ДВ, бр. 92 от 22.11.2019: Последно изменение на IBC Code

В броя е са обнародвани Измененията от 2004 г. към Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code).

Същите са приети с Резолюция MSC.176(79) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 10 декември 2004 г. и са в сила за Република България от 1 януари 2007 г.

С тези изменения, на практика, се приема изцяло нов текст на IBC Code.

Уводът към изменението е следния:

Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква (б) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като отбелязва Резолюция MSC.4(48), с която прие Mеждународния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (наричан по-долу „Кодекс IBC“), който стана задължителен съгласно Глава VII от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS) (наричана по-долу „Конвенцията“),
Като отбелязва още член VIII, буква (b) и Правило VII/8.1 на Конвенцията относно процедурата за изменение на Кодекса IBC,
Като желае Кодексът IBC да бъде актуализиран своевременно,
Като взе предвид на своята седемдесет и девета сесия измененията на Кодекса, предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква (b), подточка (i) от Конвенцията SOLAS,
Като отчита, че е много желателно разпоредбите на Кодекса IBC, които са задължителни съгласно Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78), и Конвенцията SOLAS от 1974 г. да останат идентични,
1. Приема в съответствие с член VIII, буква (b), подточка (iv) от Конвенцията изменения на Кодекса IBC, текстът на които е изложен в Приложение към тази резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII, буква (b), подточка (vi), точка 2, подбуква (bb) от Конвенцията, че измененията се считат за приети на 1 юли 2006 г., освен ако преди тази дата, повече от 1/3 от договарящите се правителства по Конвенцията или договарящите се правителства, чийто комбиниран търговски флот съставлява не по-малко от 50 % от бруто тонажа на световния търговски флот, са уведомили за своите възражения срещу измененията;
3. Приканва договарящите се правителства да отбележат, че в съответствие с член VIII, буква (b), подточка (vii), точка 2 от Конвенцията измененията влизат в сила на 1 януари 2007 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква (b), точка (v) да изпрати заверени копия от тази резолюция и текста на измененията, които се съдържат в Приложението към нея, до всички договарящи се правителства по Конвенцията;
5. Освен това изисква Генералният секретар да изпрати копия от тази резолюция и Приложението към нея до Членовете на Организацията, които не са договарящи се правителства по Конвенцията.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар