ДВ, бр. 9 от 26.1.2018: Отменена Наредбата за класифициране и етикетиране на ОХВС

В броя е обнародвано Постановление № 8 от 22 януари 2018 г., с което:

се приема Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

В тази наредба, която се състои от 7 члена, заслужава да отбележим изискването документите за издаване, промяна или отменяне на разрешенията за предоставяне на пазара на биоциди/група биоциди по чл. 18б, 18г и 18д ЗЗВВХВС да се съхраняват в срок до 20 години.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент