ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г. Промени в изискванията за железопътен транспорт

В брой 76 на Държавен вестник от 02.10.2015 г. са обнародвани промени в:

Наредба № 54 от 2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи - терминологични промени, отпадат условности, разрешаващи изпълнение на дейностите при недостатъчно ефективно зрение на двете очи.

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите.

Основни промени в Наредба № 56:
- Изпълнителният директор на ИА „ЖА“ одобрява списък на дейностите, свързани с безопасността на превозите, и за всяка дейност определя правоспособност, която се изисква от лицата, упражняващи дейността;
-  Работодателят изготвя списък на длъжностите, който вече не се съгласува, а се утвърждава от изпълнителния директор на ИА „ЖА“;
- Актуализирането и съответно утвърждаването на списъка не е ежегодно, а при всяко изменение и/или допълнение в него.
- Има промяна във вида на документите за правоспособност и по отношение на изискванията за знания.

Машинистите, които са придобили или ще придобият свидетелство за управление на локомотив по чл. 36, ал. 1, т. 1 преди 1 януари 2016 г., се счита, че отговарят на изискванията, посочени в § 50 относно приложение № 5 и § 51 относно приложение № 8, и след влизането им в сила от 1 януари 2016 г. за тези машинисти не се провежда извънредно обучение или изпити.

Обнародвано е и козметично допълнение в  § 5 от ПЗР на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ