ДВ, бр. 78 от 9.10.2015 г. Нова наредба в сферата на МВР

Наредба № 8121з-1175 от 29 септември 2015 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите униформа държавни служители

С тази наредба се определят условията и редът за осигуряване на служителите на Министерството на вътрешните работи (МВР) по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и по § 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗМВР (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно на парична сума за облекло на неносещите униформа държавни служители.

Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 181, ал. 5 във връзка с ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 8121з-1010 от 2014 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите униформа държавни служители (ДВ, бр. 106 от 2014 г.)