ДВ, бр. 66 от 10.8.2018: Изменение на Наредба 3/2010 г. за декларацията по чл. 15 ЗЗБУТ

В броя е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

С тези изменения официално се дооформя нещо, което на практика бе направено още от януари тази година, а именно - отпадане на задължението за подаване на уведомление, когато няма промяна в обстоятелствата, изискващи подаване на нова декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Кликнете тук, ако искате да научите повече за декларацията по чл. 15 ЗЗБУТ.