трябва да е издържал успешно теоретичен и практически изпит.
(3) Главна дирекция "ГВА" вписва в AML квалификационен клас за тип ВС и/или авиационен двигател след успешно издържан теоретичен и практически изпит в АУЦ или в организация за ТО по Наредба № 145.

 

Чл. 363. (1) Срокът на вписан квалификационен клас за тип ВС и/или авиационен двигател е 4 години. Срокът се продължава, ако кандидатът:
1. отговаря на условията по чл. 361, ал. 1 и 2 за съответния тип ВС и/или авиационен двигател;
2. е преминал опреснителен курс за съответния тип ВС и/или авиационен двигател в АУЦ.
(2) Основните и опреснителните курсове за тип ВС и/или авиационен двигател трябва да съответстват на квалификационен клас А, B1 или B2.

 

Чл. 364. (1) Главна дирекция "ГВА" признава стажа на кандидат за AML в ТО на държавни ВС или при производство на ВС.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Кандидат по ал. 1 трябва да премине допълнителен стаж 6 месеца за издаване на AML с вписан квалификационен клас А в лицензирана организация за ТО по Наредба № 145.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Кандидат по ал. 1 трябва да премине допълнителен стаж 12 месеца за издаване на свидетелство за правоспособност с вписан квалификационен клас B1 или B2 в лицензирана организация за ТО по Наредба № 145.

 

Чл. 365. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Главна дирекция "ГВА" освобождава кандидат за свидетелство за правоспособност от изпит по предметите посочени в приложение № 5, при условие че има завършено висше техническо образование с успех най-малко "добър"(4).
(2) Кандидат, който е завършил висше авиационно образование с успех най-малко "добър", може да бъде освободен от изискванията по чл. 360, ал. 1, т. 1.

 

Чл. 366. Притежателят на AML подава заявление до ГД "ГВА" за изменение или допълнение по вписаните в свидетелството обстоятелства. Свидетелството се издава за срок нови 5 години, независимо че предишният срок на валидност не е изтекъл.

 

Раздел II.
Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване с квалификационен клас А

Чл. 367. В свидетелството за правоспособност за техническо обслужване квалификационен клас А се вписват:
1. подквалификационен клас А1 за ТО самолети с газотурбинни двигатели;
2. подквалификационен клас А2 за ТО самолети с бутални двигатели;
3. подквалификационен клас А3 за ТО вертолети с газотурбинни двигатели;
4. подквалификационен клас А4 за ТО вертолети с бутални двигатели.

 

Чл. 368. Кандидатът за квалификационен клас А трябва да е:
1. навършил 19 години;
2. показал знания и умения, съответстващи на квалификационен клас А по отделните предмети съгласно приложение № 5.

 

Чл. 369. (1) Кандидат за квалификационен клас А трябва да има стаж, както следва:
1. най-малко 12 месеца стаж в ТО на ВС в експлоатация, съответстващо на подквалификационния клас, при условие че е преминал основно авиационно техническо обучение;
2. най-малко 24 месеца стаж в ТО на ВС в експлоатация, съответстващо на подквалификационния клас, в случай че има завършено техническо обучение извън ТО на ВС, признато от ГД "ГВА";
3. най-малко 36 месеца стаж в техническото обслужване на ВС в експлоатация, съответстващо на подквалификационния клас, в случай че няма завършено техническо обучение.
(2) Практическият опит, изискван от ал. 1, т. 1, 2 и 3, трябва да бъде придобит през последните 4 години преди датата на подаването на заявлението за издаване на AML с вписан квалификационен клас А на ВС, съответстващо на подквалификационен клас А1, А2, А3 или А4.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) Притежателят на AML с вписан квалификационен клас А може да удостоверява дейности от малко линейно ТО и отстраняване на малки дефекти на ВС в експлоатация извършени от него.

 

Чл. 370. (1) Притежателят на подквалификационен клас от клас В1 може да упражнява правата на квалификационен клас А в съответния подквалификационен клас.
(2) Кандидат за квалификационен клас А, притежаващ квалификационен клас В2, трябва да:
1. покаже степен на знания и умения за квалификационен клас А по предметите съгласно приложение № 5;
2. има най-малко 12 месеца стаж, съответстващ на квалификационен клас А.

 

Чл. 371. Кандидат за вписване на квалификационен клас за тип ВС и/или авиационен двигател, съответстващ на квалификационен клас А, трябва да:
1. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) е завършил основен курс за съответния тип ВС и/или авиационен двигател в АУЦ или в лицензирана организация за ТО по Наредба № 145;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) е издържал теоретичен и практически изпит в АУЦ или лицензирана организация за ТО по Наредба № 145 след завършване на курса по т. 1;
3. (нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) е преминал 3 месеца стаж, съответстващ на квалификационен клас А в лицензирана организация по Наредба № 145, в случай че няма вписан друг подобен тип ВС и/или авиационен двигател или ако има вписан подобен тип ВС и/или авиационен двигател, да има две седмици стаж по типа.

 

Раздел III.
Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване с квалификационен клас В1/ В2

Чл. 372. В свидетелството за правоспособност за ТО за квалификационен клас B1 се вписват:
1. подквалификационен клас В1.1 за ТО на самолети с газотурбинни двигатели;
2. подквалификационен клас В1.2 за ТО самолети с бутални двигатели;
3. подквалификационен клас В1.3 за ТО вертолети с газотурбинни двигатели;
4. подквалификационен клас В1.4 за ТО вертолети с бутални двигатели.

 

Чл. 373. Кандидатът за квалификационен клас B1 или B2 трябва да е:
1. навършил 21 години;
2. показал степен на знания и умения, съответстващи на квалификационен клас B1 или B2 по отделните предмети съгласно приложение № 5.

 

Чл. 374. (1) Кандидат за квалификационен клас B1 или B2 трябва да има:
1. най-малко 24 месеца стаж в ТО на ВС в експлоатация, съответстващо на подквалификационния клас, при условие че е преминал основно авиационно техническо обучение;
2. най-малко 36 месеца стаж в ТО на ВС в експлоатация, съответстващо на подквалификационния клас, в случай че има завършено техническо обучение извън ТО на ВС, признато от ГД "ГВА";
3. най-малко 60 месеца стаж в техническото обслужване на ВС в експлоатация, съответстващо на подквалификационния клас, в случай че няма завършено техническо обучение.
(2) Практическият опит, изискван от ал. 1, т. 1, 2, 3, трябва да бъде придобит през последните 7 години преди датата на подаването на заявлението.

 

Чл. 375. (1) Кандидат за квалификационен клас В1 или В2, притежаващ квалификационен клас А, трябва да:
1. покаже степен на знания и умения за квалификационен клас B1 или В2 по предметите съгласно приложение № 5;
2. има най-малко 18 месеца стаж, съответстващ на квалификационен клас B1 или В2.
(2) Кандидат за квалификационен клас В1, притежаващ квалификационен клас В2, или кандидат за квалификационен клас В2, притежаващ квалификационен клас В1, трябва да:
1. покаже степен на знания и умения за квалификационен клас B1 или В2 по предметите съгласно приложение №5;
2. има най-малко 12 месеца стаж, съответстващ на квалификационен клас B1 или В2.
(3) В AML могат да бъдат вписани едновременно квалификационни класове А, В1 и В2.

 

Чл. 376. Притежателят на AML с вписан квалификационен клас В1 или В2 може да удостоверява:
1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) отстраняване на дефекти извън линейното и базовото ТО, а и също по време на тяхното извършване;
2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) линейното ТО по правата, които му дава AML;
3. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) отделните дейности от базовото ТО по отделните специалности, свързани с квалификационните класове В1 и В2;
4. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) линейното ТО на типовете ВС и/или авиационни двигатели, за които има разрешение от организация, лицензирана по Наредба № 145.

 

Чл. 377. Притежател на свидетелство за правоспособност квалификационен клас В1 може да удостоверява:
1. техническото обслужване на конструкцията на ВС, на авиационните двигатели, на СЕА, на отделните механични системи и електрическа система на ВС;
2. замяна на компоненти от авионикс системите на ВС, която изисква прости тестове;
3. техническото обслужване на авионикс системите на ВС, при условие че състоянието им може да бъде установено чрез интегрирана бордна система за самотестване или чрез просто външно устройство за тестване;
4. отстраняване на дефекти, за което се изисква прост тест при условията на т. 3.

 

Чл. 378. Притежателят на AML с вписан квалификационен клас В2 може да удостоверява ТО на авионикс системите и електрическата система на ВС.

 

Чл. 379. Притежателят на квалификационен клас В1 или В2 може да получи разрешение за удостоверяване на ТО на ВС и/или авиационен двигател от организация, лицензирана по Наредба № 145, при условие че има вписан квалификационен клас за конкретен тип ВС и/или авиационен двигател.

 

Чл. 380. Кандидатът за квалификационен клас за тип ВС и/или авиационен двигател, съответстващ на квалификационен клас В1 или В2, трябва да:
1. притежава свидетелство за правоспособност с вписан квалификационен клас В1 или В2;
2. е завършил основен курс за съответния тип ВС и/или авиационен двигател в АУЦ;
3. е преминал най-малко 4 месеца стаж в лицензирана организация по Наредба № 145, в случай че няма вписан друг сроден тип ВС и/или двигател или да има стаж 3 седмици, ако има вписан такъв, на съответния тип ВС и/или авиационен двигател.

 

Раздел IV.
Свидетелство за правоспособност по техническо обслужване с квалификационен клас С

Чл. 381. Кандидат за квалификационен клас С трябва да:
1. е навършил 24 години;
2. е показал знания и умения, съответстващи на квалификационни класове В1 или В2.

 

Чл. 382. (1) Кандидатът за квалификационен клас С трябва да има стаж:
1. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) най-малко 36 месеца в линейното или базовото ТО като упражняващ правата, давани на квалификационен клас В1 или В2 като най-малко 12 месеца от тях трябва да бъдат в базово ТО;
2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) най-малко 36 месеца в базовото ТО на ВС, като изпълнява работи по гаранция на качеството, техническите записи, планирането на ТО, инженерното осигуряване и контрола на резервни части.
(2) Стажът по ал. 1, т. 2 може да се премине от кандидати, завършили висше авиационно образование.

 

Чл. 383. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) Притежателят на квалификационен клас С може да удостоверява извършено базово ТО на ВС, което включва ТО на конструкцията, всички системи, двигателите и спомагателните му енергийни агрегати. Отделните операции от базовото ТО трябва да бъдат удостоверени от притежатели на квалификационни класове В1 и В2.

 

Чл. 384. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) Притежателят на квалификационен клас С може да извършва и удостоверява отделните операции от линейно и базово ТО на ВС, двигателите и системите му, при условие че притежава съответния квалификационен клас А, В1 или В2 с вписани квалификационни класове за тип ВС и/или авиационен двигател.

 

Чл. 385. Притежателят на квалификационен клас С може да получи разрешение за удостоверяване на ТО на ВС от организация, лицензирана по Наредба № 145, при условие че има вписан квалификационен клас за конкретен тип ВС и/или авиационен двигател.

 

Чл. 386. (1) (Предишен текст на чл. 386 - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Кандидат за вписване на квалификационен клас за тип ВС и/или авиационен двигател, съответстващ на квалификационен клас С, трябва да:
1. притежава свидетелство за правоспособност с вписан квалификационен клас С;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) е завършил основен курс, съответстващ на квалификационен клас B1 или B2 за съответния тип ВС и/или авиационен двигател в АУЦ.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) В случаите, когато кандидатът притежава квалификационен клас или е завършил основен курс за подобен тип ВС и/или авиационен двигател, съответстващ на квалификационен клас В1 или В2, курсът по т. 2 може да съответства на квалификационен клас А.

 

Глава шестнадесета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПОЛЕТЕН ДИСПЕЧЕР (СЪТРУДНИК ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЛЕТИТЕ) FDL (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 56 ОТ 2004 Г.)

Чл. 387. (1) Кандидатът за придобиване на свидетелство за правоспособност на сътрудник по осигуряване на полетите на ВС (диспечер при АО) трябва да:
1. е навършил 21 г.;
2. има две години стаж като член на екипаж или ръководител полети;
3. има най-малко една година стаж като асистент-сътрудник по осигуряване на полетите на ВС от гражданското въздухоплаване, ако не отговаря на условието по т. 2;
4. да е завършил курс за полетен диспечер.
(2) Кандидатите за свидетелство за правоспособност за полетен диспечер трябва да покажат знания и умения по следните дисциплини:
1. въздушно право - правила и процедури;
2. общи знания по експлоатация на ВС - принципи на работа на силовите агрегати, различните системи и прибори на борда;
3. разчет на летателни характеристики и процедури по планиране - влияние на затоварването и разпределението на товара на характеристиките на ВС, а така също разчет на товара и центровката на ВС; разчет за разхода на горивото, продължителността на полета, процедури по избор на запасно летище;
4. метеорология;
5. навигация - правила за провеждане на полетите;
6. експлоатационни процедури - ползване на аеронавигационна информация, експлоатационни процедури за превоз на обикновени и опасни товари, процедури, отнасящи се до авиационни произшествия и инциденти, процедури, свързани с актовете на незаконно вмешателство и диверсии по отношение на ВС;
7. принципи на полета, отнасящи се за съответната категория ВС;
8. правила за водене на радиовръзка за съответната категория ВС.

 

Чл. 388. Притежателят на свидетелство за правоспособност за полетен диспечер трябва да има най-малко един полет през последните 12 месеца на типа ВС, който обслужва.

 

Чл. 389. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) За допускане до самостоятелна работа кандидатът трябва да е извършвал дейността на сътрудник по осигуряване на полетите на ВС най-малко 3 месеца под контрол на притежател на FDL.
(2) В случаите, когато кандидатът няма предишен опит като пилот или ръководител на полети, практическият стаж по ал. 1 трябва да бъде най-малко 9 месеца.

 

Чл. 390. (1) Срокът на валидност на квалификационните класове в свидетелство за правоспособност за полетен диспечер е 3 години.
(2) Валидността на квалификационен клас се потвърждава след обучение по опреснителна програма.

 

Чл. 391. (1) В свидетелството за правоспособност за полетен диспечер се вписват разрешения в зависимост от придобитата допълнителна квалификация.
(2) За придобиване на допълнителна квалификация се преминава курс в АУЦ.

 

Глава седемнадесета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА УВД (ATSML) (НОВA - ДВ, БР. 99 ОТ 2006 Г.)

Раздел I.
Общи положения (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г.)

Чл. 392. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) (1) На лицата, които извършват и удостоверяват техническо обслужване на средствата (системите) за управление на въздушното движение (УВД), се издава свидетелство за правоспособност ATSML.
(2) Лицата по ал. 1 могат да извършват техническо обслужване на средствата (системите) за УВД само в организации, лицензирани като доставчик на аеронавигационно обслужване.

 

Чл. 393. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Свидетелствата за правоспособност ATSML са три степени, както следва:
1. степен A (Level A) - за извършване и удостоверяване на общо техническо обслужване, поддръжка и експлоатация на техническите средства за УВД;
2. степен В (Level В) - за извършване и удостоверяване на техническо обслужване, поддръжка, експлоатация и ремонт на техническите средства за УВД;
3. степен С (Level C) - за извършване и удостоверяване на техническо обслужване, поддръжка, експлоатация, ремонт, монтаж, настройка, анализ и контрол на техническите средства за УВД.

 

Чл. 394. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) (1) В свидетелството за правоспособност ATSML се вписват квалификационни и подквалификационни класове, както следва:
1. квалификационен клас А - комуникация (communications);
2. квалификационен клас В - навигация (navigation);
3. квалификационен клас С - радиолокационен обзор (surveillance);
4. квалификационен клас D - обработка на данни (data processing);
5. квалификационен клас Е - аеронавигационно метеорологично оборудване (met);
6. квалификационен клас F - светотехнически средства (agl).
(2) Към квалификационните класове по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 се вписва един или няколко от следните подквалификационни класове:
А1. Комуникации - Системи за оперативна гласова комуникация;
А2. Комуникации - УКВ радиовръзка "въздух-земя";
A3. Комуникации - Преносни системи и мрежи;
А4. Комуникации - Цифрови мрежи и протоколи;
А5. Аеронавигационна фиксирана телекомуникационна мрежа;
А6. Сателитни комуникации;
А7. Системи за запис и възпроизвеждане на гласова информация;
А8. Радиорелейни линии;
В1. Системи за трасова навигация;
82. Системи за навигация за точен подход и кацане;
83. Системи за спътникова навигация;
С1. Първичен радиолокатор за обзор на летателните полета;

 

С2. Метеорологичен радиолокатор;
С3. Радиолокатор за наземно движение;
С4. Конвенционален и моноимпулсен вторичен радиолокатор;
С5. Вторичен радиолокатор, работещ в режим "S";
С6. Системи за автоматичен зависим обзор;
D1. Системи за многорадарна обработка на данни - MRTS;
D2. Системи за изобразяване на радарна информация - ODS;
D3. Системи за преобразуване и разпространение на радарна информация - RMCDE, RFE;
D4. Системи за запис и възпроизвеждане на радарна информация - REC/PLB;
D5. Системи за обработка на полетна информация - FDP;
D6. Системи за изобразяване на спомагателна информация - IDS;
D7. Системи за обработка на аеронавигационна информация.
(3) Към квалификационните класове по ал. 1 могат да се впишат ограничения по техническо обслужване, поддръжка и експлоатация на техническите средства за УВД.
(4) Свидетелствата за правоспособност ATSML не могат да бъдат издавани без вписан квалификационен клас, а тези по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 - без вписан един или няколко подквалификационни класове.

 

Чл. 395. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) В свидетелството за правоспособност ATSML се вписват разрешения за конкретен тип (типове) средства (системи) за УВД, за които се разрешава техническо обслужване, поддръжка и експлоатация.

 

Чл. 396. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) (1) Притежателят на ATSML може да упражнява правата, давани от свидетелството и вписаните в него квалификационни и подквалификационни класове, при условие, че през последните 24 месеца има най-малко 6 месеца трудов стаж по съответните квалификационни и подквалификационни класове.
(2) Трудовият стаж по ал. 1 трябва да бъде придобит в организации, лицензирани като доставчик на аеронавигационно обслужване.
(3) Изискваният по ал. 1 стаж може да се натрупва с прекъсване.
(4) Притежателят на ATSML, който не отговаря на условието за трудов стаж по ал. 1, преминава опреснителен курс и едномесечен стаж за съответното разрешение към квалификационния и подквалификационен клас.

 

Чл. 397. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Притежателят на ATSML подава заявление до ГД "ГВА" за изменение или допълнение по вписаните в свидетелството обстоятелства.

 

Чл. 398. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) (1) Срокът на валидност на вписан квалификационен клас е 3 години от датата на вписване.
(2) Валидността на квалификационен клас се потвърждава при условие, че притежателят:
1. е преминал опреснителен курс през последните 12 месеца от периода на валидност;
2. е показал знания и умения пред комисия, определена от главния директор на ГД "ГВА", съответстващи на квалификационния клас.
(3) Квалификационен клас с изтекъл срок се възстановява, след като кандидатът премине опреснителен курс и изпълни изискванията по чл. 399, ал. 1, т. 5 и 6.

 

Раздел II.
Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на средствата за УВД степен A (ATSML level A)(Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г.)

Чл. 399. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) (1) Кандидатът за придобиване на свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на техническите средства за УВД степен A (ATSML level А) трябва да:
1. е навършил 18 години;
2. има завършено средно техническо образование или висше техническо образование;
3. е завършил успешно основен (интегриран) и квалификационен (модулен) курс в АУЦ;
4. е преминал успешно теоретичен изпит пред комисия, определена от главния директор на ГД "ГВА", като е показал знания, съответстващи на квалификационния клас;
5. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г.) е преминал най-малко 3 месеца стаж в организация, лицензирана като доставчик на аеронавигационно обслужване, с изключение на кандидатите за издаване на свидетелство за правоспособност ATSML с квалификационен клас F - светотехнически средства (AGL);
6. е показал знания и умения, съответстващи на изискванията за допускане до самостоятелна работа по техническо обслужване на средствата (системите) за УВД, които ще бъдат вписани в свидетелството за правоспособност; изпитът се извършва от комисия, определена от главния директор на ГД "ГВА".
(2) Теоретичният изпит по ал. 1, т. 4 се провежда най-малко в две сесии годишно - пролетна и есенна, от комисия, определена от главния директор на ГД "ГВА". Изпитът е писмен по следните предмети:
1. нормативни актове в гражданското въздухоплаване;
2. безопасност на полетите;
3. дисциплина, съответстваща на квалификационния клас.
(3) Главна дирекция "ГВА" може да освободи кандидат за свидетелство за правоспособност ATSML от изпит по определени предмети, при условие че има завършено висше техническо авиационно образование с успех най-малко "добър" (4).

 

Чл. 400. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Кандидатът за придобиване на свидетелство за правоспособност ATSML level А подава заявление до ГД "ГВА", към което прилага:
1. копие от диплом за завършено образование;
2. удостоверение за завършен основен (интегриран) и квалификационен (модулен) курс в АУЦ;
3. протокол за успешно издържан изпит по чл. 399, ал. 1, т. 4;
4. документ за проведен стаж по чл. 399, ал. 1, т. 5;
5. протокол за успешно издържан изпит по чл. 399, ал. 1, т. 6, в който е вписан типът (типовете) на средствата (системите), за които се разрешава техническо обслужване;
6. документ за платена държавна такса.

 

Раздел III.
Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на средствата за УВД степен В (ATSML level B)(Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г.)

Чл. 401. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Кандидатът за придобиване на свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на техническите средства за УВД степен В (ATSML level В) трябва да:
1. има валидно свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на техническите средства за УВД степен A (ATSML level A);
2. има трудов стаж със степен А не по-малко от 36 месеца от датата на издаване на свидетелство за правоспособност;
3. е завършил успешно квалификационен (модулен) курс в АУЦ;
4. е преминал успешно теоретичен изпит пред комисия, определена от главния директор на ГД "ГВА", като е показал знания, съответстващи на степен В.

 

Чл. 402. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Кандидатът за придобиване на свидетелство за правоспособност ATSML level В подава заявление до ГД "ГВА", към което прилага:
1. удостоверение за завършен квалификационен (модулен) курс в АУЦ;
2. протокол за успешно издържан изпит по чл. 401, т. 4;
3. документ за платена държавна такса.

 

Раздел IV.
Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на средствата за УВД степен С (ATSML level C)(Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г.)

Чл. 403. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) (1) Кандидатът за придобиване на свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на техническите средства за УВД степен С (ATSML level C) трябва да:
1. има валидно свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на техническите средства за УВД степен В (ATSML level B);
2. има трудов стаж не по-малко от 36 месеца като изпълняващ работи по гаранция на качеството, техническите записи, осигуряването и контрола на техническо обслужване на средства за УВД;
3. е завършил успешно квалификационен (модулен) курс в АУЦ;
4. е преминал успешно теоретичен изпит пред комисия, определена от главния директор на ГД "ГВА", като е показал знания, съответстващи на степен В.
(2) Стажът по ал. 1, т. 2 може да се премине от кандидати, завършили висше техническо образование.

 

Чл. 404. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Кандидатът за придобиване на свидетелство за правоспособност ATSML level C подава заявление в ГД "ГВА", към което прилага:
1. удостоверение за завършен квалификационен (модулен) курс в АУЦ, лицензиран от ГД "ГВА";
2. документ за проведен стаж по чл. 403, ал. 1, т. 3;
3. протокол за успешно издържан изпит по чл. 403, т. 5;
4. документ за платена държавна такса.

 

Глава осемнадесета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА КООРДИНАТОР ПО УВД - CATM (НОВА - ДВ, БР. 47 ОТ 2008 Г.)

Раздел I.
Общи положения (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.)

Чл. 405. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) Свидетелството за правоспособност на координатор по УВД (CATM) е валидно при вписване на едно от следните разрешения:
1. планиране и разпределение на въздушното пространство (ASM);
2. организация на потоците въздушно движение (ATFM);
3. полетноинформационно обслужване на полетите (FIS);
4. инструктор на тренажор (SIMI);
5. търсене и спасяване (SAR);
6. летищно полетноинформационно обслужване (AFIS).
(2) Свидетелството за правоспособност на координатор по УВД (CATM) се издава след представяне на медицинско свидетелство, издадено по общия ред.
(3) Когато притежател на свидетелство за правоспособност на координатор по УВД с вписано разрешение по ал. 1 не е упражнявал правата си по него повече от 12 месеца, вписаното в свидетелството за правоспособност разрешение е невалидно. За възстановяване на валидността на разрешението кандидатът преминава обучение за възстановяване на правата в АУЦ по одобрена от ГД "ГВА" програма и проверка на работно място от ГД "ГВА" или упълномощено от нея лице.

 

Чл. 406. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Притежателят на свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (САТМ) с вписано към него разрешение ASM и/или ATFM, и/или SAR, и/или FIS, и/или AFIS може да упражнява правата по координация и взаимодействие по УВД, а така също предоставени му специфични права за длъжността, която заема.

 

Чл. 407. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Кандидатите за вписване на разрешение към свидетелството за правоспособност на координатор по УВД (CATM) представят следните документи в ГД "ГВА":
1. медицинско свидетелство по чл. 405, ал. 2;
2. доказателства, че е притежавал свидетелство за правоспособност на РП с квалификационен клас;
3. удостоверение за успешно преминат одобрен от ГД "ГВА" курс в АУЦ;
4. документ за внесена държавна такса.

 

Раздел II.
Разрешение към свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (САТМ) - Летищно полетноинформационно обслужване (AFIS) (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.)

Чл. 408. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) Кандидатът за придобиване на разрешение - летищно полетно информационно обслужване (AFIS) към свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (CATM), трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е притежавал свидетелство за правоспособност на РП с квалификационен клас по чл. 333;
2. успешно да е преминал теоретичен курс и практическо обучение за дадената квалификация в АУЦ;
3. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г.) успешно да е завършил обучение на работно място най-малко в продължение на 120 часа или 2 месеца под ръководството на правоспособен координатор по УВД с разрешение AFIS.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г.)

 

Чл. 409. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) За придобиване на разрешение AFIS към свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (CATM) се преминава курс в АУЦ.
(2) Кандидатите за придобиване на разрешение AFIS трябва да покажат знания по следните дисциплини:
1. нормативни актове за гражданско въздухоплаване;
2. обслужване на въздушното движение;
3. метеорология;
4. навигация;
5. въздухоплавателни средства;
6. обслужване на въздушното движение при особени и аварийни ситуации;
7. радиотелефонна фразеология.

 

Чл. 410. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Продължаването на срока на валидност на разрешението AFIS към свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (CATM) се извършва, при условие че притежателят му е изпълнил следните изисквания:
1. успешно е преминал проверка на компетентност в реални условия на работно място не по-малко от веднъж за 12 месеца за времето на валидност на разрешението;
2. успешно е преминал изпит пред ГД "ГВА" за уменията си да говори и разбира английски език за целите на аеронавигационната комуникация съгласно Инструкция № 512 от 2006 г. за провеждане на радиотелефонна комуникация при обслужване на въздушното движение в Република България;
3. преминал е опреснителен курс в АУЦ веднъж на 36 месеца.

 

Раздел III.
Разрешение към свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (САТМ) - Полетноинформационно обслужване (FIS) (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.)

Чл. 411. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) Кандидатът за придобиване на разрешение - полетноинформационно обслужване (FIS) към свидетелството за правоспособност на координатор по УВД (CATM), трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е притежавал свидетелство за правоспособност на РП с квалификационен клас по чл. 333;
2. успешно да е преминал теоретичен курс и практическо обучение за дадената квалификация в АУЦ;
3. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г.) успешно да е завършил обучение на работно място най-малко в продължение на 120 часа или 2 (два) месеца под ръководството на правоспособен координатор по УВД (CATM) с вписано разрешение FIS в свидетелството за правоспособност.
(2) Притежателят на валидно свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (CATM) с вписано разрешение FIS към него може да извършва полетноинформационно и аварийно-оповестително обслужване в границите на своя район на отговорност.

 

Чл. 412. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) За придобиване на разрешение FIS към свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (CATM) се преминава курс в АУЦ.
(2) Кандидатите за придобиване на разрешение FIS трябва да покажат знания минимум по следните дисциплини:
1. нормативни актове за гражданско въздухоплаване;
2. обслужване на въздушното движение;
3. метеорология;
4. навигация;
5. въздухоплавателни средства;
6. оборудване и системи;
7. човешки фактор;
8. летища;
9. обслужване на въздушното движение при особени и аварийни ситуации;
10. радиотелефонна фразеология.

 

Чл. 413. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Продължаването на срока на валидност на разрешението FIS се извършва, при условие че притежателят му е изпълнил следните изисквания:
1. успешно е преминал проверка на компетентност в реални условия на работно място не по-малко от веднъж за 12 месеца за времето на валидност на разрешението;
2. успешно е преминал изпит пред ГД "ГВА" за уменията си да говори и разбира английски език за целите на аеронавигационната комуникация съгласно Инструкция № 512 от 2006 г. за провеждане на радиотелефонна комуникация при обслужване на въздушното движение в Република България;
3. преминал е опреснителен курс в АУЦ веднъж на 36 месеца.

 

Раздел IV.
Разрешения към свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (САТМ) - Планиране и разпределение на въздушното пространство (ASM), Организация на потоците въздушно движение (ATFM), Търсене и спасяване (SAR) (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.)

Чл. 414. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) Кандидатът за придобиване на разрешение - ASM и/или ATFM, и/или SAR към свидетелството за правоспособност на координатор по УВД (CATM), трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е притежавал свидетелство за правоспособност на РП с квалификационен клас по чл. 333;
2. успешно да е преминал теоретичен курс и практическо обучение за дадената квалификация в АУЦ;
3. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г.) успешно да е завършил обучение на работно място най-малко в продължение на 120 часа или два месеца под ръководството на правоспособен координатор по УВД (CATM) със съответното вписано разрешение в свидетелството за правоспособност.
(2) Притежателят на валидно свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (CATM) с вписано разрешение ASM към него може да извършва дейности по планиране с цел максимално използване на наличното въздушно пространство чрез динамично разпределение във времето и в определени моменти разделянето му между различните категории ползватели на основата на нуждите им в краткосрочен план.
(3) Притежателят на валидно свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (CATM) с вписано разрешение ATFM към него може да извършва дейности по осигуряване на безопасен, подреден и експедитивен поток на въздушно движение, като същевременно се осигурява максимално използване на капацитета, доколкото това е възможно, и осигуряване съответствие на броя на въздухоплавателните средства с капацитетите, посочени от лицата, които извършват аеронавигационно обслужване.

 

Чл. 415. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) Кандидатът за придобиване на разрешения ASM и/или ATFM, и/или SAR към свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (CATM) трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е притежавал най-малко 10 години валидно свидетелство за правоспособност на РП с квалификационен клас; и
2. успешно да е преминал теоретичен курс за даденото разрешение;
3. успешно да е завършил обучението си на работно място най-малко в продължение на 120 часа или 2 месеца.
(2) Кандидатът за придобиване на разрешение по ал. 1 трябва да покаже знания минимум по следните дисциплини:
1. нормативни актове за гражданско въздухоплаване;
2. обслужване на въздушното движение;
3. метеорология;
4. навигация;
5. въздухоплавателни средства;
6. оборудване и системи;
7. човешки фактор;
8. летища;
9. обслужване на въздушното движение при особени и аварийни ситуации;
10. радиотелефонна фразеология.

 

Чл. 416. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Продължаването на срока на валидност на разрешението ASM и/или АTFM, и/или SAR се извършва, при условие че притежателят му е изпълнил следните изисквания:
1. успешно е преминал проверка на компетентност в реални условия на работно място не по-малко от веднъж за 12 месеца за времето на валидност на разрешението;
2. успешно е преминал изпит пред ГД "ГВА" за уменията си да говори и разбира английски език за целите на аеронавигационната комуникация съгласно Инструкция № 512 от 2006 г. за провеждане на радиотелефонна комуникация при обслужване на въздушното движение в Република България;
3. преминал е опреснителен курс в АУЦ веднъж на 36 месеца.

 

Раздел V.
Разрешения към свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (САТМ) - инструктор на тренажор (SIMI) (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.)

Чл. 417. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) Кандидатът за придобиване на разрешение SIMI към свидетелството си за правоспособност на координатор по УВД трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е притежавал валидно свидетелство за правоспособност на РП с квалификационен клас най-малко 3 години; и
2. успешно да е преминал одобрен от ГД "ГВА" курс за инструктори; и
3. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) успешно да е преминал изпит в ГД "ГВА" за уменията си да говори и разбира английски език за целите на аеронавигационната комуникация съгласно Инструкция № 512 от 2006 г. за провеждане на радиотелефонна комуникация при обслужване на въздушното движение в Република България (ДВ, бр. 5 от 2007 г.).
(2) Притежателят на свидетелство за правоспособност на координатор по УВД с вписано разрешение SIMI към него може да:
1. обучава РП в курсовете;
2. участва в провеждането на изпити на РП на тренажор;
3. участва при проверки и оценява компетентността на РП на тренажор;
4. провежда обучението в АУЦ на ученици РП, обучаеми РП и РП с временно прекратена валидност на свидетелство за РП, квалификационен клас и/или разрешение, вкл. и да им провежда изпити, проверки или да извършва оценяване.
(3) Притежателят на свидетелство за правоспособност на координатор по УВД с вписано разрешение SIMI към него не може да извършва обучение за работни места на тренажор, за които няма или не е притежавал съответния квалификационен клас.
(4) Разрешението SIMI се продължава на всеки 36 месеца, при условие че през времето на валидност на разрешението притежателят му:
1. е преминал проверка за работа с обучаеми в АУЦ;
2. е преминал в АУЦ опреснителен курс за инструктори за обучение на работно място;
3. е положил успешно изпит в изпитен езиков център, одобрен от национална въздухоплавателна администрация на държава - член на Европейския съюз, за уменията си да говори и разбира английски език за целите на аеронавигационната комуникация - минимум ниво 4 по скалата на ИКАО съгласно приложение № 38.

 

Глава деветнадесета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА АСИСТЕНТ - КООРДИНАТОР НА ПОЛЕТИТЕ (FDA) (НОВА - ДВ, БР. 47 ОТ 2008 Г.)

Чл. 418. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Кандидатът за придобиване на свидетелство за правоспособност за асистент - координатор на полетите (FDA), трябва да:
1. има завършено средно образование;
2. притежава документ за високо ниво на владеене на английски език;
3. е преминал успешно теоретичен курс за асистент - координатор на полети;
4. е преминал успешно обучение на работно място най-малко в продължение на 300 часа.

 

Чл. 419. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) За придобиване на свидетелство за правоспособност за асистент - координатор на полетите (FDA), се преминава курс в АУЦ.
(2) Кандидатите за свидетелство за правоспособност за асистент - координатор на полетите (FDA), трябва да покажат знания по следните дисциплини:
1. нормативни актове за гражданско въздухоплаване;
2. метеорология;
3. въздухоплавателни средства;
4. оборудване и системи;
5. намалена работоспособност на системите;
6. радиотелефонна фразеология.

 

Чл. 420. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Обучението на асистент - координатор на полетите, на работно място се извършва под контрола на правоспособен инструктор асистент - координатор на полетите.

 

Чл. 421. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Притежателят на свидетелство за правоспособност за асистент - координатор на полетите (FDA), може да извършва дейности по координация и взаимодействие при УВД, както и предоставените му специфични права за длъжността, която заема.

 

Чл. 422. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) В свидетелството за правоспособност за асистент - координатор на полетите, се вписва разрешение - FDA (Flight Data Assistant).
(2) В свидетелството за правоспособност за асистент - координатор на полетите, се вписват центърът за ОВД, органът или работното място, за които притежателят на свидетелството за правоспособност има право да извършва дейности.

 

Чл. 423. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Кандидатите за свидетелство за правоспособност за асистент - координатор на полетите (FDA), подават до главния директор на ГД "ГВА":
1. копие от диплом за завършено образование;
2. удостоверение за успешно преминат курс в АУЦ;
3. документ за внесена държавна такса.

 

Чл. 424. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) (1) Когато притежател на свидетелство за правоспособност за асистент - координатор на полетите, не е упражнявал правата си по него повече от 12 месеца, вписаните в свидетелството за правоспособност разрешения са невалидни. За възстановяване на валидността на разрешенията кандидатът преминава обучение по индивидуална програма, одобрена от ГД "ГВА", и практическа проверка.
(2) Когато притежател на свидетелство за правоспособност за асистент - координатор на полетите, не е упражнявал правата си по него за период от 6 до 12 месеца, той се допуска до упражняване на правата, при условие че успешно премине проверка за компетентност.

 

Допълнителни разпоредби

 

§ 1. Инспекторите към ГД "ГВА" поддържат компетентността си, като на всеки 6 месеца преминават курсове, които включват теоретична и практическа подготовка, осигуряваща необходимите знания и умения.

 

§ 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Ръководителите на авиационни оператори, летищни администрации, оператори на летищна дейност и доставчици на аеронавигационно обслужване (ДАНО) организират подготовката и поддържането на квалификацията на авиационния персонал, извършващ дейности в областта на:
1. аварийно-спасително и противопожарно осигуряване на полетите в летищата;
2. търсене и спасяване;
3. осигуряване на безопасен превоз на опасни товари по въздуха;
4. метеорологично и аеронавигационно, радиотехническо и електро-светотехническо осигуряване на полетите;
5. експлоатация и поддържане на летища;
6. дейностите по наземното обслужване от обхвата на лиценза на съответния оператор на летищна дейност;
7. дейностите, свързани със сигурността на полетите и охраната;
8. (нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) дейностите по обслужване на въздушното движение;
9. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) доставчиците на аеронавигационно обслужване (ДАНО) отговарят ръководителите на полети и ученик-ръководителите на полети да изпълняват изискванията по чл. 335а.
(2) Подготовката и подържането на квалификацията на персонала по ал. 1 се извършва:
1. първоначално - не по-късно от 6 месеца след заемане на длъжността;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) базово - на всеки 24 месеца за дейностите по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 8;
3. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) базово - на всеки 48 месеца за останалите дейности;
4. при въвеждане в експлоатация на нова техника и/или нова технология на съответната дейност, както и при влизане в сила на нови нормативни актове, уреждащи тези дейности - не по-късно от два месеца.
(3) Първоначалното обучение за дейностите по ал. 1 се извършва в АУЦ съгласно с Наредба № 27 от 2000 г. за авиационните учебни центрове.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) Базовото обучение, вкл. за обучението по ал. 2, т. 4, се организира от съответното предприятие на място или в АУЦ.
(5) Протоколите от преминатите курсове по ал. 3 и 4 се съхраняват в трудови досиета на лицата.

 

§ 3. По смисъла на тази наредба:
1. (зал. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.)
2. "Авионикс" е приборното, електронното и радиоелектронното оборудване на ВС, което е свързано с управлението, навигацията, комуникациите и автоматиката на ВС и двигателите му.
3. "Взаимодействие в екипажа" е работа на летателния екипаж като екип/колектив, който се ръководи от командира на екипажа.
4. "Време на обучение с инструктор" е полетно време или време по прибори на тренажор, през което пилотът е обучаван от правоспособен инструктор.
5. "Време по прибори" е време по прибори в полет или време по прибори на тренажор.
6. "Време по прибори в полет" е време, през което пилотът управлява въздухоплавателното средство, като ползва само пилотажно-навигационните прибори.
7. "Време по прибори на тренажор" е време, през което пилотът се обучава в условия на имитация на полет по прибори на технически средства за обучение, наподобяващи условия на полет (ТСОИУП/STDs).
8. "Втори пилот (Co-pilot)" е притежател на свидетелство за правоспособност, който има квалификация да действа като КВС, но не е назначен за такъв.
8а. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) "Доставчици на аеронавигационно обслужване (ДАНО) (Air Navigation Service Providers (ANSP)" означава всяка обществена или частна организация, която предоставя аеронавигационно обслужване (ДАНО) за общото въздушно движение (GAT).
9. "Еднопилотни самолети" са самолети, сертифицирани за експлоатация от един пилот.
10. (зал. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.)
10а. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) "Индикатор на ИКАО за местоположение (ICAO location indicator)" е четирибуквен код, съставен в съответствие с правилата, установени от ИКАО в наръчника DOC 7910, и присвояван на местоположението на аеронавигационната фиксирана станция.
11. "Инструктор за обучение на работно място (On-the-Job Training Instructor)" е правоспособен РП с нанесено разрешение към свидетелството си за правоспособност, което му дава право да извършва обучение на РП в действителна въздушна обстановка на работно място, за което притежава валиден квалификационен клас.
12. "Категория (вид) на въздухоплавателното средство" е класификация на въздухоплавателните средства в съответствие с основните им характеристики: самолет, вертолет, планер, свободен балон.
13. "Квалификационен клас (Rating)" е право, вписано във/или явяващо се неразделна част от свидетелство за правоспособност, което определя специални условия и права, отнасящи се за това свидетелство.
13а. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) "Контрол на въздушното движение (КВД) (Air traffic control service)" е обслужване, осъществявано с цел:
а) предотвратяване на сблъскване между въздухоплавателни средства, както и между въздухоплавателни средства и препятствия по маневрената площ на летището;
б) подреждане и поддържане на последователен поток на въздушното движение.
14. "Летателен тренажор (FS)" - копие на пилотската кабина на тип/модификация или серия от тип самолет, вкл. цялото оборудване на кабината и органите за управление, както и компютърни програми и/или други средства, необходими за пресъздаване поведението на самолета на земя и в полет, визуална система, представяща това, което се наблюдава от пилотската кабина, и система за имитиране движението на самолета. Летателният тренажор трябва да отговаря на определените стандарти за сертифициране на тренажори.
15. (изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) "Малко линейно ТО" е форма на ТО на ВС, до форма "А", без тя да се включва, определени в програмата за ТО на ВС, одобрена от ГД "ГВА" за авиационния оператор. В случаите, когато ВС не се обслужва по програма за ТО, изградена на принципа на форми "A"/"B"/"C"/"D" за малко линейно ТО, се считат формите на ТО съгласно одобрения "Регламент за техническо обслужване за отделното/отделните ВС", които се изпълняват ежеседмично и по-често.
16. "Многопилотни самолети" са ВС, сертифицирани за експлоатация от минимален екипаж, състоящ се поне от двама пилоти.
17. "Модификация на типа ВС" е ВС от същия тип, което има разлики в органите за управление или малки разлики в характеристиките от основния тип.
18. "Обучение на работно място/позиция/кабината на ВС (On-the-Job Training)" е обучение в действителна обстановка под ръководство на квалифициран инструктор за прилагане в практика на предварително придобити навици и умения.
18а. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) "Обслужване на въздушното движение (ОВД) (Air traffic service (ATS)" е общ термин, с който в конкретния случай се означава полетноинформационно обслужване, аварийно-оповестително обслужване, консултативно обслужване на въздушното движение, контрол на въздушното движение - контрол на района, контрол на подхода, контрол на летищното движение.
18б. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) "Обучение на ръководител на полети (Air Traffic Controller Training)" е съвкупността от теоретични курсове, практически упражнения, включително симулации и обучение на работно място, необходими за придобиване и поддържане на умения за предоставяне на безопасно, висококачествено обслужване при контрол на въздушното движение; то се състои от:
а) "първоначално обучение (Initial training)" е обучение, осигуряващо основно обучение (basic training), и обучение за квалификационен клас (rating training), необходимо за получаване на свидетелство за ученик-ръководител на полети; по време на първоначалното обучение се изучават технически дисциплини, теория по управление на въздушното движение и се провежда практическо обучение на тренажор;
б) "обучение в орган за обслужване на въздушното движение (Unit training)" е обучение, включващо преходно обучение преди обучението на работно място, и обучение на работно място, необходимо за получаване на свидетелство за ръководител на полети;
в) "продължаващо обучение (обучение за продължаване) (Continuation training)" е обучение за запазване валидността на разрешенията;
г) "обучение на инструктори на работно място (Training of the on-the-job training instructors)", необходимо за получаване на валидно инструкторско разрешение;
д) обучение на изпитващи и/или оценители.
18в. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) "Общо въздушно движение (General Air Traffic (GAT)" означава всички движения на граждански въздухоплавателни средства, както и всички движения на държавни въздухоплавателни средства (включително военни, митнически и полицейски въздухоплавателни средства), когато тези движения се изпълняват в съответствие с процедурите на ИКАО.
19. "Възстановяване на квалификационен клас или разрешение" е административно действие, предприемано, когато срокът на квалификационния клас или разрешение е изтекъл, с което се подновяват правата, давани от квалификационен клас или разрешение.
20. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) "Базово ТО" е ТО на ВС, включващо форми "C" и "D", определени в програмата за ТО на отделните ВС. В случаите, когато ВС не се обслужва по програма за ТО, изградена на принципа на форми "A"/"B"/"C"/"D", базовото ТО се определя от одобрения "Регламент за техническо обслужване за отделното/отделните ВС".
21. "Полетно време" е цялото време от началото на движение на въздухоплавателното средство на собствена или външна тяга за изпълнение на излитане до пълното му спиране в края на полета.
22. "Полетно време като обучаем командир (SPIC)" е полетно време, през което инструкторът наблюдава действията на обучаемия като командир и не се намесва или управлява полета на въздухоплавателното средство.
23. "Предварително обучение (Pre-On-the-Job Training)" е фаза на обучение, по време на която с използване на тренажори и друго специфично оборудване предварително придобити навици и възможности прерастват в практически опит, необходим за започване на обучение на работно място.
24. "Преходно обучение (Transitional Training Phase)" е фазата на обучение след първоначалното обучение, по време на която специфичните теоретични знания за определено работно място се научават от обучаемия чрез прилагане на различни методи и които развиват определени умения.
25. "Потвърждаване на квалификационен клас или специално разрешение" е административно действие, предприемано в срока на валидност на квалификационен клас или разрешение, което позволява на притежателя им да продължи да упражнява правата, давани от него за следващ период при съответствие на определени условия.
26. "Професионален пилот" е пилот със свидетелство за правоспособност, което му позволява да пилотира ВС, изпълняващо полет в търговския въздушен превоз.
26а. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) "Психотропни вещества" са алкохол, опиум, канабис, седативни средства, хипнотични препарати, кокаин, други психостимуланти, халюциногенни вещества и разтворители, причиняващи халюцинации, летливи вещества, с изключение на кафе и тютюн.
27. "Първоначална проверка" е проверка на уменията за издаване на свидетелство, която включва и устно изпитване по преценка на изпитващия.
28. "Разрешение (Endorsement)" е право, вписано в свидетелството за правоспособност, с което се указва, че може да се упражняват правата, дадени с валидния квалификационен клас.
29. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) "Разрешение към свидетелство за правоспособност (Licence Endorsement)" е запис в свидетелството, с който се дават допълнителни права на притежателя, свързани с валидни квалификационни класове или разрешения.
30. "Разрешение към квалификационен клас (Rating Endorsement) е право, свързано с квалификационен клас или добавено като неразделна част от него, което определя специални условия, права или ограничения, отнасящи се към този клас.
31. (изм.- ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) "Разрешение към орган за ОВД (Unit Endorsement)" е право, вписано в свидетелството, което представлява част от него и указва индикатора за местоположение по ИКАО и секторите и/или работни места, на които притежателят на свидетелство е компетентен да работи.
31а. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) "Езиково разрешение (Language Endorsement)" означава право, вписано в свидетелството за правоспособност, което представлява част от него и указва нивото на езиковите умения на притежателя.
31б. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) "Инструкторско разрешение (Instructor endorsement)" е право, вписано в свидетелството, което представлява част от него и указва компетентността на притежателя да извършва обучение на работно място.
32. "Самостоятелно полетно време" е полетно време, през което обучаемият пилот е сам в пилотската кабина на ВС.
33. "Свидетелство за правоспособност на ученик РП (Student ATCLicence)" е свидетелство, издадено на кандидат за РП след успешно завършване на определени фази на обучение. Това свидетелство дава право на притежателя му да извършва обслужване по УВД в действителна въздушна обстановка под ръководството на правоспособен инструктор за обучение на работно място.
33а. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) "Свидетелство за правоспособност на РП (Air Traffic Control Licence)" е свидетелство, което предоставя право на неговия законен собственик да осъществява обслужване на въздушното движение (ОВД) в съответствие с квалификационните класове и разрешенията, съдържащи се в него.
33б. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) "Сектор (Sector)" означава част от контролиран район и/или част от район за полетна информация/горен район.
34. "Средство за летателно обучение (FTD - Flight Training Device)" е техническо средство за обучение, различно от летателен тренажор. Провежданите на него обучение и проверки се признават, ако то е одобрено от ГД "ГВА".
34а. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) "План за обучение за орган за обслужване на въздушното движение (ОВД) (Unit training Plan)" е одобрен план, в който подробно се описват процесите и сроковете, необходими за прилагане на процедурите на органа за ОВД за даден район под надзора на инструктор за обучение на работно място.
34б. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) "Схема за компетентност в органа за обслужване на въздушното движение (ОВД) (Unit Competence Scheme)" е одобрена схема, указваща метода, по който органа за ОВД поддържа компетентността на притежателите на свидетелства за правоспособност в него.
35. "Тип въздухоплавателно средство" са ВС с еднаква основна конструкция, вкл. и всички модификации освен тези модификации, които се отличават с промяна в управлението, летателните характеристики или състава на екипажа.
36. "Тренажор (STD - Synthetic Training Device)" е техническо средство, чрез което се имитира на земята полетът с ВС. Тренажорите са FS, FNPT, FTD или OTD (Other Training Device - друго средство за обучение).
37. "Тренажор за полетни и навигационни процедури - тип I (FNPT I)" - наземно тренажорно средство, което пресъздава пилотската кабина на клас самолети.
38. "Тренажор за полетни и навигационни процедури - тип II (FNPT II)" - наземно тренажорно средство, което пресъздава приборните табла на клас/тип многодвигателно ВС и вярно представя действието им като на истинско ВС, и включва визуална система, имитираща изгледа извън кабината на самолета.
39. "Туристически мотопланер (TMG)" е безмоторен самолет, който има неснемаем и неприбираем в полет двигател и неприбираемо витло и който може да излита и набира височина със собствена тяга.
40. "Форма на ТО" е съвкупност от дейности по ТО на ВС, двигателите и компонентите му, изпълнявани през интервал от време, летателни часове или кацания съгласно програмата за техническо обслужване на ВС.
41. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) "Управление на въздушното движение (УВД) (Air Traffic Management)" е съвкупност от бордни и наземни функции (обслужване на въздушното движение, управление на въздушното пространство и управление на потока на въздушното движение) за осигуряване на безопасност и ефективност на движението на въздухоплавателните средства във всеки етап на полета.
42. (нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) "Въздухоплавателно средство" по смисъла на раздели І, ІІ, ІІІ, ІV, V от глава първа е планер (G), свободен балон (FB), малко ВС (SA).

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2003 г.) (1) Лицата от авиационния персонал, които имат свидетелства за правоспособност, издадени по досегашния ред, упражняват правата по тях до 31.XII.2004 г., но не по-късно от изтичане на срока им на валидност.
(2) На лицата от авиационния персонал, които имат свидетелства за правоспособност, издадени по досегашния ред, вписването на нови квалификационни класове, разрешения и ограничения, както и удължаването и възстановяването на валидността на свидетелствата за правоспособност и квалификационните класове, се извършва по досегашния ред до 30.IX.2004 г.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Издадените свидетелства за правоспособност на пилоти на вертолети и самолети и на бордни инженери се заменят със свидетелства за правоспособност съгласно приложение № 35, а на ръководители на полети - съгласно приложение № 37.
(4) Издадените свидетелства за правоспособност за техническо обслужване се заменят със свидетелства за правоспособност съгласно приложение № 36. Свидетелствата за правоспособност на лицата с висше техническо или висше авиационно образование със стаж повече от 3 години като персонал, удостоверяващ техническото обслужване на ВС в лицензирана организация за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника, се заменят със свидетелства за правоспособност за техническо обслужване с вписан квалификационен клас "С".
(5) Свидетелствата за правоспособност по ал. 4 се заменят при условие, че притежателите им отговарят на изискванията на чл. 361.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) В заменените свидетелства за правоспособност по ал. 4 се вписват ограничения за упражняване само на правата към датата на замяната. Ограничението се заличава след като лицето отговори на изискванията на чл. 360, ал. 1. Притежателите на AML с ограничения, вписани при замяната, трябва да заличат вписаните ограничения до 1.VI.2011 г. След тази дата свидетелства за правоспособност AML с вписани при замяната ограничения са невалидни.
(7) В заменените свидетелства за правоспособност се вписват валидните квалификационни или подквалификационни класове за тип ВС, като срокът им на валидност се запазва.
(8) Замяната на свидетелствата по ал. 3 и 4 се извършва през периода 1.I.2004 - 31.XII.2004 г. въз основа на заявление, подадено от притежателя на свидетелството. Заявлението се подава не по-късно от четири месеца преди изтичане на срока на валидност на свидетелството или на съответния квалификационен клас.

 

§ 5. Главният директор на ГД "ГВА" уведомява Международната организация за гражданско въздухоплаване за разликите между изискванията на наредбата и международните стандарти и препоръчителни практики, въведени с приложение 1 "Лицензиране на персонала" към Международната конвенция за гражданско въздухоплаване.

 

§ 6. Главният директор на ГД "ГВА" публикува в "Сборник за аеронавигационна информация на Република България" изискванията за признаване на свидетелства за правоспособност, издадени в друга държава за полети на ВС, регистрирани в Република България.

 

§ 7. Главният директор на ГД "ГВА" дава указания по прилагането на тази наредба.

 

§ 8. Наредбата се издава на основание чл. 32, ал. 1 и 3, чл. 33, т. 4 и чл. 37, ал. 1 от Закона за гражданско въздухоплаване.

 

§ 9. Наредбата влиза в сила 6 месеца от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2003 Г. ЗА СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА АВИАЦИОННИЯ ПЕРСОНАЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2004 Г.)

 

§ 63. Навсякъде в обозначенията за клас медицинска годност римските цифри се заменят с арабски.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 145 ОТ 11 АВГУСТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ НА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВИАЦИОННА ТЕХНИКА

(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2004 Г.)

 

§ 5. В Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2003 г. и бр. 56 от 2004 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде думите "оперативно", "оперативното", "периодично", "периодичното" се заменят съответно с "линейно", "линейното", "базово", "базовото".

 

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2003 Г. ЗА СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА АВИАЦИОННИЯ ПЕРСОНАЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2006 Г.)

 

§ 14. (1) Инженерно-техническият персонал, който към 30.XII.2006 г. е допуснат до самостоятелна работа и по трудово правоотношение извършва техническо обслужване на средствата за УВД, получава свидетелство за правоспособност ATSML съгласно придобитата квалификация и специалност.
(2) За получаване на свидетелство за правоспособност ATSML лицата по ал. 1 подават заявление до ГД "ГВА", придружено с необходимите документи съгласно т. 16 от приложение № 7, в срок до 31.XII.2006 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2003 Г. ЗА СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА АВИАЦИОННИЯ ПЕРСОНАЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 14.03.3008 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 86 ОТ 2010 Г.)

 

§ 11. Наредбата влиза в сила от обнародването й в "Държавен вестник".

 

§ 12. Разпоредбите по чл. 75а и 75б влизат в сила от 5 март 2008 г.

 

§ 13. Член 249а, ал. 1 се прилага до 5 март 2008 г.

 

§ 14. Издадените приложения към свидетелствата за правоспособност по чл. 249а, ал. 2 са със срок на валидност до 4 март 2011 г.

 

§ 15. Изпитите по чл. 249а, ал. 3 се провеждат до 5 март 2011 г.

 

§ 16. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

 

§ 17. (1) Изпитите по чл. 335а се полагат до 17 май 2010 г.
(2) Правата, произтичащи от свидетелствата за правоспособност на ръководителите полети, които до 17 май 2010 г. не докажат професионално владеене на английски език на едно от нивата по чл. 25г, ал. 4, се прекратяват и свидетелствата за правоспособност се отнемат.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2003 Г. ЗА СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА АВИАЦИОННИЯ ПЕРСОНАЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2008 Г.)

 

§ 41. Изискванията за езиково ниво за ръководители на полети и ученик - ръководител на полети, влизат в сила на 17 май 2010 г.

 

§ 42. Свидетелства за правоспособност, издадени по досегашния ред, се привеждат в съответствие с изискванията на наредбата до 6 месеца от влизането й в сила.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 141 ОТ 2002 Г. ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА ГОДНОСТ НА НАВИГАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ВЪЗДУШНА НАВИГАЦИЯ И КАЦАНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 19.04.2012 Г.)

 

§ 12. Наредбата влиза в сила на 19 април 2012 г.

 

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 4
(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
Свидетелства за правоспособност, квалификационни класове, разрешения и ограничения, вписвани в тях
елства за правоспособност по категории ВСАбревиатура
I. Видове свидетелства за правоспособност
Самолети (Aeroplane)
1 (Зал., ДВ, бр. 14 от 2009 г.).
2 (Зал., ДВ, бр. 14 от 2009 г.).
3 (Зал., ДВ, бр. 14 от 2009 г.).
Вертолети (Helicopter)
4 (Отм., ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
5 (Отм., ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
6 (Отм., ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
Планери (Glider)
7 Свидетелство за правоспособност на
пилот (Планери)
Pilot Licence (Glider)
PL(G)
Свободни балони (Free Baloons)
8 Свидетелство за правоспособност на
пилот (Свободни балони)
Pilot Licence (Free Baloons)
PL(FB)
Малки ВС (Small Aircraft)
9 Свидетелство за правоспособност на
любител-пилот (Малки ВС)
Private Pilot Licence (Small Aircraft)
PPL(SA)
Свидетелства за правоспособност на членове на екипажа, различни от пилоти
10 Свидетелство за правоспособност на
борден инженер
Flight Engineer Licence
F/EL
11 Свидетелство за правоспособност на
борден навигатор (щурман)
Flight Navigator Licence
F/NL
12 Свидетелство за правоспособност на
борден радист
Flight Radiooperator Licence
F/ROL
13 Свидетелство за правоспособност на
борден оператор
Flight Operator Licence
F/OL
14 Свидетелство за правоспособност
на стюард(еса)
Cabin Attendante Licence
C/AL
15 Свидетелство за правоспособност на
борден съпроводител
Flight Convoy Licence
F/CL
Свидетелства за правоспособност на наземен авиационен персонал
16 Свидетелство за правоспособност на
ученик - ръководител полети
Student AirTraffic Controller Licence
SATCL
17 Свидетелство за правоспособност на
ръководител полети
AirTraffic Controller Licence
ATCL
18 Свидетелство за правоспособност за
техническо обслужване на ВС
Aircraft Maintenance Licence
AML
19 Свидетелство за правоспособност
полетен диспечер
Flight Operations Officer Licence
FDL
20. Свидетелство за правоспособност
на асистент - координатор на полети
FDA
21. Свидетелство за правоспособност
за координатор по УВД
CATM
II. Квалификационни класове, разрешения и ограничения, вписвани в свидетелствата за правоспособност на член на екипаж
За еднопилотни самолети (Single-Pilot Aeroplane SPA)
1 Клас самолети с един бутален двигател -
кацащи и излитащи от земна повърхност
SE-L
2 Клас самолети с един бутален двигател -
кацащи и излитащи от водна повърхност
SE-S
3 Мотопланери (вкл. Туристически мотопланери)MG/TMG
4 Клас самолети с повече от един бутален
двигател - кацащи и излитащи от земна повърхност
ME-L
5 Клас самолети с повече от един бутален
двигател - кацащи и излитащи от водна
повърхност
ME-S
6 Клас самолети от един производител с
един турбовитлов двигател - кацащи и
излитащи от земна повърхност
STA-L
7 Клас самолети от един производител с
един турбовитлов двигател - кацащи и
излитащи от водна повърхност
STA-S
8 Полети по ППП с еднодвигателни
самолети
IR(SEA)
9 Полети по ППП с многодвигателни
самолети
IR(MEA)
За многопилотни самолети (Multi-Pilot Aeroplane SPA)
10 Тип самолетType (A)
11 (Отм., ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
За вертолети
12 Тип вертолетType(H)
13 Полети по ППП с еднопилотни
еднодвигателни вертолети
IR(SHE)
14 (Отм., ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
15 (Отм., ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
За планери
16 Нормални планериN(G)
17 Акробатични и нормални планериA(G)
За свободни балони
18 БалониB(FB)
19 МотобалониBE(FB)
20 ДирижаблиD(FB)
За малки ВС
21 Много леки самолетиVLA
22 Свръхлеки самолетиULA
23 Свръхлеки вертолетиULH
24 Моторни делтапланериMHG
За провеждане на летателно обучение
25 Летателен инструктор на самолетFI(A)
26 Инструктор за обучение за квалификационен
клас за клас самолети
CRI(A)
27 Инструктор за обучение за квалификационен
клас за тип самолет
TRI(A)
28 Инструктор за обучение за квалификационен
клас за ППП на самолети
IRI(A)
29 Инструктор за обучение на тренажор на самолетSFI(A)
30 Летателен инструктор на вертолетFI(H)
31 Инструктор за обучение за квалификационен
клас за тип вертолет
TRI(H)
32 Инструктор за обучение за квалификационен
клас за ППП на вертолети
IRI(H)
33 Инструктор за обучение на тренажор на вертолетSFI(H)
34 Пилот-инструктор на планерFI(G)
35 Пилот-инструктор на свободен балонFI(FB)
36 Борден инженер-инструктор за
квалификационен клас за тип ВС
TRI(E)
37 Борден навигатор-инструкторINS(FN)
38 Борден радист-инструкторINS(FRO)
39 Борден оператор-инструкторINS(FO)
40 Стюард(еса)-инструкторINS(CA)
41 Борден съпроводител-инструкторINS(FC)
Други квалификационни класове
42 За изпълнение на полети по особените
правила за визуални полети
S-VFR
43 За изпълнение на полети по правилата
за визуални полети през нощта
VFR-Night
44 За изпълнение на полети за АХР II класAGR-II
45 За изпълнение на полети за АХР I класAGR-I
46 Радиотелефонен операторRТO
47 Борден оператор на система за летателни
проверки на наземните съоръжения за
въздушна навигация и кацане
NFIS
48 Старши(а) стюард(еса)SС/А
Разрешения към свидетелствата за правоспособност на член от екипажа
49 За изпълнение на кацане при
метеорологичен минимум по Cat II
CatII
50 За изпълнение на кацане при
метеорологичен минимум по Cat III (A/B)
CatII(A/B)
51 За изпълнение на излитане при
намалена видимост
LV-TO
52 За изпълнение на полети с увеличена
продължителност със самолети с два
газотурбинни двигателя
ETOPS
53 За изпълнение на полети в райони със
задължителни навигационни характеристики
на ВС / региони на аеронавига ционния план
RNP
54 Излитане и кацане на платформи с вертолетиFLAT
55 Строително-монтажни работи от въздуха с вертолетиCNSTR
56 Гасене на пожари от въздуха с вертолети и самолетиFF(A/H)
57 Полети с товари на външно окачване
с вертолети, с посочване категорията на товара
EXT(Cat...)
58 Полети за летателни проверки на наземните
съоръжения за въздушна навигация и кацане
F-TNAV
59 Издигане на планериTGLD
60 Полети за пускане на парашутистиPD
61 Изпълнение на полети за изпитване на ВСTP-A/H/G/FB
62 Изпълнение на полети срещу
възнаграждение при АО PL(G) и PL(FB)
A-SRV
63 Кацане и излитане от водна повърхност
за мотоделтапланери
MHG-W
Ограничения в свидетелствата за правоспособност на член от екипажа
64 Обучаем за придобиване на квалификационен класSTUDENT
65 Може да действа само като втори пилотCOP
66 (Отм., ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
67 (Отм., ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
Проверяващи пилоти
68 (Отм., ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
69 (Отм., ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
70 (Отм., ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
71 (Отм., ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
72 (Отм., ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
73 (Отм., ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
74 (Отм., ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
75 (Отм., ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
76 (Отм., ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
77 (Отм., ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
III. Квалификационни класове, разрешения и ограничения, вписвани в свидетелствата за правоспособност на наземен авиационен персонал
Квалификационни и подквалификационни класове
1 Визуално обслужване на въздушното движение (ОВД) на летищетоADV
2 Приборно ОВД на летищетоADI
3 Процедурно ОВД в летищния контролиран районAPP
4 ОВД в летищния контролиран район чрез средства за обзорАPS
5 Процедурно ОВД в контролирания районАCP
6 ОВД в контролирания район чрез средства за обзорАCS
7 Самолети с газотурбинни двигателиA1
8 Самолети с бутални двигателиA2
9 Вертолети с газотурбинни двигателиA3
10 Вертолети с бутални двигателиA4
11 Други подквалификационни класове към
квалификационен клас А
А...
12 Самолети с газотурбинни двигателиB1.1
13 Самолети с бутални двигателиB1.2
14 Вертолети с газотурбинни двигателиB1.3
15 Вертолети с бутални двигателиВ1.4
16 Други подквалификационни класове към
квалификационен клас В1
В1...
17 Полетен диспечер - инструкторINS(FOO)
Разрешения към квалификационните класове и разрешения
18 Контрол на въздушното движението (КВД) по маневрената площ на летищетоGMC
19 Контрол на въздушното движениеAIR
20 Контрол на въздушното движение в контролираната зона за излитане и кацанеTWR
21 Контрол на въздушното движение по маневрената площ на летището чрез средствата за обзорGMS
22 Контрол на въздушното движение чрез радарRAD
23 Контрол на въздушното движение чрез автоматичен зависим обзорADS
24 Контрол на въздушното движение чрез прецизен радар за подходPAR
25 Контрол на въздушното движение чрез обзорен радар за подходSRA
26 Контрол на въздушното движение в летищния контролиран район от отделно работно място, от което се извършва само сепариране на потоците отлитащи и долитащи ВС на едно или повече летищаTCL
27 Инструктор за обучение на работно мястоOJTI
28 Планиране и разпределение на въздушното пространствоASM
29 Организация на потоците въздушно движениеATFM
30 Координиране на полетитеFDА
31 Полетно-информационно обслужване на полетитеFIS
32 Търсене и спасяванеSAR
33 Инструктор на тренажорSIMI
33a Летищно полетно-информационно обслужванеAFIS
Квалификационни класове към AML
34 За техническо обслужване на тип ВСType(...)
35 Планер на ВСAFR
36 Планер на ВС - компоненти от композитни материалиAFR COMP
37 Системи на ВС - общоА/С
38 Силови установкиPWR
39 Въздушни витлаPROP
40 Спомагателни силови установкиAPU
41 Системи за управление на ВСCTL
42 Противообледенителни системиICE
43 Противопожарни системиFIR
44 Системи за херметизацияPRE
45 Системи за кондициониране на въздухаACD
46 Хидравлични системиHYD
47 Кислородни системиOXY
48 Горивни системиFUE
49 Маслени системиOIL
50 Дренажни системиSUC
51 Системи за подгряванеHET
52 Други системи на ВС...
53 Авиационен тренажор (тип ВС)FSIM
54 Бордно електронно оборудванеAVC
55 Полетни записващи устройстваFREC
56 Отстраняване и защита от обледенениеADICE
57 Други системи от оборудването на ВС...
Приложение № 2 към чл. 10, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
Данни и информация, съдържащи се в свидетелство за медицинска годност
I. Съдържание на свидетелство за медицинска годност:
1. идентификационен номер - определен от ГД "ГВА" (ЕГН);
2. клас на медицинската годност;
3. срок на валидност за I клас, ако отговаря на условията;
4. срок на валидност за II клас;
5. трите имена на притежателя на свидетелството;
6. дата на раждане;
7. националност;
8. дата и място на първоначалния медицински преглед;
9. дата и място на последния медицински преглед за продължаване срока на валидност;
10. дата на последната електрокардиография;
11. дата на последната аудиометрия;
12. ограничения, условия и/или отклонения;
13. име, номер и подпис на упълномощения авиомедицински експерт;
14. дата на общия преглед;
15. подпис на притежателя на свидетелството.
II. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
Приложение № 3 към чл. 19, ал. 1

(Предишно Приложение № 3 към чл. 10, ал. 1 - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 4 към чл. 30, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Изтегли приложението

Приложение № 5 към чл. 30, ал. 2

Изтегли приложението

Приложение № 6 към чл. 33, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Изтегли приложението

Приложение № 7 към чл. 43, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Изтегли приложението

Приложение № 8 към чл. 54, ал. 1

Списък на данните, подлежащи на вписване в летателната книжка на член на екипаж

I. Записите в летателната книжка са за:
1. Име и адрес на притежателя
2. За всеки полет:
2.1. името на командира на ВС;
2.2. дата на полета;
2.3. летища на излитане и кацане;
2.4. часове на излитане и кацане (в UTC);
2.5. тип и регистрационно-опознавателни знаци на ВС (един или повече двигатели);
2.6. обща продължителност на полета;
2.7. общо полетно време с натрупване (на всяка страница).
3. За всяко упражнение на тренажор:
3.1. тип и обозначение на тренажора;
3.2. вид на упражнението;
3.3. дата на провеждане;
3.4. продължителност на упражнението;
3.5. общо полетно време на тренажор с натрупване.
4. Изпълнявани функции като:
4.1. командир на ВС, включително самостоятелното време, като обучаем КВС и като КВС под наблюдение;
4.2. втори пилот;
4.3. обучаем с инструктор;
4.4. летателен инструктор/проверяващ.
5. Условия на полета:
5.1. през нощта по правилата за визуални полети;
5.2. по специалните правила за визуални полети;
5.3. по правилата за полети по прибори.

II. В летателната книжка се записват:
1. Преминато обучение и тренировки - вид, начална и крайна дата, подпис на инструктора или ръководителя на обучението в АУЦ.
2. Дадени разрешения - вид, начална и крайна дата, подпис на инструктора или ръководителя на обучението в АУЦ.

III. Записване на полетното време:
1. За полетно време като КВС:
1.1. притежателят на свидетелство за правоспособност записва цялото полетно време, през което е бил командир на ВС;
1.2. кандидатът за свидетелство за правоспособност може да записва самостоятелното полетно време и полетното време като обучаем КВС, което се потвърждава с подпис на инструктора;
1.3. инструкторът може да записва полетното време, през което е изпълнявал функции на инструктор, като полетно време като КВС;
1.4. проверяващият може да записва изцяло времето при летателни проверки, през което е заемал пилотска седалка, като полетно време като КВС;
1.5. вторият пилот, изпълняващ функциите на КВС под наблюдение на КВС, за самолети с повече от един пилот може да записва изцяло полетното време като полетно време като КВС, което се потвърждава с подпис на наблюдаващия КВС;
1.6. за серия от полети, извършени в един ден, всеки от който започва от едно и също място, с продължителност до 30 минути, може да се записва общото им време като един запис.
2. Полетно време като втори пилот: притежателят на свидетелство за правоспособност записва полетното време, през което е изпълнявал функциите на втори пилот на самолет с повече от един пилот, като време на втори пилот.
3. Полетно време като втори пилот при подсилен състав на екипажа - записва се полетното време, през което е заемана пилотска седалка.
4. Полетно време като обучаем - кандидатът за свидетелство за правоспособност записва изцяло времето на летателно обучение и полетното време по прибори на земя, което се потвърждава с подпис на инструктора.
5. Полетно време като КВС под наблюдения - при условие, че методът на наблюдение е одобрен от ГД "ГВА", втори пилот, изпълняващ функциите на КВС под наблюдение, може да записва това време като полетно време като КВС, ако за осигуряване на безопасността не се е налагала намесата на наблюдаващия КВС.
IV. Обучаемият пилот носи със себе си летателната книжка при изпълнение на самостоятелни полети за доказване на разрешението за самостоятелния полет от инструктора.

Приложение № 9 към чл. 82, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 10 към чл. 83

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 11 към чл. 90, ал. 1, т. 1

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 12 към чл. 90, ал. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 13 към чл. 90, ал. 1, т. 3

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 14 към чл. 90, ал. 1, т. 4

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 15 към чл. 91

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 16 към чл. 99

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 17 към чл. 101, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 18 към чл. 102, ал. 2, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 19 към чл. 102, ал. 2, т. 2

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 20 към чл. 122

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 21 към чл. 127

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 22 към чл. 154, ал. 1

(Доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 23 към чл. 155

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 24 към чл. 160, ал. 1, т. 1

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 25 към чл. 160, ал. 1, т. 2

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 26 към чл. 160, ал. 1, т. 3

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 27 към чл. 161

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 28 към чл. 170, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 29 към чл. 171, ал. 2, т. 1

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 30 към чл. 171, ал. 2, т. 2

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 31 към чл. 193

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Приложение № 32 към чл. 274, ал. 2, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.)

Курс по техническо обслужване на ВС за бордни инженери

1. Курсът се преминава от кандидати за бордни инженери без предишен опит в техническото обслужване на ВС.
2. Предназначението на курса е да:
а) запознае кандидата с основните процедури при техническо обслужване на ВС;
б) даде на кандидата допълнително техническа подготовка, специално по отношение на признаците на откази на системите;
в) (изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) подготви кандидата да приема ВС след изпълнение на линейно техническо обслужване и на процедурите, свързани с MEL.
Теоретично обучение
3. Теоретичното обучение е в обем 100 часа допълнително към програмата за обучение на транспортни пилоти по следните предмети:
а) планер и системи на ВС - 021 01;
б) електрическа система - 021 02;
в) силова установка и аварийно оборудване - 021 03/04;
г) прибори и система за автоматично управление на полета - 022 01/02.
Практическо обучение
4. Практическото обучение се провежда в лицензирана организация за техническо обслужване на ВС, като практическото обучение да се проведе на повече от един тип ВС.
5. Кандидатът заедно с опитен технически състав по техническото обслужване на ВС участва в работите по техническо обслужване на:
а) планер и управление - 5 дни;
б) двигатели - 5 дни;
в) приборооборудване - 5 дни;
г) колесник и спирачки - 5 дни;
д) оборудване на пилотската и пътническа кабина и аварийно оборудване - 5 дни;
е) наземно осигуряване и обслужване на ВС - 5 дни.

Приложение № 33 към чл. 274, ал. 3

Подготвителен летателен курс за бордни инженери

1. Курсът се преминава от кандидати за бордни инженери на ВС, без опит за полети по правилата за полети по прибори като професионални пилоти.
2. Предназначението на курса е да даде на кандидата основни умения за пилотиране и използване на приборите и навигационните средства, необходими за спазване на процедурите при излитане, изпълнение на подход за кацане и кацане.
Организация на курса
3. Курсът трябва да се провежда на летателен тренажор, FNPT II или на самолет, оборудван за полети по правилата за полети по прибори.
4. Курсът може да се комбинира с курс за обучение на тип самолет, необходим за издаване на F/EL.
Програма за обучение
5. Програмата се разработва конкретно за използваните тип самолет, летателен тренажор или FNPT II и се одобрява от ГД ГВА.
6. Програмата включва не по-малко от 8 часа летателно обучение на самолет, летателен тренажор или FNPT II и не по-малко от 10 часа инструктаж и обучение на земя. Летателното обучение включва:
а) пилотиране на самолета в чиста конфигурация и в конфигурация за подход за кацане и кацане;
б) балансиране на самолета и отчитане на ефектите от промяна на конфигурацията или тягата;
в) подхождане към срив и възстановяване от ранна фаза на предупреждение за срив;
г) основи на полета по прибори с използване на цялата приборна дъска;
д) използване на автопилота;
е) използване на директорната система, ако е налична;
ж) следване на VOR/NDB радиал;
з) подход за кацане и минаване на втори кръг;
и) поддържане на представа за ситуацията.

Приложение № 34 към чл. 277

Изтегли приложението

Приложение № 35 към § 4

Замяна на свидетелства за правоспособност на бордни инженери

(Загл. доп. - ДВ, бр. 84 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

Таблица № 1. Пилоти на самолети (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
Таблица № 2. Квалификационни класове за инструктори на самолети (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
Таблица № 3. Пилоти на вертолети (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
Таблица № 4. Квалификационни класове за инструктори на вертолети (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
Таблица № 5. Бордни инженери
ПритежаваноНовоУсловия заУсловия за
свидетелство засвидетелствозамянапремахване на
правоспособностограниченията
(1)(2)(3)(4)
1Свидетелство заF/ELВисше авиационно- - -
правоспособностобразование
на борден
инженер/механик
2Свидетелство заF/EL с ограничениеБез висшеТеоретичен изпит
правоспособностза ВС, регистрираниавиационноза ATPL и повече
на борденв РБобразованиеот 1500 часа като
инженер/механикборден инженер

 

Приложение № 36 към § 4, ал. 4
(Ново - ДВ, бр. 84 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.)
Замяна на свидетелства за правоспособност за техническо обслужване на ВС
Притежавано свидетелство за правоспособностНово свидетелство за правоспособност и квалификационен класОграниченияШремахване на ограниченията след успешно полагане на теоретичен изпит по следните модули от приложение № 5
12345
1Авиоинженер-механик/авиотех-AML A1, B1.1Без: Обслужване на елек-3; 4; 5; 6.11; 7.7; 11.5; 11.6; 11.8;
ник - механик на самолет II, III,трическа система, на авио-11.14; 11.12; 11.15; 11.18;
IV гр. с турбинни двигателиникс от малко линейно15.11 (FADEC)
ТО и на електрониката
на авиационните двига-
тели (NO: ELECTR,
AVC-LINE, FADEC)
2Авиоинженер-механик/авиотех-AML A1, B1.1Без: Обслужване на елек-3; 4; 5; 6.11; 7.7; 11.5; 11.6; 11.8;
ник - механик на самолет II, III,трическа система, на авио-11.14; 11.12; 11.15; 11.18; 15; 17
IV гр.никс от малко оператив-
но ТО и силова установка
(NO: ELECTR, AVC-LINE,
PWR)
3Турбинни двигателиAML A1, B1.1Без: Обслужване на елек-3; 4; 5; 6.11; 7.7; 7.8; 7.14; 7.16
трическа система, на авио-до 7.19; 11; 17
никс от малко линейно
ТО, на конструкцията
на самолета и системите
на ВС (NO: ELECTR,
AVC-LINE, AFR COMP,
A/C)
4Авиоинженер-механик/авиотех-AML A2, B1.2Без:Обслужване на елек-3; 4; 5; 6.11; 7.7; 11.5; 11.6; 11.8;
ник - механик на самолет I гр.трическа система, на авио-11.12; 11.14
с бутални двигателиникс (NO: ELECTR, AVC)
5Авиоинженер-механик/авиотех-AML A3, B1.3Без: Обслужване на елек-3; 4; 5; 7.4; 7.7; 12.7;12.8; 12.10;
ник - механик на вертолет стрическа система, на авио-12.13; 12.15
турбинни двигателиникс от малко линейно
ТО и на електрониката
на авиационните двига-
тели (NO: ELECTR,
AVC-LINE, FADEC)
6Авиоинженер-механик/авиотех-AML A4, B1.4Без: Обслужване на елек-3; 4; 5; 7.4; 7.7; 12.7;12.8; 12.10;
ник - механик на вертолет с бу-трическа система, на авио-12.13; 12.15
тални двигателиникс (NO:ELECTR, AVC)
7Авиоинженер/техник по радио-AML B2Без: Обслужване на елек-8; 13.1 до 13.3; 13.4 (директор-
оборудване на самолет II, III,трическа система, на при-на система и инерционна нави-
IV гр./ вертолетборно оборудване (NO:гационна система); 13.5; 13.7
ELECTR, INSTR)до 13.10;14
8Авиоинженер/техник по прибор-AML B2Без: Обслужване на елек-13.1; 13.3 (система за увелича-
но оборудване на самолет III,трическа система, на радио-ване на устойчивостта на вер-
IV гр.оборудване (NO: ELECTR,толет, системи за автоматич-
RADIO)но кацане); 13.4; 13.5; 13.6; 13.9;
13.10; 14
9Авиоинженер/техник по електро-AML B2Без: Обслужване на радио-13.1; 13.3 (система за увелича-
и приборно оборудване на са-оборудване (NO: RADIO).ване на устойчивостта на вер-
молет II гр. и вертолетОбслужване на електри-толет, системи за автоматич-
ческа система на самолетино кацане)13.4; 13.5; 13.6; 13.9;
до 25 т (ELECTR13.10; 14
aeropl. up to 25 t.)
10Авиоинженер/техник по електро-AML B2Без: Обслужване на авио-5; 8; 13.3 (система за увелича-
оборудване на самолет III гр.никс (NO: AVC)ване на устойчивостта на вер-
толет, системи за автоматич-
но кацане); 13.4; 13.6; 13.7; 13.8;
13.9; 13.10; 14
11Авиоинженер/техник по радио-,AML B2Обслужване на ВС под5; 8; 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.6;
електро- и приборно оборудване5700 кг (AIRCR below13.7; 13.8; 13.9; 13.10; 14
на самолет и вертолет I гр.5700 kg)
12Авиоинженер/техник електро- иAML B2Без ограниченияНе се изисква преминаване
авионикс на самолет и вертолетна изпит по модули
II, III и IV гр.

Забележка. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.) Кандидати за замяна на свидетелства за правоспособност с квалификационен клас B2, притежаващи права за удостоверяване на малко линейно ТО по специалности радио-, електро- и приборно оборудване, запазват правата си, като в т. XI "Ограничения" от свидетелството се записва " С изключение на малко линейно ТО на авионикс системите и електро-EXCEPT AVC-LINE AND ELECTR-LINE.

Приложение № 37 към § 4, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 56 от 2004 г.)

Замяна на свидетелствата за правоспособност на РП

Съществуваща отметкаКвалификационен клас по наредба № 1Разрешение към квалификационен клас
1.TWRADITWR/GMS
2.TWRADITWR
3.APPAPSRAD
4.ACCACSRAD

Забележки:
1. Приравняването по ред 1 се отнася за РП от РЦ за ОВД София и РЦ за ОВД Варна.
2. Приравняването по ред 2 се отнася за РП от ЛЦ за ОВД Бургас, ЛЦ за ОВД Горна Оряховица и ЛЦ за ОВД Пловдив.
3. Приравняването по ред 3 се отнася за РП от РЦ за ОВД София, РЦ за ОВД Варна и ЛЦ за ОВД Бургас.
4. Приравняването по ред 4 се отнася за РП от РЦ за ОВД София и РЦ за ОВД Варна.
5. Притежателите на инструкторски права за РМ получават разрешение към свидетелството за правоспособност на РП за OJTI.
6. Притежателите на инструкторски права в РЛТ получават разрешение към свидетелството за правоспособност на РП - SIMI.
7. Ръководителите на полети от ЦПРВП получават разрешение към свидетелството за правоспособност на РП - ASM.
8. Ръководителите на полети от сектор ОПВД получават разрешение към свидетелството за правоспособност на РП - ATFM.
9. Ръководителите на полети-асистенти (РПА) получават разрешение към свидетелството за правоспособност на РП - FD.
10. Ръководителите на полети от КЦТиС получават разрешение към свидетелството за правоспособност на РП - SAR.
11. Ръководителите на полети от ЦПИ получават разрешение към свидетелството за правоспособност на РП - FIC.

Приложение № 38 към чл. 25г, ал. 5
(Ново - ДВ, бр. 28 от 2008 г.)

Изтеглете приложението

 

Категории Новини