ДВ. бр.91 от 19.11.2019: Изисквания по ЗБУТ към работодателите, които осъществяват дуално обучение

В броя е обнародвана Наредба № РД-04-4 от 8 ноември 2019 г. за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение).

За фирмите, които участват в партньорства за обучение чрез работа (дуално обучение), тази наредба въвежда важно изискване - работодателят да няма установено с влязло в сила наказателно постановление нарушение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд в предходния тригодишен период.

Да обясним подробно:

С наредбата се регламентират условията и редът за създаването и поддържането на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията на Закона за професионално образование и обучение за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на ученици и обучаеми, навършили 16-годишна възраст.

Условията за включване в базата данни са описани в чл. 4 и освен другото, включват и:

  • работодателят да няма установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение, свързано с работа без писмен трудов договор или без връчване на трудовия договор на работниците или служителите, с начисляването и изплащането в определените от закона срокове на трудово възнаграждение, с наемането на непълнолетни работници и служители и с наемането на работа на незаконно пребиваващи чужденци;
  • работодателят да няма установено с влязло в сила наказателно постановление нарушение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд в предходния тригодишен период.

Забележка: С наказателно постановление се налага "имуществена санкция" (глоба).

Включването в информационната база данни е доброволно и е напълно възможно да се участва в партньорство за обучение чрез работа без да си в базата данни.

На пръв поглеед това може да ни подведе, че лесно можем да се измъкнем от изпълнение на посочените условия като се откажем от присъствие в базата данни.

В чл. 11, обаче, е посочено, че възможността за участие в партньорства, без да си в базата данни, е възможна, ако отговаряш на посочените в чл. 4 условия (това са условията за включване в базата данни).

В случаите, в които работодателят не е в базата данни, към сключения договор трябва да има приложение - писмена декларация съгласно приложение № 2 на наредбата, с която работодателят декларира, че изпълнява изискванията на чл. 4.

Наредбата влиза в сила от 19.11.2019 г. (деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник").

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар