ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г. Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества

В това известие:

Промени, които изискват действие от фирми, които са лицензианти или титуляри на разрешително по Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

В брой 82 от 23.10.2015 г.  е обнародвана Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества, приета с Постановление № 283 от 19 октомври 2015 г.

С наредбата се определят условията и редът за:
1. осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества при тяхното използване, съхранение и транспортиране;
2. разработване на проектната заплаха за ядрени съоръжения и за превоз на ядрен материал.
3. редът за определяне на зоните с контролиран достъп по смисъла на чл. 115, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).

В наредбата има няколко текста, които конкретно касаят осигуряването на безопасност и здраве при работа:

1) Лицензиантите / Титулярите на разрешително определят отговорно длъжностно лице по физическа защита, изготвят план за сигурност, план за действие в извънредни ситуации и вътрешни правила и инструкции за физическа защита. (Чл. 12. (1))

2) Чл. 15. (1) Персоналът по физическа защита преминава задължителни медицински прегледи и се допуска до работа в среда на йонизиращи лъчения по ред, определен с наредбата по чл. 16, т. 5 ЗБИЯЕ.
(3) Персоналът по физическа защита задължително се осигурява със:
1. лични и колективни средства за защита и средства за дозиметричен контрол;
2. комуникационни, технически, транспортни и други средства, позволяващи изпълнението на възложените му функции при нормални условия и при извънредни ситуации.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ