ДВ, бр.13 от 16.02.2016: Изменение на Закон за движението по пътищата и Закон за интеграция на хората с увреждания

С преходните и заключителните разпоредби на новия Закон за обществените поръчки, обнародван в бр. 13 на Държавен вестник от 16 февруари 2016 г. са направени изменения в:

В ЗИХУ е отменен чл. 30, който гласеше, че " Министерският съвет одобрява списък на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки. Списъкът се публикува в Регистъра на обществените поръчки по чл. 21 от Закона за обществените поръчки."

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай