ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 Промени в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване

В бр. 95 на Държавен вестник от 8.12.2015 г. са обнародвани промени, които не са свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

В Преходни и заключителни разпоредби на обнародвания Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. са направени промени в:

Промените в Кодекса на труда са свързани с обезщетенията при пенсиониране - добавя се ал. 4 в чл. 222, съгласно която работникът или служителят има право на обезщетение и когато отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване (пенсиониране по стаж без навършена възраст). Ако има таква отпусната пенсия, работодателят може да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие (нова т.10а в чл. 328).

В преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване виждаме заложени изменения в нормативната уредба на пенсиите за инвалидност (медицинската експертиза):

„§ 22у. (1) В срок до 30 април 2016 г. министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика представят за обществено обсъждане концепция за усъвършенстване на медицинската експертиза и експертизата на работоспособността и изменения в нормативната уредба на пенсиите за инвалидност.
(2) В срок до 30 юни 2016 г. Министерският съвет внася в Народното събрание съответните законопроекти, свързани с изменения и допълнения в уредбата на пенсиите за инвалидност и другите права на хората с увреждания, които произтичат от концепцията по ал. 1, в т. ч. мерки, насочени към оптимизиране на използването на наличния финансов ресурс за подобряване на условията на живот на хората с увреждания.“

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ