ДВ, бр. 9 от 26.1.2018: Важно за ВиК оператори: Наредба за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им

С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 23 ЯНУАРИ 2018 Г. е приета Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им

Наредбата поставя специфични изискания по здраве и безопасност към ВиК операторите:

Задължителна система за управление на здравето и безопасността при работа

Чл. 4. (1) ВиК операторът трябва да разработи, да внедри и да поддържа система за управление на качеството, система за управление по отношение на околната среда и система за управление на здравето и безопасността при работа.

(2) Изпълнението на изискванията по ал. 1 се доказва с представянето на:
3. документирани процедури и/или вътрешни правила за идентифициране на опасностите при осъществяване на дейността, свързани със здравето и безопасността при работа за собствения персонал и за външни заинтересовани страни (партньори, доставчици, посетители, преминаващи, съседи, местни жители, контролни органи), както и оценка и управление на рисковете с оглед намаляване на възможността за инциденти, включително за въведени мерки и отговорности за спазване на действащото законодателство за здравословни и безопасни условия на труд или чрез внедряване и поддържане на сертифицирана система за управление по BS OHSAS 18001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа“.

Главен енергетик по основно трудово правоотношение

Чл. 10. (1) ВиК операторът трябва да разполага най-малко със следния персонал с ръководни и стопанско-административни функции:
...
2. главен енергетик или съответното длъжностно наименование съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.;

Чл. 12. (1) Главният енергетик на ВиК оператора трябва да е лице с висше електроинженерно или еквивалентно образование и с образователно-квалификационна степен „магистър“.
(2) Лицето по ал. 1 трябва да има не по-малко от 3 години трудов стаж по специалността.

Обучение по безопасност и здраве при работа на персонала

Чл. 18. (1) Лицата по чл. 9 и 10 трябва да актуализират и/или да разширяват професионалните си умения и да повишават квалификацията си най-малко два пъти на всеки пет години считано от влизането в сила на наредбата.

(2) Всяка година считано от влизането в сила на наредбата най-малко 5 на сто от служителите на ВиК оператора следва да преминат обучения за професионално развитие и за повишаване на квалификацията.

(3) Изпълнението на изискванията по ал. 1 и 2 се осигурява чрез включване на служителите в подходящи програми за професионално обучение по реда на Закона за професионалното образование и обучение и/или чрез участие в други подходящи семинари, обучения, курсове и програми по съответните специалности или свързани с дейността на ВиК оператора.

(4) За обученията по ал. 3 ВиК операторът води дневник, в който се записват наименованието на курса или семинара, неговата начална и крайна дата, мястото на провеждане, наименованието на институцията, която го организира, и имената на участвалите служители. ВиК операторът съхранява и копия от издадените на лицата документи, удостоверяващи тяхното участие в обучения.

(5) Обученията на персонала трябва да обхващат най-малко свързаните с дейността на ВиК оператора настъпили промени в нормативните актове и изискванията на действащите стандарти, правилата за осигуряване на безопасност при работа, както и обучения за прилагането на нови технологии, строителни продукти и материали.

Чл. 19. ВиК операторът организира и провежда вътрешни обучения на персонала, свързани с особеностите на стопанската дейност на дружеството като доставчик на ВиК услуги.

Чл. 20. ВиК операторът изготвя програма за повишаване квалификацията на персонала и мотивацията на служителите.

Срок за изпълнение на изискванията

Наредбата влиза в сила от дена на обнародването й, но на ВиК операторите с даден срок да изпълнят посочените по-горе изисквания до 31 декември 2019 г.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ