ДВ, бр. 95 от 29.11.2016: Нова наредба за представителното облекло в образованието

В брой 95 на Държавен вестник от 29 ноември 2016 бе обнародвана Наредба № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Наредбата отменя Наред­ба № 1 от 2012 г. за представителното облек­ло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена.

Ново:

  • Право на представително облекло от 1 януари 2017 г. ще имат и заместник-директорите без норма преподавателска работа и главния счетоводител от държавните и общинските детски градини, училища, от центровете за подкрепа за личностно развитие, от Националния дворец на децата и Държавния логопедичен център.
  • Не се полагат средства за представително облекло за времето на неплатен отпуск, което съгласно чл. 160, ал. 3 от Кодекса на труда не се зачита за трудов стаж
  • Заместник-директорите без норма преподавателска работа и главният счетоводител, които са получили безплатно работно облекло по реда на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло и срокът на износването му към 1.01.2017 г. не е изтекъл, имат право на представително облекло след изтичане на този срок пропорционално на оставащите месеци до края на календарната година.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ