ДВ, бр. 7 от 07.01.2020: Нова Нaредба за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по ЗЗВВХВС

В броя е обнародвано Постановление № 380 от 30 декември 2019 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Наредбата се приема на основание чл. 20а, ал. 3 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Съгласно този член (нов - ДВ, бр. 53 от 2018 г., в сила от 26.06.2018 г.) освобождаване от прилагането на дял II (регистрация на веществата), III (обмен на информация и избягване на ненужни изпитвания), VI (оценка), VII (разрешаване), VIII (ограничения при производството, пускането на пазара и употребата на определени ОВС) и/или IX (такси и плащания) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) по чл. 3а се извършва въз основа на издадено разрешение.

На практика освободени от задълженията са физически и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон, които произвеждат, пускат на пазара и/или употребяват химични вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия в интерес на отбраната.

Освобождаването става по установена в наредбата процедура при наличие на едно или няколко от следните обстоятелства:

  • предоставянето на информация относно производството, употребата или пускането на пазара за целите на отбраната на химично вещество в самостоятелен вид, в състава на смес или в изделие може да доведе до заплаха за националната сигурност;
  • липсата на алтернативни химични вещества или технологии може да доведе до загуба на способност за производство, поддръжка, ремонт или модернизация на отбранителен продукт, както и до нарушаване на дългосрочната сигурност на доставките за целите на производството, поддръжката, ремонта или модернизацията на такъв продукт;
  • може да се наруши способността на въоръжените сили на Република България да изпълнят своя задача;
  • може да се наруши задължение на Република България за ограничаване оповестяването на информация в областта на отбраната;
  • необходимо е да се осигури изпълнението на задължения на Република България, произтичащи от участието й в международни организации или политико-военни съюзи за колективна отбрана.
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар