ДВ, бр. 75 от 20.09.2015 г. Нова наредба за квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност

В бр. 75 на Държавен вестник от 29.09.2015 г. е обнародвана Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.

Лицата, получили удостоверения за завършени курсове по чл. 10, ал. 6, т. 1 и 2 от Наредба № Iз-2815 от 2011 г. или по § 4 от ПЗР на Наредба № 8121з-531 от 2014 г. ползват правата на лицата, получили удостоверения съответно по чл. 6, т. 1 и 2 от тази наредба.

Лицата, започнали обучение по чл. 10, ал. 6 от Наредба № Iз-2815 от 2011 г.  или по § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 8121з-531 от 2014 г. завършват обучението си и им се издава удостоверение по досегашния ред.