ДВ, бр. 79 от 3.10.2017: Изменения на Правилници за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и за прилагане на Закона за трудовата миграция

В брой 79 на Държавен вестник са обнародвани:

И в двата случая измененията и допълненията не са свързани с безопасност и здраве при работа.