ДВ, бр. 99 от 12.12.2017: Промени в КСО и ЗЛБ – не касаят ЗБУТ

С преходните и заключителни разпоредби към Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. са направени допълнения на Закона за лечебните заведения

С преходните и заключителни разпоредби към Закона за бюджета на държавното обществено осифуряване за 2018 г. са направени изменения на Кодекса за социално осигуряване

Промените не касаят здравословни и безопасни условия на труд.