ДВ, бр.97 от 10.12.2019: Допълнение на Наредба 12 за обществените перални

С Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници е направено допълнение на Наредба № 12 от 16.11.2018 г. за здравните изисквания към обществените перални.

Допълнението е в § 2. на Допълнителните и заключителни разпоредби на Наредба 12, който вече гласи следното:

Обществените перални, разкрити до влизане в сила на наредбата, привеждат устройството си в съответствие с изискванията на раздели II и III в срок до една година от влизане в сила на наредбата, с изключение на изискванията по чл. 10, които се съобразяват при наличие на технически възможности.

По този начин е направено облекчение, като при липса на технически възможности, няма задължение за минимална светла височина на помещенията на обществените перални:

Чл. 10. Светлата височина на помещенията на обществените перални от производствения сектор трябва да е не по-малка от 3,3 м, а на помещенията от спомагателния сектор – не по-малка от 2,6 м.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар