ДВ, бр. 94 от 4.12.2015: РЕШЕНИЕ № 935 от 30 ноември 2015 г. за разместване на почивни дни през 2016 г.

На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния служител

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Обявява 4 март (петък) за почивен ден, а 12 март (събота) за работен ден.
2. Обявява 23 май (понеделник) за почивен ден, а 14 май (събота) за работен ден.
3. Обявява 5 септември (понеделник) за почивен ден, а 10 септември (събота) за работен ден.
4. Обявява 23 септември (петък) за почивен ден, а 17 септември (събота) за работен ден.

Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков