ДВ, бр. 85 от 24.10.2017: Формални промени в Закони и Кодекса на труда във връзка с електронния подпис

В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, с който се въвеждат изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент