ДВ, бр. 78 от 9.10.2015 г. Нова наредба в сферата на МВР

Наредба № 8121з-1175 от 29 септември 2015 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите униформа държавни служители

С тази наредба се определят условията и редът за осигуряване на служителите на Министерството на вътрешните работи (МВР) по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и по § 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗМВР (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно на парична сума за облекло на неносещите униформа държавни служители.

Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 181, ал. 5 във връзка с ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 8121з-1010 от 2014 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите униформа държавни служители (ДВ, бр. 106 от 2014 г.)

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай