ДВ, бр. 78 от 4.9.2020: Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. – държавен противопожарен контрол

В броя е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол.

Измененията не  изискват действия!

Промените са в основната си част технически (терминологични или като наименование на структури) и тяхната цел е наредбата да се синхронизира със Закона за МВР по отношение издаването и оспорването на

  • становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност,
  • становища за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането им в експлоатация,
  • становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения и
  • други документи и сертификати за съответствие на обектите с правилата и нормите за пожарна безопасност, както и решения за отказ за тяхното издаване.

Съответно изменения са направени и в приложенията към наредбата относно образците на същите документи, издавани от органите за пожарна безопасност и защита на населението.

Вашият коментар