ДВ, бр. 9 от 26.1.2018: Отменена Наредбата за класифициране и етикетиране на ОХВС

В броя е обнародвано Постановление № 8 от 22 януари 2018 г., с което:

се приема Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

В тази наредба, която се състои от 7 члена, заслужава да отбележим изискването документите за издаване, промяна или отменяне на разрешенията за предоставяне на пазара на биоциди/група биоциди по чл. 18б, 18г и 18д ЗЗВВХВС да се съхраняват в срок до 20 години.

Отменят се:
1. Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди, приета с Постановление № 336 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 4 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2008 г. и бр. 27 от 2013 г.).
2. Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 68 от 2010 г.; изм., бр. 84 от 2013 г.).

С това не се променя нищо по отношение на класификацията на ОХВС, тъй като актуалният нормативен акт е Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), по който вече се работи.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ