ДВ, бр. 9 от 26.1.2018: Нова наредба за оценяване на съответствието на газови уреди

С Постановление № 10 ОТ 23 януари 2018 г. е приета Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво

Отменя се Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди

Съдържанието на наредбата не касае пряко потребителите на уреди, захранвани с газово гориво.

Внимание заслужава посоченият гратисен период в § 3. на Преходните и заключителни разпоредби:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.