ДВ, бр. 90 от 15.11.2016: Нова наредба за стикера за спиране от ИТ и промени в Наредба 2/2004 г. за СМР

В брой 90 на Държавен вестник от 15 ноември е обнародвана Наредба № РД-07-3 от 3.11.2016 г. за определяне на правилата за поставяне и графичното изображение на знака по чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Промени в Наредба 2/2004 г. - допълване на ПБЗ след издаване на разрешение за строеж

След издаването на разрешение за строеж и сключване на договор за строителство, проектантът или координаторът по безопасност и здраве допълват плана със следната информация:
1. дата за започване на работа на строителната площадка;
2. продължителност на съответните видове СМР, включително начална и крайна дата за изпълнението им;
3. дата за завършване на работата на строителната площадка.

Наредба № РД-07-3 от 3.11.2016 г.

С промените в Кодекса на труда от юли 2015 г. се въвеждаше специален знак, който да бъде поставен при спиране дейността на предприятия, производства и обекти, машини и др. от представителите на инспекция по труда.

При поставяне на стикер: работодателят трябва да информира всички заинтересовани работници за мярката.
Съвет: Това най-лесно може да стане чрез извънреден инструктаж.

Правила за премахване на стикера и/или предупредителната лента от работодателя:
съставя се протокол за отстраняване на рисковете и в срок до три дни писмено се уведомява инспекция по труда

Пожелаваме ви да не се налага прилагане на тази наредба при вас!

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.