ДВ, бр. 85 от 24.10.2017: Технически промени в Закони и Кодекса на труда във връзка с електронния подпис

В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, с който се въвеждат изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО.В тази връзка са направени промени и в няколко закона, като препратките към Закона за електронния документ и електронния подпис са заменени с подробно описание на начина на извършване на електронната обмяна на информация или подаване на документи, а именно, че се извършва

"подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014...“.

Такива промени са направени в:

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ