ДВ, бр. 8 от 29.1.2016: Промени в Кодекса на труда

В бр. 8 на Държавен вестник е публикуван Закон за изменение на Кодекса на труда, с който се променят условията за представителните организации на национално равнище, съответно за работници и служители и за работодатели.

  • За представителна организация на работниците и служителите на национално равнище се признава организация, която има най-малко 50 хиляди членове (досега - 75000 членове).
  • Добавя се алтернативно условие по отношение на представителните организации на работодателите - досега такава можеше да бъде само организация с най-малко 100 000 работници и служители, наети по трудов договор, във всички членове на работодателската организация. Вече е допустимо това да бъде организация с 50000 работници и служители, ако същата има поне 1500 члена.

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ (29.01.2016 г.).

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай