В бр. 91 на Държавен вестник е обнародвана нова наредба: Наредба № 11 от 22 октомври 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения.

Същата отменя Наредба № 29 от 16 септември 2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения.

С наредбата се запазва и досега установеното изискване на задължително медицинско наблюдение на всички лица, които работят в среда на йонизиращо лъчение. Медицинското наблюдение продължава да се провежда предварително, преди постъпване на работа и периодично по време на работа в среда на йонизиращо лъчение.

С новата наредба не се въвеждат изисквания за повече медицински прегледи или изследвания в сравнение със старата, както и няма промени по отношение на противопоказанията за работа в среда на йонизиращи лъчения.

Съгласно новата наредба медицинското наблюдение може да продължи и след приключване на трудовата дейност на лицата в среда на йонизиращи лъчения по преценка на лекар с призната специалност „Радиобиология“ или „Радиационна хигиена“ от Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ).

Медицинско наблюдение от лечебни заведения

Новата наредба определя изискванията за извършване на медицинско наблюдение на работещите в среда на йонизиращи лъчения от лекари от НЦРРЗ, но дава възможност медицинското наблюдение да се извърши и от лечебни заведения. Съответно са определени и условията за това.

Възможност за "пропускане" на медицински преглед

С чл. 17 на наредбата се дава възможност за пропускане на периодичния медицински преглед, но само по решение на лекаря, извършващ медицинското наблюдение.

По изключение и въз основа на оценката на риска конкретните условия на труд и данните за здравословното състояние на работещия от предходния предварителен или периодичен медицински преглед лекарят с призната специалност „Радиобиология“ или „Радиационна хигиена“, осъществяващ медицинското наблюдение на лицето, може да реши и да издаде заключение за медицинска пригодност само въз основа на представена медицинска документация, за което уведомява работодателя.

В тези случаи лицето представя карта за медицински преглед съгласно приложение № 6, която задължително съдържа резултатите от прегледи и съответните заключения на лекар със специалност „Вътрешни болести“ или „Обща медицина“, „Нервни болести“, „Очни болести“, „Акушерство и гинекология“ с изследване на цитонамазка (за жените), както и заключения от други специалисти по преценка на наблюдаващия лекар.

Издаването на заключение само въз основа на медицински документи може да се извърши максимално за три поредни периодични медицински прегледа.

Започналите до влизането в сила на новата наредба (8.11.2018 г.) процедури за издаване на заключение за оценка на медицинска пригодност се довършват по досегашния ред.

Заключенията за оценка на медицинската пригодност, издадени до влизането в сила на новата наредба, запазват действието си до изтичане на срока, за който са издадени.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ