Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените

Приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 18 декември 1979 г.
(Ратифицирана с Указ № 1944 от 18 септември 1981 г. – ДВ, бр. 76 от 1981 г. В сила за България от 10 март 1982 г. Оттегляне на резервата по чл. 29, ал. 1 със закон на Народното събрание от 5 май 1992 г. – резервата е оттеглена на 24 юни 1992 г.)
(Обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.)

Държавите – страни по тази конвенция,
отбелязвайки, че Уставът на Организацията на обединените нации отново утвърди вярата в основните права на човека, в достойнството и ценността на човешката личност и в равноправието на мъжете и жените,
отбелязвайки, че Всеобщата декларация за правата на човека потвърждава принципа за недопускане на дискриминация и провъзгласява, че всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права и че всеки човек трябва да притежава всички права и всички свободи, провъзгласени в нея, без каквато и да било разлика, в това число и разликата по отношение на пола,
отбелязвайки, че държавите – страни по международните пактове за правата на човека, имат задължението да осигурят равноправното осъществяване на всички икономически, социални, културни, граждански и политически права на мъжете и жените,
вземайки под внимание международните конвенции за поощряване на равноправието на мъжете и жените, сключени под егидата на Организацията на обединените нации и специализираните агенции,
отчитайки също резолюциите, декларациите и препоръките за поощряване на равноправието на мъжете и жените, приети от Организацията на обединените нации и специализираните агенции,
изразявайки същевременно загриженост, че въпреки тези разнообразни документи все още съществува значителна дискриминация по отношение на жените,
напомняйки, че дискриминацията на жените нарушава принципите за равноправие и уважение на човешкото достойнство, препятства участието на жените наравно с мъжете в политическия, социалния, икономическия и културния живот на страните им, представлява пречка за увеличаване благосъстоянието на обществото и семейството и все повече затруднява пълното разкриване на възможностите на жените да допринесат за благото на своите страни и човечеството,
проявявайки загриженост от това, че в условията на бедност жените имат най-малък достъп до продоволствие, здравеопазване, образование, професионална подготовка и възможности за трудова заетост, както и до други потребности,
изразявайки убеденост в това, че установяването на нов международен икономически ред, основан на равенство и справедливост, значително ще спомогне за насърчаване на равнопоставеността между мъжете и жените,
подчертавайки, че премахването на апартейда, всички форми на расизма, расовата дискриминация, колониализма, неоколониализма, агресията, чуждестранната окупация и господство и намесата във вътрешните работи на държавите е необходимо за пълното осъществяване на правата на мъжете и жените,
потвърждавайки, че укрепването на международния мир и сигурност, отслабването на международното напрежение, взаимното сътрудничество между всички държави независимо от техните социални и икономически системи, всеобщото и пълно разоръжаване и особено ядреното разоръжаване при строг и ефикасен международен контрол, утвърждаването на принципите за справедливост, равенство и взаимна изгода в отношенията между страните и осъществяването на правата на народите, намиращи се под чуждестранно и колониално господство и чуждестранна окупация, на самоопределение и независимост, както и уважението на националния суверенитет и териториалната цялост на държавите ще спомогнат за социалния прогрес и развитие и като резултат от това ще спомогнат за постигането на пълно равенство между мъжете и жените,
изразявайки убеденост в това, че пълното развитие на всяка страна, благосъстоянието на целия свят и делото на мира изискват максималното участие на жените наравно с мъжете във всички области,
съзнавайки значението на приноса на жените за благосъстоянието на семейството и за развитието на обществото, неполучил досега пълно признание, социалното значение на майчинството и ролята на двамата родители в семейството и за възпитанието на децата и съзнавайки, че ролята на жените във възпроизводството не трябва да бъде причина за дискриминация, а възпитанието на децата изисква съвместна отговорност на мъжете и жените и обществото като цяло,
съзнавайки, че за постигането на пълно равенство между мъжете и жените е необходимо да се промени традиционната роля както на мъжете, така и на жените в обществото и семейството,
изразявайки решимост да прилагат принципите, провъзгласени в Декларацията за премахване на дискриминацията по отношение на жените, и с тази цел да приемат необходимите мерки за премахване на такава дискриминация във всички нейни форми и прояви,
се споразумяха за следното:

ЧАСТ I


За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.