ДВ, бр. 7 от 19.1.2018 г.: Промени в закони – без връзка със ЗБУТ

Във връзка с новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, който отменя Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съответно е заменена препратката от стария към новия нормативен акт в:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент