ДВ, бр. 79 от 7.10.2016: Отменена е Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в РБългария

С § 1 на преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 255 от 29 септември 2016 г. (обн. в бр. 79 на ДВ от 7 октомври 2016 г.), е отменена Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България.

С Постановлението се приема Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Към момента действащото законодателство по отношение на работата на чужденци в България включва:

  • Закон за трудовата миграция и трудоват мобилност
  • Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

В тези нормативни документи няма конкретни изисквания, свързани със здравословни и безопасни условия на труд.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ