ДВ, бр. 98 от 27.11.2018: Нова наредба за здравни изисквания за обществени перални

В броя е обнародвана Наредба № 12 от 16.11.2018 г. за здравните изисквания към обществените перални, която отменя Наредба № 37 от 1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални.

Наредбата се отнася до:

  1. перални, предназначени за предоставяне на перилни услуги на гражданите, на обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, на заведенията за хранене и развлечения и на други търговски, производствени, промишлени и стопански обекти, както и ведомствени перални за обслужване единствено на обекта, към който са разкрити;
  2. индивидуални перални на самообслужване, предназначени за предоставяне на перилни услуги на гражданите, които сами извършват перилния процес.

Вижте пълен списък в края на това съобщение.

Засегнатите лица е необходимо внимателно да прегледат цялата наредба, която внася доста нови елементи.

Някои акценти, които правим, са:

Специфични изисквания за осветлението

Внимание заслужава направената препратка в чл. 12 по отношение на осветлението към изискванията на БДС EN 12464-1 „Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито“.

Да припомним, че за работните места на закрито все още е валидна Наредба № 49 от 23.01.1976 г. за изкуствено осветление на сградите и при измервания се прави съпоставка с нормите описани в нея. За обществените перални, обаче, оценката на съответствието трябва да бъде със стандарта.

Само тази част веднага ни насочва към необходимостта от прераглеждане на оценката на риска със сравняване на наличните измервания (или направа на нови) със стойностите в стандарта, които в някои случаи са по-високи от тези в наредбата.

Изисквания за предварителен медицински преглед

Старата наредба изискваше работещите в обществените перални да преминават ежегодни медицински прегледи от лекар терапевт и дермато-венеролог. Тези изисквания остават, като вместо "терапевт", прегледът може да е от ОПЛ.

Предварителните медицински прегледи и изследвания се провеждат преди постъпване на работа и включват:
1. преглед от общопрактикуващ лекар (ОПЛ) или от лекар – специалист по вътрешни болести;
2. бактериологично изследване за носителство на шигели, салмонели, ентеропатогенни Ешерихия коли и коремнотифно носителство;
3. изследвания за чревни хелминти и протозои;
4. бактериологично изследване за стафилококово носителство.

Изисквания за внедряване на Добра производствена практика

Добрата производствена практика трябва да включва разработена програма за последователността на перилния процес и система от мерки за поддържане на добро хигиенно състояние на помещенията и транспортните средства за превоз на пране.

Ръководството за Добра производствена практика ще бъде разработено от представителните за икономическата дейност организации съгласувано с главния държавен здравен инспектор. Не е поставен срок докога да се разработи това ръководство.

Срокове за осигуряване на съответствие с наредбата

Обществените перални, разкрити до влизане в сила на наредбата, привеждат устройството си в съответствие с изискванията на раздели II и III в срок до една година от влизане в сила на наредбата.

Забраната за разкриване на обществени перални в населени места без изградена канализационна система не се отнася до ведомствените обществени перални, разкрити до влизане в сила на наредбата и въведени в експлоатация в съответствие с действащите изисквания за устройство на територията в населени места без изградена централна канализационна мрежа.


Пълен списък на обектите, за които се прилага наредбата:

1. Перални, предназначени за предоставяне на перилни услуги на гражданите, на обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето (б.а. не са описани всички обекти от посочената точка на Закона за здравето, а само такиква, в които има някаква вероятност да има обществена пералня):
- плувни басейни, плажове и места за къпане;
- места за настаняване - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически комплекси, вили, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала, къмпинги, както и туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални;
- спортни обекти - стадиони, спортни зали, игрални площадки, фитнес центрове и зали;
- балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове, обществени бани, перални, сауни, обществени тоалетни;
- железопътни гари, летища, пристанища, автогари, метростанции;
- специализирани институции за предоставяне на социални услуги - домове за деца, домове за възрастни хора с увреждания, социалните учебно-професионални центрове, домове за стари хора, приюти и центрове за временно настаняване.
- детски ясли и градини и заведения за социални услуги за деца и ученици, училища и висши училища, ученически и студентски общежития, спортни бази за детски и ученически отдих и туризъм и центрове за работа с деца;
- лечебни и здравни заведения, здравни кабинети и обектите, в които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;

2. Перални, предназначени за предоставяне на перилни услуги на гражданите на заведенията за хранене и развлечения и на други търговски, производствени, промишлени и стопански обекти;

3. перални за изпиране на пране от лечебни заведения по смисъла на Закона за лечебните заведения, от здравни заведения по смисъла на Закона за здравето и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, от обекти, в които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, и от специализирани институции за предоставяне на социални услуги за възрастни;

4. перални за изпиране на пране от детски заведения, от специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и ученици и от ученически общежития;

5. ведомствени перални за обслужване единствено на обекта, към който са разкрити;

6. комбинирани перални със самостоятелно обособени сектори за изпиране на пране от обекти, посочени в т. 1, 2 и 3.

7. индивидуални перални на самообслужване, предназначени за предоставяне на перилни услуги на гражданите, които сами извършват перилния процес.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ