ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г. : Промени в Закона за движението по пътищата и Закон за автомобилните превози

В бр. 9 на Държавен вестник от 26.01.2017 г. са обнародвани:

Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

Промените включват:

1. Ограничаване на видимостта, както и намаляване на прозрачността на стъкла, различни от челното и стъклата на предните странични врати, се допуска само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила, като намаляване прозрачността на стъклата се допуска само в границите на стойностите, определени в Правило № 43 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации. (чл. 105, ал. 2 и ал. 3)

2. Когато сте пешеходец, то "При пътнотранспортно произшествие с пешеходец на обозначена пътна маркировка "пешеходна пътека", когато водачът е превишил разрешената максимална скорост за движение или е нарушил друго правило от Закона за движението по пътищата, имащо отношение към произшествието, пешеходецът не се счита за съпричинител за настъпване на съответното произшествие. (чл. 119, ал. 5)

3. Всички изисквания в Закона се съобразяват с Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB L 60/52 от 2 март 2013 г.)

3. Част от промените в Закона да свързани с определянето и нотифицирането на техническите служби, които извършват или контролират извършването на изпитванията, необходими за одобряването и извършването на проверки за установяване на съответствието с техническите изисквания и с изискванията за съответствие на производството на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли с одобрения тип.

4. В изискванията за психологическа годност на водачите на моторни превозни средства и условията и реда за психологическото изследване са включени и водачите, извършващи превоз за собствена сметка на пътници или товари (чл. 152)

5. Временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство:
- за срок от един месец на водач, който при управление на моторно превозно средство навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство при въведена временна забрана за движение извън населените места (чл. 171)
- за срок от три месеца на собственик, който управлява или допуска управлението на моторно превозно средство от водач в участък от пътната мрежа с въведена временна забрана за движение извън населените места

6. Временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство за срок от три месеца и глоба от 1000 лв. на водач, който откаже да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението при въведена временна организация на движението или временна забрана за движение.

7. Налага се глоба или имуществена санкция в размер 200 лв. на физическо или юридическо лице, което допусне или извърши нарушение на изискванията, определени с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2, ако не е предвидено друго по-тежко наказание. (Наредба № 37 от 2 август 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение).

8. В глобите са включени и водачите, извършващи превози за собствена сметка, когато са без валидно удостоверение за психологическа годност.

9. Въведени са ново наказание и глоба - наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от един месец и с глоба от 300 лв. водач, който навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство при въведена временна забрана за движение.

Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

В закона има редица изменения, които не касаят дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ