ДВ, бр. 91 от 24.11.2015: Заповед за коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2016 г.

Промени, които изискват действие от фирми с икономическа дейност: "Даване под наем и оперативен лизинг" (код по КИД 2008 - 77) и "Радио- и телевизионна дейност (код 60)

В брой 91 от 24.11.2015 г. на Държавен вестник бе обнародвана Заповед № РД-01-898 от 9.11.2015 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2016 г.

От списъка на икономическите дейности, които трябва да застраховат своите работещи за застраховка "трудова злополука" съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ отпадат фирмите със следните икономически дейности:

  • Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци - код по КИД: 39
  • Дейности на екстериториални организации и служби - код по КИД: 99
  • Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации - код по КИД: 79
  • Социална работа без настаняване - код по КИД: 88

НОВИ В СПИСЪКА:

Ако сте фирма от следните две икономически дейности, трябва да предприемете действия по прилагане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“.

  • "Даване под наем и оперативен лизинг" - код по КИД: 77
  • "Радио- и телевизионна дейност" - код по КИД: 60

Вижте Процедура по Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай