ДВ, бр. 76 от 19.9.2017: Изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. – автомобилен превоз на опасни товари

В брой 76 на ДВ е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, с която се внасят доста промени, включително такива, изискващи допълнителни действия от консултантите по безопасност при превоз на опасни товари по шосе и ръководителите на предприятия, които извършват превоз на опасно товари и/или товарене и разтоварване на опасни товари.

Наредбата въвежда изискванията относно превозите на опасни товари по шосе на Директива (ЕС) 2016/2309 на Комисията от 16 декември 2016 г. за адаптиране за четвърти път към научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ, L 345, 20.12.2016 г.).

Промените са свързани с:

 1. Изменения и допълнения, свързани с изискванията към учебните кабинети за обучение на водачи на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и на консултанти по безопасността при превоз на опасни товари, както и с административната процедура за издаване на разрешение.
 2.  Регламентирани са условията и редът за провеждане на обучението на кандидатите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и на удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари.
 3.  Подробно и изчерпателно са определени и изискванията за провеждане на изпитите по ADR, както и съдържанието им, които заменят използваната до момента методика, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
 4.   ВАЖНО: Годишният доклад на консултанта се изпраща в ИА "АА" до края на месец февруари на следващата година (чл. 7, ал. 2)
 5.  Променен е чл. 8, който до момента гласеше, че при поискване се предоставя информация за консултанта.

ВАЖНО: Не по-късно от 4 месеца след края на календарната година ръководителят на предприятието, което извършва превоз на опасни товари и/или товарене и разтоварване на опасни товари трябва да предостави следната информация на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация":

 • трите имена и ЕГН на консултанта по безопасността при превоз на опасни товари в предприятието;
 • копие на договора с консултанта по безопасността при превоз на опасни товари в предприятието;
 • информация за дейността на предприятието, свързана с опасните товари (клас/класове на опасните товари, идентификационен номер (VIN код) и регистрационен номер на пътните превозни средства, с които се извършва превоз на опасни товари);
 • информация за превозените количества опасни товари в литри/килограми.

6.  Добавени определения за: "Клин за подлагане на колелата", "Екипаж на превозното средство", "Номер по ООН", "Ново оценяване на съответствието", "Нотифициран орган", "Оценка на съответствието".

Важно за преподавателите:

Преподавателите, включени в списък към разрешение за обучение преди влизането в сила на тази наредба, запазват правата си да провеждат обучение за темите, определени в разрешението, до изтичане на срока на разрешението.

Важно за консултантите:

 • Издадените удостоверения за консултант по безопасността при превоз на опасни товари преди влизане в сила на тази наредба са валидни до изтичането на срока на тяхната валидност.
 • Курсовете за консултанти по безопасността при превоз на опасни товари, започнали преди влизане в сила на настоящата наредба, се довършват по досегашния ред.
 • Лица, които са преминали или започнали обучение за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари по досегашния ред, могат да се явят на изпит до шест месеца след влизането в сила на настоящата наредба.
 • В случай че същите не положат успешно изпит в определения срок, същите следва да преминат ново обучение.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ