ДВ, бр. 78 от 29.09.2017: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари

Промените в Наредба №46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2016/2309 на Комисията от 16 декември 2016 г. за адаптиране за четвърти път към научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (OB L 345, 20.12.2016 г.).

Отбелязваме следните акценти:

  • Въвеждат се задължения на управителя на железопътната структура
  • Отменя се изключението, че наредбата не се прилага за безопасните и здравословни условия на труд при товарене, разтоварване и превоз на опасни товари с железопътен транспорт (чл. 4, т. 4 - отменена)
  • При товаренето и разтоварването на взриво- и пожароопасни вещества и материали се прилагат изискванията на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обновено е с актуалната наредба)
  • Добавени са нови членове 17а и 17б описващи кои лица имат право да извършват проверки на цистерни, с които се извършва превоз на опасни товари и какви документи се издават,

както и:

Изисквания за документация в кабината на локомотива

Нов член Чл. 31а. (1) В кабината на локомотива по време на превоза трябва да има писмени инструкции съгласно т. 5.4.3 от RID с цел оказване на помощ при възникване на извънредни обстоятелства по време на превоза.
(2) Писмените инструкции по ал. 1 се изготвят от превозвача по модела, определен в т. 5.4.3.4 от RID.
(3) По време на инструктажа преди началото на пътуването превозвачът информира машиниста за натоварените опасни товари и му предоставя писмени инструкции съгласно ал. 1.
(4) Машинистът е длъжен да се запознае с писмените инструкции, а превозвачът е длъжен да се убеди, че машинистът разбира инструкциите и може да ги прилага правилно.

Заменя се изискването за инструктаж с изискване за обучение

Допълнения към Раздел VII а

Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2017 г.) Лицата, чиито служебни задължения са свързани с превоз на опасни товари, трябва да бъдат обучавани относно изискванията за превоз на опасни товари, които са свързани с техните конкретни задачи и отговорности.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2017 г.) Работодателят отговаря за обучението на лицата по ал. 1, като обучението се извършва съгласно разпоредбите на Глава 1.3 от RID.
(3) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2017 г.) Работодателят определя с писмена заповед обхвата, продължителността и съдържанието на обучението, както и лицата, които провеждат обучението.
(4) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2017 г.) Лицето, което провежда обучението, е консултант по безопасността при превозите на опасни товари с железопътен транспорт.
(5) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2017 г.) Работодателят периодично осигурява опреснително обучение на персонала най-малко веднъж на две години, за да се вземат предвид промените в разпоредбите.

Чл. 36б. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2017 г.) Документацията от обучението се съхранява от работодателя и от служителя, като при започване на нова работа работодателят задължително проверява тази документация.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ