ДВ, бр. 92 от 17.11.2017: Формални промени в закони – не касаят ЗБУТ

В преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс са направени и промени, които не касаят ЗБУТ, в

Промените са свързани с информацията, която се обменя по служебен път между държавните институции.