ДВ, бр. 92 от 22.11.2019: Последно изменение на IBC Code

В броя е са обнародвани Измененията от 2004 г. към Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code).

Същите са приети с Резолюция MSC.176(79) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 10 декември 2004 г. и са в сила за Република България от 1 януари 2007 г.

С тези изменения, на практика, се приема изцяло нов текст на IBC Code.

Уводът към изменението е следния:

Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква (б) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като отбелязва Резолюция MSC.4(48), с която прие Mеждународния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (наричан по-долу „Кодекс IBC“), който стана задължителен съгласно Глава VII от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS) (наричана по-долу „Конвенцията“),
Като отбелязва още член VIII, буква (b) и Правило VII/8.1 на Конвенцията относно процедурата за изменение на Кодекса IBC,
Като желае Кодексът IBC да бъде актуализиран своевременно,
Като взе предвид на своята седемдесет и девета сесия измененията на Кодекса, предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква (b), подточка (i) от Конвенцията SOLAS,
Като отчита, че е много желателно разпоредбите на Кодекса IBC, които са задължителни съгласно Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78), и Конвенцията SOLAS от 1974 г. да останат идентични,

  1. Приема в съответствие с член VIII, буква (b), подточка (iv) от Конвенцията изменения на Кодекса IBC, текстът на които е изложен в Приложение към тази резолюция;
  2. Определя в съответствие с член VIII, буква (b), подточка (vi), точка 2, подбуква (bb) от Конвенцията, че измененията се считат за приети на 1 юли 2006 г., освен ако преди тази дата, повече от 1/3 от договарящите се правителства по Конвенцията или договарящите се правителства, чийто комбиниран търговски флот съставлява не по-малко от 50 % от бруто тонажа на световния търговски флот, са уведомили за своите възражения срещу измененията;
  3. Приканва договарящите се правителства да отбележат, че в съответствие с член VIII, буква (b), подточка (vii), точка 2 от Конвенцията измененията влизат в сила на 1 януари 2007 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
  4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква (b), точка (v) да изпрати заверени копия от тази резолюция и текста на измененията, които се съдържат в Приложението към нея, до всички договарящи се правителства по Конвенцията;
  5. Освен това изисква Генералният секретар да изпрати копия от тази резолюция и Приложението към нея до Членовете на Организацията, които не са договарящи се правителства по Конвенцията.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар