ДВ, бр. 9 от 26.1.2018: Отменена Наредбата за класифициране и етикетиране на ОХВС

В броя е обнародвано Постановление № 8 от 22 януари 2018 г., с което:

се приема Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

В тази наредба, която се състои от 7 члена, заслужава да отбележим изискването документите за издаване, промяна или отменяне на разрешенията за предоставяне на пазара на биоциди/група биоциди по чл. 18б, 18г и 18д ЗЗВВХВС да се съхраняват в срок до 20 години.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.