ДВ, бр. 90 от 15.11.2016: Нова наредба за стикера за спиране от ИТ и промени в Наредба 2/2004 г. за СМР

В брой 90 на Държавен вестник от 15 ноември е обнародвана Наредба № РД-07-3 от 3.11.2016 г. за определяне на правилата за поставяне и графичното изображение на знака по чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Промени в Наредба 2/2004 г. - допълване на ПБЗ след издаване на разрешение за строеж

След издаването на разрешение за строеж и сключване на договор за строителство, проектантът или координаторът по безопасност и здраве допълват плана със следната информация:
1. дата за започване на работа на строителната площадка;
2. продължителност на съответните видове СМР, включително начална и крайна дата за изпълнението им;
3. дата за завършване на работата на строителната площадка.

Наредба № РД-07-3 от 3.11.2016 г.

С промените в Кодекса на труда от юли 2015 г. се въвеждаше специален знак, който да бъде поставен при спиране дейността на предприятия, производства и обекти, машини и др. от представителите на инспекция по труда.

При поставяне на стикер: работодателят трябва да информира всички заинтересовани работници за мярката.
Съвет: Това най-лесно може да стане чрез извънреден инструктаж.

Правила за премахване на стикера и/или предупредителната лента от работодателя:
съставя се протокол за отстраняване на рисковете и в срок до три дни писмено се уведомява инспекция по труда

Пожелаваме ви да не се налага прилагане на тази наредба при вас!

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ