ДВ, бр. 95 от 29.11.2016: Нова наредба за електромагнитните полета

Електромагнитни полета Промени в нормативните изисквания по ЗБУТ
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

В брой 95 на Държавен вестник от 29 ноември 2016 е обнародвана Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета.

Наредбата въвежда изискванията на Директива 2013/35/ЕС от 26 юни 2013 година относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физичнии агенти (електромагнитни полета).

ВАЖНО: Преразглеждане на оценката на риска

Дори до момента да не сте свързвали електромагните полета с Вашата дейност, необходимо е да се извърши преразглеждане на оценката на риска в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 на Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (настъпили промени в нормативната уредба).

Защо е необходимо?

1. В обхвата на Наредба № РД-07-5/25.22.2016 г. попадат безжични телефони, мобилни телефони, безжични комуникационни устройства (напр. Wi-FI или Bluetooth, рутери), употреба на градинска техника с електрическо захранване, електродъгово заваряване и др., във връзка с които се изисква да се направи специфична оценка на риска по отношение на работещи, изложени на специфичен риск. Както виждате, част от посочените примери ги има в почти 100% от фирмите.

2. Въвежда се понятието "работещи, изложени на специфичен риск", които в случая са:
- Работници, носещи активни имплантирани медицински изделия (АИМИ) - пейсмекъри, протези за вътрешното ухо и др.
- работници, носещи пасивни имплантирани медицински изделия, съдържащи метал - изкуствени стави, пирони, пластини и др.
- Работници, носещи медицински изделия върху тялото си.
- Бременни.

С изключение на бременните, до момента не се е налагало работодателят да събира подобна информация за работещите, но сега това е важна информация, от която ще зависи дали преразглеждането може да приключи със заключение, че всички задължения по наредбата са изпълнени или ще се наложи допълнителна специфична оценка на риска и действия по наредбата.

Събирането на тази информация трябва да стане в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Закона за здравето. Съгласно чл. 5 на ЗЗЛД лични данни, които се отнасят до здравето, могат да бъдат обработвани, когато обработването е необходимо за целите на изпълнението на специфични права и задължения на администратора в областта на трудовото законодателство.

Индивидуална оценка на риска

В наредбата се говори за "индивидуална оценка на риска" по отношение на работещите, които са заявили, че носят активно или пасивно имплантирани медицински изделия или медицински изделия, които се поставят върху тялото (като инсулинови помпи), както и по отношение на бременните работнички, които са информирали работодателя за своето състояние.

Указания за прилагане на наредбата

По отношение действията по оценка на риска и планираните мерки за защита Наредба № РД-07-5 препраща към две ръководства, които вече са налични в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА:

Не се подвеждайте по заглавията "Незадължително...". В случая наредбата изрично указва, че при оценката на риска и при прилагане на наредбата те трябва да бъдат използвани.

Наредба № РД-07-5/25.22.2016 г. влиза в сила три месеца след обнародването й в „Държавен вестник“ (1 март 2017 г.).

През месец декември ще подготвим по-подробна статия, в която да систематизираме стъпките по преразглеждане на оценката на риска.

Промени в Наредба 7/1999 г.

Поради въведените нови норми във връзка с електромагнитните полета, са отменени членовете в Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, в които са определени норми за интензитет на електростатично поле, плътност на потока на магнитно поле и интензитет на електрическо поле (чл. 148, 151 – 154, 158 и 159).

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ