ДВ, бр. 86 от 1.11.2016: Наредба № 4 за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците

В брой 86 на Държавен вестник от 1 ноември бе обнародвана Наредба № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците.

С наредбата се определят заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците и които представляват пречка за заемане на длъжност на педагогически специалист.

С Наредбата се въвеждат няколко нови момента:

  • Давност на медицинско за постъпване на работа за педагогическия персонал - много пъти е възникнал въпроса за колко време е валидно издаденото медицинско за постъпване на работа. В наредбата виждаме определен срок и той е три месеца.
  • Ежегоден медицински преглед, но не осигурен от работодателя - съгласно наредбата лицата от педагогическия персонал ще трябва да преминават ежегоден преглед от лекар със специалност психиатрия и белодробен лекар. Те ще трябва да представят на работодателя документ, че не страдат от описаните в наредбата заболявания, което автоматично означава, че работодателят няма задължение да осигурява тези прегледи.

Уволнението по чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ ще е законно, ако е упражнено от работодателя, когато е възникнала нова обстановка, при която реалното изпълнение на трудовия договор е станало невъзможно по причини, стоящи извън волята на страните по договора. ВКС в свое решение от 2011 г. приема, че когато заболяване на работника не му позволява да изпълнява заеманата длъжност, това не е основание за уволнението му поради обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор. Съдът приема, че невъзможността за продължаване на работата, ако е установена със заключение на ТЕЛК е възможно да обоснове прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 9 КТ, но не е на основание чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ