ДВ, бр.80 от 28.9.2018: Обезопасителни колани и видеокамери в автобуси

Промени в нормативните изисквания по ЗБУТ
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата са направени допълнения и в Закона за автомобилните превози, които уреждат задължителното оборудване с обезопасителни колани и устройство за мобилно видеонаблюдение на някои категории превозни средства.

Обезопасителни колани и видеокамери в автобуси

В чл. 7б се създават нови алинеи 2-5, с които се поставя изискване моторните превозни средства от категории М2 и М3, клас В, клас II и клас III, за управлението на които се изисква свидетелство за управление от категории D1, D1E, D или DE, да се оборудват с устройство за мобилно видеонаблюдение и с обезопасителни колани за водача и пътниците.

Изискването се отнася до моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на пътници и техния багаж с повече от 8 места за сядане, без мястото за сядане на водача, с технически допустима максимална маса под и над 5 t.

При такива, конструирани за превоз на не повече от 22 пътници - когато са само за седящи пътници.

За превозни средства за превоз на повече от 22 пътници - конструирани за превоз само на седящи пътници и конструирани за превоз предимно на седящи пътници със или без площ за стоящи пътници.

Изключение от изискването: Изискването за обезопасителни колани не се прилага за моторни превозни средства от категории М2 и М3, клас А и клас I при специализиран превоз по маршрути с еднопосочна дължина до 30 км.

"Устройство за мобилно видеонаблюдение“ е техническо устройство, което позволява да се заснеме пътнотранспортната обстановка пред превозното средство по време на движение

Вижте в края на уведомлението конкретното описание на цитираните категории и класове превозни средства и категории за управление.

Предстои да бъдат обнародвани или допълнени съществуващи наредби, с които да се уреди редът за оборудване с обезопасителни колани и изискванията към устройствата за мобилно наблюдение.

Въвеждат се и нови глоби:

  • 500 лв. за водач, който управлява моторно превозно средство за превоз на повече от осем пътници плюс водача, което не е оборудвано с обезопасителни колани;
  • 500 лв. за водач, който управлява същото превозно средство без устройство за видеонаблюдение или с неправилно използвнао видеонаблюдение;
  • 3000 лв. за лице, което разпореди или допусне извършването на превози на пътници с моторно превозно средство, за което се изисква да е оборудвано с обезопасителни колани и устройство за видеонаблюдение и то не е оборудвано или не е спазен установеният ред за оборудването му;
  • 1500 лв. за превозвач, който не спазва изискванията за съхранение на записите от устройствата за мобилно видеонаблюдение на моторните превозни средства.

Когато нарушителят няма постоянен адрес на територията на Република България ще има временно спиране от движение на моторно превозно средство до заплащане на наложената с наказателното постановление глоба за извършеното нарушение.

Изисквания, свързани с обезопасителни колани, влизат в сила от 29.06.2019 г.

Изискванията за мобилно видеонаблюдение, включително и глобите свързани с тях, влизат в сила от 29.03.2020 г.

Забрана за превоз на стоящи пътници при превоз на деца и/или ученици

С нов чл. 23 г. се въвежда изискването специализираните, случайните и превозите за собствена сметка на деца и/или ученици се извършват с моторни превозни средства от категории М2 и М3, клас В, клас II и клас III, като не се допуска превоз на стоящи пътници - в сила от 29 юни 2019-а година.


Категории превозни средства, цитирани в изискванията:

М - моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на пътници и техния багаж
М2С повече от 8 места за сядане, без мястото за сядане на водача, с технически допустима максимална маса не повече от 5 t
М3С повече от 8 места за сядане, без мястото за сядане на водача, с технически допустима максимална маса над 5 t; в превозните средства от категория М3 може да има място за стоящи пътници.
Моторни превозни средства от категориите М2 и М3 за превоз на не повече от 22 пътници
Клас АКонструирани за превоз и на стоящи пътници; автобусите от този клас разполагат с места за сядане.
Клас ВКонструирани за превоз само на седящи пътници
Моторни превозни средства от категориите М2 и М3 за превоз на повече от 22 пътници
Клас IВ конструкцията са предвидени площи за стоящи пътници с възможност за тяхното придвижване в салона на автомобила.
Клас IIКонструирани за превоз предимно на седящи пътници със или без площ за стоящи пътници.
Клас IIIКонструирани за превоз само на седящи пътници.

 

Категории управление цитирани в изискванията:

Dмоторни превозни средства, проектирани и конструирани за превоз на повече от осем пътници плюс водача
D1моторни превозни средства, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 16 пътници плюс водача и с максимална дължина, непревишаваща 8 m
DEсъстав от превозни средства, при които теглещото превозно средство е от категория D, и ремарке с допустима максимална маса над 750 kg
D1Eсъстав от превозни средства с теглещо превозно средство от категория D1 и ремарке с допустима максимална маса над 750 kg

 

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ