Списък на хармонизираните стандарти за лични предпазни средства

От 21 април. 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/425 от 9 март 2016 година относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета

Както и до момента, производителят или негов упълномощен представител в ЕС могат да докажат качествата на всяко съответно ЛПС като използват европейските хармонизирани стандарти.

Съответствието с европейски хармонизиран стандарт осигурява по подразбиране съответствие със съществените изисквания за здраве и безопасност. Номерата на тези стандарти се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Първият списък с данните на хармонизираните стандарти, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз съгласно Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета бе публикуван в официален вестник 2018/C 113/04.

В обобщението по-долу са представени данните за хармонизираните стандарти, публикувани от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ). В него се възпроизвежда информацията, която вече е публикувана в серия L или серия C на ОВ, както е посочено в колони (2), (5) и/или (7). В информацията се съдържат всички данни, които към момента на изготвяне на обобщението все още са осигурявали презумпция за съответствие, заедно с данните, които вече са оттеглени от ОВ.

Това е актуалният последен сумаризиран списък на хармонизираните стандарти за лични предпазни средства, публикуван на 22.07.2021 г.


За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.