ДВ, бр. 91 от 2.11.2018: Технически поправки в закони – не касаят ЗБУТ

В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, с който се промяна обхвата на съсловните организации, както и заглавието на закона, което става:

Закон за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите

Във връзка с тези промени, съответно е направена актуализация в описанието на съсловните организации и в: