ДВ, бр. 9 от 26.1.2018: Важно за ВиК оператори: Наредба за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им

С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 23 ЯНУАРИ 2018 Г. е приета Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им

Наредбата поставя специфични изискания по здраве и безопасност към ВиК операторите:

Задължителна система за управление на здравето и безопасността при работа

Чл. 4. (1) ВиК операторът трябва да разработи, да внедри и да поддържа система за управление на качеството, система за управление по отношение на околната среда и система за управление на здравето и безопасността при работа.