Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение

Издадена от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.19 от 5 Март 2019 г.

Глава първа
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. редът и условията за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (техника);
2. издаването на удостоверение за регистрация на учебни форми за извършване на обучение за придобиване на правоспособност за работа с техника;
3. осъществяване на контрол за дейностите по т. 1 и 2;
4. информацията, която се включва в регистъра по чл. 7 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ) относно:
а) регистрация, отчет и контрол на техниката и на лицата, придобили правоспособност за работа с нея;
б) лицата, които притежават разрешение за теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техника;
в) преподавателите, извършващи обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за работа с техника.

Чл. 2. (1) Обучението за придобиване на правоспособност за работа с техника се извършва от учебни форми, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от министъра на земеделието, храните и горите при условията и по реда на тази наредба. За извършване на обучението се регистрират лицата по чл. 13б, ал. 2 от ЗРКЗГТ.
(2) Лицата по ал. 1 организират и извършват обучението в учебни центрове при условията и по реда, предвидени в тази наредба, в съответствие с изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техника по чл. 13в, ал. 1 от ЗРКЗГТ.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.