ДВ, бр. 89 от 12.11.2019: Изм. и доп. Наредба за екипажите на кораби

В броя е обнародвано Постановление № 280 ОТ 7 НОЕМВРИ 2019 Г. за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя, приета с Постановление № 226 на Министерския съвет от 2003 г.

С измененията и допълненията се въвеждат изискванията на две директиви:

  • Директива (ЕС) 2017/159 на Съвета от 19 декември 2016 г. за изпълнение на Споразумението във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда, сключено на 21 май 2012 г. между Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA), Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Сдружението на националните организации на риболовни предприятия в Европейския съюз (Europêche).“
  • Директива (ЕС) 2018/131 на Съвета от 23 януари 2018 г. за изпълнение на Споразумението, сключено между Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) за изменение на Директива 2009/13/ЕО в съответствие с измененията от 2014 г. на Морската трудова конвенция от 2006 г., одобрени от Международната конференция на труда на 11 юни 2014 г. (ОВ, L 22 от 26 януари 2018 г.).

Измененията включват:

  • промяна в обхвата на приложение на глава втора от наредбата - с изменение на чл. 2, ал. 2 от наредбата от приложното поле на глава втора от наредбата се изключват единствено „риболовните кораби с дължина под 24 метра”, а не всички риболовни кораби, какъвто бе текстът до момента.
  • в чл. 6 се създава ал. 9 – в съответствие с текста на чл. 17 на приложеното Споразумение към Директива 2017/159/ЕС. Съгласно същата алинея разпоредбите на чл. 6, отнасящи се до сключване на трудов договор, не се прилагат по отношение на корабопритежател, който еднолично управлява своя кораб.
  • с допълнение на чл. 54б, ал. 1 от наредбата се предвижда, че процедурите за разглеждане на жалби на борда на кораб имат за цел справедливо, ефективно и бързо обработване на всяка жалба, подадена от член на екипажа или на обслужващия персонал, срещу евентуални нарушения на изискванията на Споразумението.
  • в раздел XXXVI „Специфични изисквания на борда на риболовни кораби” от наредбата се създава чл. 349а относно правилата за настаняване на риболовен кораб, които са определени в ново отделно приложение № 5.
  • с допълнение на § 1 от Допълнителните разпоредби на наредбата се въвеждат правни дефиниции на понятията „рибар“ и „дължина на кораба (L)“, съответстващи на определенията по букви „е“ и „и“ от чл. 1 на Споразумението.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар