ДВ, бр. 9 от 31.01.2020: Нова наредба за техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръжения към тях

В бр. 9 на Държавен вестник от 31.1.2020 г.   е обнародвано Постановление № 12 от 28 януари 2020 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние.

С § 1. на Постановлението е отменена Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние (приета с Постановление № 262 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 81 от 2016 г.))

Критерии за класификация въз основа на потенциалната опасност

Съгласно чл. 141б. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Язовирите се класифицират в три степени на потенциална опасност в зависимост от възможно най-лошите последици от освобождаването на съхраняваните в язовира води поради разрушаване или неправилна експлоатация на язовира:
  1.  първа висока степен на потенциална опасност;
  2. втора значителна степен на потенциална опасност;
  3. трета ниска степен на потенциална опасност.

Критериите за класифициране са определени в Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2 на новата наредба. В съответствие с тази класификация има и разлики по отношение на извършване на техническия контрол.

Обединени изисквания за малки и големи язовири

През 2018 г. бяха приети изменения и допълнения на Закона за водите (обн. ДВ, бр. 55 от 3 юли 2018 г.), които предвиждат в Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени... да бъдат определени критериите за класификация на язовирните стени по отношение на тяхната потенциална опасност, специфичните изисквания към аварийните планове на язовирите, както и режима за извеждането им от експлоатация или ликвидация.

Поради големият набор промени наличната наредба бе отменена и е обнародвана нова Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние.

В старата наредба имаше отделни части с условия за осъществяване на техническата експлоатация отделно за големите и за малките язовири. По този начин, обаче, имаше много повторения.

В новата наредба отново има специфични изисквания за техническата експлоатация на големи и малки язовири, но изискванията са обединени като направления, като за специфични ситуации има допълнения и уточнения - за големи и/или за малки язовири.

Специфични изисквания към аварийния план

Важна е промяната, с която са поставени конкретни изисквания за формата и съдържанието на аварийните планове на язовирите. Те са определени в приложение № 2 към чл. 57, ал. 2.

Изискванията наистина са доста подробни от това как да изглежда заглавната страница до наличие на изискване в плана да бъде описан процеса за поддържане на актуален план.

КОНТРОЛ

Контролът на техническото състояние и безопасната експлоатация на язовирите се осъществява съобразно тяхната категоризация по степента на потенциална опасност по чл. 10.

Стара наредбаНова наредба
Чл. 209. (1) Собственикът/операторът провежда два пъти годишно - от 1 март до 30 април и от 1 септември до 30 септември, технически прегледи на язовирните стени и на съоръженията към тях.Чл. 109. (1) Собственикът/операторът провежда технически прегледи:
1. на язовирите с висока и значителна степен на потенциална опасност два пъти годишно – от 1 март до 30 април, а за високопланинските язовири, в зависимост от метеорологичните условия – и от 1 септември до 31 октомври;
2. на язовирите с ниска степен на потенциална опасност – един път годишно, от 1 март до 30 април.
Чл. 209. (3) Когато в процеса на извършване на техническите прегледи се констатират обстоятелства, които не отговарят на проектната документация и на инструкциите за експлоатация, собственикът предприема мерки за ремонт и/или реконструкция и уведомява съответния областен управител и ДАМТН за необходимостта от извършване на проверка за оценка на сигурността и анализ на техническото състояние.Чл. 109 (3) Когато в процеса на извършване на техническите прегледи се констатират обстоятелства, които не отговарят на проектната документация и на инструкциите за експлоатация, собственикът предприема мерки за основен ремонт или реконструкция съгласно действащата нормативна уредба.
(4) След извършения основен ремонт или реконструкция собственикът изготвя анализ на техническото състояние и оценка на сигурността на язовирната стена и съоръженията към нея, приет от експертен технически съвет, и уведомява Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и съответния областен управител в 14-дневен срок.
Чл. 210. Резултатите от техническите прегледи се отразяват в протоколи, които се класират в досието на обекта, а копия от тях се съхраняват от оператора.Чл. 110. (1) Резултатите от техническите прегледи се отразяват в протоколи, които се класират в досието на язовира.
(2) Протоколите, съдържащи резултатите от техническите прегледи на малките язовири, се изготвят съгласно приложение № 3.

Срокове за привеждане на съществуващите язовири в съответствие с новите изисквания

Постановлението и наредбата влизат в сила в деня на обнародване - 31.01.2020 г.

Към Глава четвърта ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРИТЕ има специален "Раздел ІV Привеждане на съществуващи язовири в съответствие с изискванията на Закона за водите и с тази наредба" с чл. 106 и чл. 107, в които се посочват конкретните действия за привеждане на документацията в съответствие с новите изисквания.

За изпълнение на тези членове са дадени следните срокове:

1. Изискванията по чл. 106 от тази наредба:
а) по ал. 1, 2, 4 и 5 – в срок шест месеца от влизането на наредбата в сила;
б) по ал. 3 – в срок три месеца от влизането на наредбата в сила.
2. Изискването по чл. 107, ал. 1 – в срок шест месеца от влизането на наредбата в сила.
3. В шестмесечен срок собственикът декларира пред Държавната агенция за метрологичен и технически надзор обстоятелствата по т. 1 – 4 на чл. 141а, ал. 3 от Закона за водите.

С доклада относно измененията можете да се запознаете като го изтеглите от този линк.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар