ДВ, бр. 9 от 26.1.2018: Нова наредба за оценяване на съответствието на газови уреди

С Постановление № 10 ОТ 23 януари 2018 г. е приета Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво

Отменя се Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди

Съдържанието на наредбата не касае пряко потребителите на уреди, захранвани с газово гориво.

Внимание заслужава посоченият гратисен период в § 3. на Преходните и заключителни разпоредби:

(1) Уредите, които са пуснати на пазара преди 21 април 2018 г., могат да се предоставят на пазара или да се пускат в действие, при условие че отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди, приета с Постановление № 250 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24 и 40 от 2006 г. и бр. 50 от 2014 г.), или на законодателството на държавите – членки на Европейския съюз, или на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което въвежда Директива 2009/142/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно газовите уреди (ОВ, L 330/10 от 16 декември 2009 г.).

(2) Устройствата, които са пуснати на пазара преди 21 април 2018 г., могат да се предоставят на пазара, при условие че отговарят на изискванията на наредбата или законодателството по ал. 1.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ