ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г.: Промени в ЗУТ – отпада глоба за Възложителя

С новия Закон за концесиите е направена промяна в Закона за устройство на територията, с която отпадна предвидената за Възложителя глоба от 1000 до 5000 лв., ако не изпълни задължение по чл. 161, ал. 4..

Тези задължения (за които вече няма конкретна глоба за неизпълнение) са свързани с:

  1. осигуряване на необходимите документи по чл. 142, ал. 5, т. 7 и 8 и предоставянето им на проектанта и на лицето, извършващо оценка за съответствие на инвестиционния проект, за отразяване в комплексния доклад за оценка на съответствието, с изключение на случаите, в които с договор тези задължения са възложени на консултанта;
  2. започване на строеж със сключен договор за строителен надзор, когато такъв се изисква;
  3. започване на строеж със сключен договор за строителство, когато такъв се изисква;
  4. започване на строеж с договор за строителство със строител, който е регистриран по чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за съответната група и категория строеж, в случаите, когато регистрацията е задължителна;
  5. започване на строеж със сключен договор за авторски надзор на обекта.

Накратко - задълженията ги има, но вече няма предвидена глоба за неизпълнението им.

Промяната е в сила от 02.01.2018 г.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ